Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Κάθε απόπειρα ενάντια στην Κούβα θα βρίσκει απέναντι της ένα νέο Κόλπο των Χοίρων» — Ανακοίνωση Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Θεσσαλονίκης

Σε ανα­κοί­νω­ση του για την επέ­τειο των 60 χρό­νων από τη νίκη των επα­να­στα­τι­κών δυνά­με­ων της Κού­βας ένα­ντι των μισθο­φό­ρων των ΗΠΑ, ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης τονίζει:

«Εξή­ντα χρό­νια συμπλη­ρώ­νο­νται φέτος από την ηρω­ι­κή νίκη της Κου­βα­νι­κής Επα­νά­στα­σης στον Κόλ­πο των Χοί­ρων. Ήταν τον Απρί­λη του 1961 όταν ο επα­να­στα­τι­κός στρα­τός, υπό την ηγε­σία του Φιντέλ Κάστρο, συνέ­τρι­ψε την από­πει­ρα από­βα­σης των μισθο­φο­ρι­κών στρα­τευ­μά­των των ΗΠΑ, ανα­γκά­ζο­ντας τον βορειο­α­με­ρι­κα­νι­κό ιμπε­ρια­λι­σμό να υπο­στεί μια ντρο­πια­στι­κή ήττα.

Ο λαός και οι επα­να­στα­τι­κές Ένο­πλες Δυνά­μεις της Κού­βας, με πρω­το­πό­ρους τους κομ­μου­νι­στές και τις κομ­μου­νί­στριες, έδω­σαν απο­φα­σι­στι­κή απά­ντη­ση στους μισθο­φό­ρους του ιμπε­ρια­λι­σμού, βάζο­ντας φρέ­νο στα αντε­πα­να­στα­τι­κά σχέ­δια της κυβέρ­νη­σης Κένε­ντι. Σε μια κρί­σι­μη περί­ο­δο, στο φόντο του Ψυχρού Πολέ­μου, ήταν μια νίκη που γκρέ­μι­σε τον μύθο της παντο­δυ­να­μί­ας της ιμπε­ρια­λι­στι­κής υπερ­δύ­να­μης, γεμί­ζο­ντας με ελπί­δα τους λαούς του κόσμου.

Ταυ­τό­χρο­να, η δια­κή­ρυ­ξη του σοσια­λι­στι­κού χαρα­κτή­ρα της Επα­νά­στα­σης από τον Φιντέλ, στις 17 Απρί­λη 1961, απο­τέ­λε­σε το εφαλ­τή­ριο για την εδραί­ω­ση της σοσια­λι­στι­κής οικο­δό­μη­σης και την επί­τευ­ξη πρω­τό­γνω­ρων κοι­νω­νι­κών κατακτήσεων.

Ο λαός της Κού­βας δικαιού­ται να περη­φα­νεύ­ε­ται για τον ιστο­ρι­κό αυτό θρί­αμ­βο, ο οποί­ος υπεν­θυ­μί­ζει σε όλους μας ότι ένας λαός, που είναι αφέ­ντης στον τόπο του και απο­φα­σι­σμέ­νος να υπε­ρα­σπι­στεί την ανε­ξαρ­τη­σία του, μπο­ρεί να συντρί­ψει οποιον­δή­πο­τε επί­δο­ξο επιδρομέα.

Η 60η επέ­τειος της νίκης στον Κόλ­πο των Χοί­ρων απο­κτά σήμε­ρα ξεχω­ρι­στή σημα­σία, καθώς συνε­χί­ζε­ται αμεί­ω­τα η προ­σπά­θεια των Αμε­ρι­κα­νο­ευ­ρω­παί­ων ιμπε­ρια­λι­στών και των πρό­θυ­μων συμ­μά­χων τους μαζί με τα μέσα ενη­μέ­ρω­σης που εξυ­πη­ρε­τούν τα συμ­φέ­ρο­ντά τους, να συκο­φα­ντή­σουν την Κου­βα­νι­κή Επα­νά­στα­ση και να υπο­νο­μεύ­σουν την οικο­δό­μη­ση του σοσια­λι­σμού. Την ίδια στιγ­μή, δια­ψευ­στή­καν πολύ γρή­γο­ρα όσοι ισχυ­ρι­ζό­ταν ότι με τη νέα αμε­ρι­κα­νι­κή διοί­κη­ση του προ­έ­δρου Μπάι­ντεν θα επέρ­χο­νταν θετι­κές αλλα­γές. Η κυβέρ­νη­ση Μπάι­ντεν δια­τη­ρεί στο ακέ­ραιο όλα τα πρό­σθε­τα μέτρα που επέ­βα­λε κατά της Κού­βας η προη­γού­με­νη κυβέρ­νη­ση Τραμπ.

Σήμε­ρα, η υπε­ρά­σπι­ση της Κού­βας και του σοσια­λι­σμού, η πάλη για την κατάρ­γη­ση του γενο­κτο­νι­κού οικο­νο­μι­κού, εμπο­ρι­κού και χρη­μα­το­πι­στω­τι­κού απο­κλει­σμού που έχουν επι­βάλ­λει οι ΗΠΑ, η ανά­δει­ξη της Κού­βας ως χώρα-πρό­τυ­πο στους τομείς της Υγεί­ας και της Παι­δεί­ας, είναι καθή­κον για κάθε εργα­ζό­με­νο, για κάθε προ­ο­δευ­τι­κό άνθρωπο.

Ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης, με αφορ­μή την συμπλή­ρω­ση 60 χρό­νων από τον θρί­αμ­βο στον Κόλ­πο των Χοί­ρων, απευ­θύ­νει θερ­μό χαι­ρε­τι­σμό στον Κου­βα­νι­κό λαό και επι­ση­μαί­νει πως κάθε νέα από­πει­ρα ενά­ντια στην Σοσια­λι­στι­κή Κού­βα θα βρί­σκει απέ­να­ντι της ένα νέο Κόλ­πο των Χοίρων.

Μέχρι τη νίκη, για πάντα!».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο