Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Κάθε δραχμή που πάει στους δολοφόνους αυτούς είναι ένα βόλι που αύριο θα σας αφαιρέσει τη ζωή» (ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //

 Η βασι­κή πηγή χρη­μα­το­δό­τη­σης του ΚΚΕ ήταν είναι στην μακρό­χρο­νη ιστο­ρία του ο λαός και η οικο­νο­μι­κή στή­ρι­ξη από το λαό ήταν και είναι ανα­γκαί­ος όρος ύπαρ­ξης για το Κόμ­μα και σημα­ντι­κός κρί­κος της συνο­λι­κής πολι­τι­κής του δραστηριότητας.

Στη μακρό­χρο­νη Ιστο­ρία του, ακό­μα και στις πιο δύσκο­λες, στις πιο μαύ­ρες περιό­δους, στα χρό­νια της παρα­νο­μί­ας και των διώ­ξε­ων, στη­ρί­χτη­κε στο λαό, που έδι­νε με αυτο­θυ­σία από το υστέ­ρη­μα του.

Ο ταξι­κός αντί­πα­λος και οι πολυ­πλό­κα­μοι μηχα­νι­σμοί του επι­τί­θε­ται δια­χρο­νι­κά στα οικο­νο­μι­κά του ΚΚΕ. Χρη­σι­μο­ποιώ­ντας πλή­θος τρό­πους από τη συκο­φα­ντία και τα αισχρά ψέμα­τα, μέχρι την κατα­στο­λή, τις πολύ­μορ­φες απα­γο­ρεύ­σεις, προ­σπα­θεί να μπλο­κά­ρει και να «φρά­ξει» τους διαύ­λους επι­κοι­νω­νί­ας του ΚΚΕ με τις λαϊ­κές μάζες, να δια­τα­ρά­ξει τις βαθιές ρίζες που έχει ανα­πτύ­ξει το Κόμ­μα με τον λαό.

Παρου­σιά­ζου­με ένα ντο­κου­μέ­ντο (από τα ΓΑΚ ν. Ημα­θί­ας) που ανα­φέ­ρε­ται στη προ­σπά­θεια ακρο­δε­ξιών-φασι­στι­κών οργα­νώ­σε­ων με συκο­φα­ντί­ες να απο­τρέ­ψουν την ενί­σχυ­ση του ΚΚΕ από το λαό στην μετα­κα­το­χι­κή περίοδο..

Το ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ

Πρό­κει­ται για προ­κή­ρυ­ξη που μοι­ρά­στη­κε στη Βέροια (το 1946) από την Μ.Ε.Ε.Ν. (νεο­λαία του «Εθνι­κού Μετώ­που Εργα­ζο­μέ­νων»- ΕΜΕ) και αφο­ρά την εξόρ­μη­ση της Εθνι­κής Αληλεγγύης.

«ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΑΙ,

ΠΡΟΣΟΧΗ

?????????????

Οι κοι­νοί δολο­φό­νοι του Κ.Κ. τις μέρες αυτές κάνουν έρα­νο για το ταμεί­ον της Ε.Α. το όνο­μα είναι απά­τη (σ.σ και ας τους ήταν γνω­στή η δρά­ση της από την περί­ο­δο της κατο­χής, π.χ στην Οργα­νω­τι­κή του Νοέμ­βρη του 1944 η Ε.Α είχε 1.309 μέλη στην περιο­χή), ψευ­τιά, παρα­πέ­τα­σμα από το Εάμ. (σ.σ είναι επί­σης γνω­στός και ο ρόλος των ηγε­τών του ΕΜΕ κατά τη διάρ­κειας της κατο­χής…). Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα με τα χρή­μα­τα αυτά τρο­φο­δο­τούν τους εκε­τε­λε­στάς που έχουν στα βου­νά. Με τα χρή­μα­τα αυτά συντη­ρούν τον αρχι­δο­λο­φό­νο του λαού Λήσταρ­χο Μπα­ρού­τα (σ.σ κομ­μου­νι­στή, αγω­νι­στή της ΕΑΜι­κής Αντί­στα­σης από τη Φυτειά που ήταν επι­κη­ρυγ­μέ­νος την περί­ο­δο εκεί­νη και δρού­σε στις ομά­δες κατα­διω­κό­με­νων αγω­νι­στών και στη συνέ­χεια τον σκό­τω­σαν από προδοσία).

ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ

Κάθε δραχ­μή που πάει στους δολο­φό­νους αυτού είναι ένα βόλι που αύριο θα σας αφαι­ρέ­ση τη ζωή.

Κάθε δραχ­μή σας είναι και ένα δολο­φο­νι­κό μαχαί­ρι που θα σφά­ξη αύριο τον πονε­μέ­νο λαό μας. Η απά­ντη­σίς σας πρέ­πει να είναι μία, ατό­φια ελλη­νι­κή, «έξω από το μαγα­ζί μου φονιά­δες, μακρυά απ’ τη πόρ­τα μου άτι­μοι προ­δό­τες». Αρκε­τά με ληστέ­ψα­τε χρό­νια τώρα, για να σφά­ξε­τε τους αδελ­φούς μου.

Ετσι πρέ­πει να τους αντι­με­τω­πί­ζε­τε. Χωρίς δισταγ­μό και φόβο. Με τον τρό­πο αυτό πρέ­πει πάντο­τε να τους δεί­χνε­τε ότι δεν έχουν πέρα­ση πια η κλε­ψιά και το έγκλη­μα στην Ελλάδα.

Μ.Ε.Ε.Ν.»

Πάντως με βάση τα υπάρ­χο­ντα στοι­χεία της επο­χής, το πλά­νο της εξόρ­μη­σης καλύ­φθη­κε, ενώ πολ­λοί από αυτούς που συμ­με­τεί­χαν στην εξόρ­μη­ση, «πλή­ρω­σαν» στη συνέ­χεια τη στά­ση του με διώ­ξεις και φυλα­κί­σεις. Όμως το ΚΚΕ άντε­ξε και πάλι!

29 στιγ­μές, του Αλέ­κου Χατζηκώστα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο