Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Κάθε δραχμή σας είναι και ένα δολοφονικό μαχαίρι που θα σφάξει αύριο τον πονεμένο λαό μας» (Ντοκουμέντο)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //

Το ΚΚΕ στην εκα­το­ντά­χρο­νη ιστο­ρία απευ­θυ­νό­ταν (και απευ­θύ­νε­ται) στα­θε­ρά στο λαό για να καλύ­ψει τις οικο­νο­μι­κές ανά­γκες της λει­τουρ­γί­ας και πολι­τι­κής του δρά­σης. Ακό­μη και στις πιο δύσκο­λες συν­θή­κες οι κομ­μου­νι­στές και κομ­μου­νί­στριες (αλλά και συχνά οπα­δοί του κόμ­μα­τος) με το κου­πό­νι στο χέρι ζητού­σαν την οικο­νο­μι­κή του στή­ρι­ξη. Από την άλλη η αστι­κή τάξη μέσω των μηχα­νι­σμών της αλλά και το πολι­τι­κό της προ­σω­πι­κό δεν παραι­τή­θη­κε ούτε έχει παραι­τη­θεί από την επί­θε­ση στο ΚΚΕ και στο ζήτη­μα αυτό. Χρη­σι­μο­ποί­η­σε και χρη­σι­μο­ποιεί όλα τα μέσα ανά­με­σα σ’ αυτά και τη συκο­φα­ντία και το ψέμα, αλλά και πλή­θος αντι­δρα­στι­κών νόμων. Να θυμί­σου­με απλά ότι σε «ανώ­μα­λες πολι­τι­κά συν­θή­κες» η κατο­χή ενός κου­πο­νιού θεω­ρού­ταν «αδί­κη­μα» που οδη­γού­σε σε φυλα­κές και εξο­ρί­ες και γι’αυτόν που το δια­κι­νού­σε ‚και γι’αυτόν που ενί­σχυε οικονομικά…

Παρου­σιά­ζου­με σήμε­ρα ένα ντο­κου­μέ­ντο που αφο­ρά τη συκο­φα­ντία από μέρους «εθνι­κο­φρό­νων» οργα­νώ­σε­ων σε βάρος της οικο­νο­μι­κής εξόρ­μη­σης του ΚΚΕ στα 1946.

foto1

Στα ΓΑΚ Ν. Ημα­θί­ας (Αρχείο Μιχά­λη Αδα­μί­δη) υπάρ­χει η παρα­κά­τω απο­κα­λυ­πτι­κή προ­κή­ρυ­ξη. Γρά­φτη­κε το 1946 από την Μ.Ε.Ε.Ν (Μορ­φω­τι­κή Ενω­σις Εθνι­κο­φρό­νων Νέων Βέροιας)

« ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ,
ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι κοι­νοί δολο­φό­νοι του Κ.Κ τις μέρες αυτές κάνουν έρα­νο για το ταμεί­ον της Ε.Α (σ.σ Εθνι­κή Αλλη­λεγ­γύη) το όνο­μα αυτό είνε απά­τη, ψευ­τιά, παρα­πέ­τα­σμα, όπως το Εαμ. Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα με τα χρή­μα­τα αυτά τρο­φο­δο­τούν τους εκτε­λε­στάς που έχουν στα βου­νά. Με τα χρή­μα­τα αυτά συντη­ρούν τον αρχι­δο­λο­φό­νο του λαού Λήσταρ­χο Μπα­ρού­τα (σ.σ κομ­μου­νι­στής αγω­νι­στής του ΕΑΛΣ, από τους πρώ­τους που συγκρό­τη­σαν Ομά­δα κατα­διω­κό­με­νων μετά τη Βάρ­κι­ζα, σκο­τώ­θη­κε στις 19/7/1946 κοντά στη Νάουσα).

ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ

Κάθε δραχ­μή που πάει στους δολο­φό­νους αυτούς είνε και ένα βόλι που αύριο θα σας αφαι­ρέ­σει τη ζωή.

Κάθε δραχ­μή σας είναι και ένα δολο­φο­νι­κό μαχαί­ρι που θα σφά­ξει αύριο τον πονε­μέ­νο λαό μας. Η απά­ντη­σίς σας πρέ­πει να είναι μία, ατό­φια ελλη­νι­κή, «έξω από το μαγα­ζί μου φονιά­δες, μακρυά απ’ την πόρ­τα μου άτι­μοι προ­δό­τες». Αρκε­τά με ληστέ­ψα­τε χρό­νια τώρα, για να σφά­ξε­τε τους αδελ­φούς μου.

Έτσι πρέ­πει να τους αντι­με­τω­πί­ζε­τε. Χωρίς δισταγ­μό και φόβο. Με τον τρό­πο αυτό πρέ­πει πάντο­τε να τους δεί­χνε­τε ότι δεν έχουν πέρα­ση πιά η κλε­ψιά και το έγκλη­μα στην Ελλάδα.
Μ.Ε.Ε.Ν»

_________________________________________________________________________________________________

Αλέκος Α. Χατζηκώστας  Δημοσιογράφος και εκδότης της εφημερίδας «Η Άλλη Άποψη της Ημαθίας» και του alli-apopsi.gr. Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε εφημερίδες, περιοδικά και site εδώ και δεκαετίες, ενώ έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις σε μια σειρά ιστορικά συνέδρια και ημερίδες. Έχει εκδώσει 8 βιβλία και συμμετέχει σε συλλογικούς τόμους.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο