Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κάθειρξη 12 ετών η ποινή για τον Δ. Λιγνάδη — Το θέμα της αναστολής κρίνεται από το ΜΟΔ

Τελι­κή ποι­νή 12ετους κάθειρ­ξης επέ­βα­λε το ΜΟΔ στον Δημή­τρη Λιγνά­δη για δύο βια­σμούς 17χρονων αγο­ριών το 2015.

Η από­φα­ση για τα κατά συγ­χώ­νευ­ση δώδε­κα χρό­νια κάθειρ­ξης ελή­φθη κατά πλειο­ψη­φία 4–3 με έναν ένορ­κο, την πρό­ε­δρο του δικα­στη­ρί­ου και μια τακτι­κή δικα­στή να δια­τυ­πώ­νουν την γνώ­μη ότι ο κατη­γο­ρού­με­νος θα έπρε­πε να κατα­δι­κα­στεί συνο­λι­κά σε έντε­κα χρό­νια κάθειρξη.

Ο Εισαγ­γε­λέ­ας ζήτη­σε να μην έχει ανα­σταλ­τι­κό απο­τέ­λε­σμα η έφε­ση για τον άλλο­τε επι­κε­φα­λής του Εθνι­κού Θεά­τρου κρί­νο­ντας ότι ο Δημή­τρης Λιγνά­δης είναι ύπο­πτος τέλε­σης νέων αδι­κη­μά­των και δεν υπάρ­ξει καμία ανα­γνώ­ρι­ση εκ μέρους του των πρά­ξε­ων για τις οποί­ες κρί­θη­κε ένο­χος από το δικαστήριο.

Ο Δημή­τρης Λιγνά­δης σε λίγες ημέ­ρες συμπλη­ρώ­νει 17 μήνες προ­σω­ρι­νής κράτησης.

Η τελι­κή από­φα­ση που θα λάβει σε λίγο το Δικα­στή­ριο θα είναι και η πλέ­ον κρί­σι­μη για την προ­σω­πι­κή ελευ­θε­ρία του κατα­δι­κα­σθέ­ντος καθώς αν δοθεί ανα­σταλ­τι­κό απο­τέ­λε­σμα στην έφε­ση του, ο Δημή­τρης Λιγνά­δης θα βρε­θεί εκτός φυλα­κής ενώ αν αρνη­θεί το δικα­στή­ριο, θα παρα­μεί­νει στην φυλακή.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο