Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κάθε μέρα και ακριβότερα τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης — Στο 14,3% ο πληθωρισμός στα είδη διατροφής

Ο πλη­θω­ρι­σμός στα τρό­φι­μα και στα είδη δια­τρο­φής κινή­θη­κε εκ νέου ανο­δι­κά κατά 14,3%. Ειδι­κό­τε­ρα, μέσα σε ένα έτος (Μάρ­τιος 2023 προς Μάρ­τιο 2022) υπήρ­ξαν ανα­τι­μή­σεις σε: Ψωμί και δημη­τρια­κά (15,6%), Κρέ­α­τα- γενι­κά (19,8%), Ψάρια- γενι­κά (4,9%), Γαλα­κτο­κο­μι­κά και αυγά (23,1%), Έλαια και λίπη (17,5%), Φρού­τα- γενι­κά (0,6%), Λαχα­νι­κά- γενι­κά (8,8%), Ζάχα­ρη- σοκο­λά­τες- γλυ­κά- παγω­τά (9,2%), Λοι­πά τρό­φι­μα (13,5%), Καφέ- κακάο- τσάι (14%), Μεταλ­λι­κό νερό- ανα­ψυ­κτι­κά- χυμούς φρού­των (9,3%) και Αλκο­ο­λού­χα ποτά- μη σερ­βι­ρι­ζό­με­να (9,3%).

Αυξή­σεις τιμών κατα­γρά­φη­καν επί­σης σε: Ένδυ­ση και υπό­δη­ση (14,4%), Ενοί­κια κατοι­κιών (3,9%), Επι­σκευή και συντή­ρη­ση κατοι­κί­ας (4,1%), Υπη­ρε­σί­ες κοι­νο­χρή­στων (1,9%), Έπι­πλα και δια­κο­σμη­τι­κά είδη (4,8%), Οικια­κές συσκευ­ές και επι­σκευ­ές (6,6%), Υαλι­κά- επι­τρα­πέ­ζια σκεύη και σκεύη οικια­κής χρή­σης (5,3%), Είδη άμε­σης κατα­νά­λω­σης νοι­κο­κυ­ριού (17,8%), Οικια­κές υπη­ρε­σί­ες (7,5%), Φαρ­μα­κευ­τι­κά προ­ϊ­ό­ντα (13,9%), Ιατρι­κά προ­ϊ­ό­ντα (2,7%), Ιατρι­κές- οδο­ντια­τρι­κές και παραϊ­α­τρι­κές υπη­ρε­σί­ες (2,1%), Νοσο­κο­μεια­κή περί­θαλ­ψη (1,4%), Αυτο­κί­νη­τα και­νούρ­για (8,8%), Αυτο­κί­νη­τα μετα­χει­ρι­σμέ­να (10,5%), Μοτο­πο­δή­λα­τα- μοτο­συ­κλέ­τες (7,6%), Ανταλ­λα­κτι­κά και αξε­σουάρ αυτο­κι­νή­του (11,4%), Συντή­ρη­ση και επι­σκευή εξο­πλι­σμού προ­σω­πι­κής μετα­φο­ράς (5,3%), Μετα­φο­ρά επι­βα­τών με ταξί (32,9%), Μετα­φο­ρά επι­βα­τών με αερο­πλά­νο (32,2%), Μετα­φο­ρά επι­βα­τών με πλοίο (12,8%), Μικρά είδη ανα­ψυ­χής- άνθη- κατοι­κί­δια ζώα (4,2%), Κινη­μα­το­γρά­φους- θέα­τρα (8,8%), Γρα­φι­κή ύλη και υλι­κά σχε­δί­α­σης (8,3%), Πακέ­το δια­κο­πών (13,8%), Πρω­το­βάθ­μια εκπαί­δευ­ση (2,6%), Δευ­τε­ρο­βάθ­μια εκπαί­δευ­ση (2,7%), Εστια­τό­ρια- ζαχα­ρο­πλα­στεία- καφε­νεία- κυλι­κεία (7,6%), Ξενο­δο­χεία- μοτέλ- παν­δο­χεία (8,4%), Κομ­μω­τή­ρια και κατα­στή­μα­τα προ­σω­πι­κής φρο­ντί­δας (3,6%), ‘Αλλα είδη ατο­μι­κής φρο­ντί­δας (11,7%) και Ασφά­λι­στρα υγεί­ας (5,7%).

Στον Ηλε­κτρι­σμό οι τιμές μειώ­θη­καν κατά 25,8%, στο Πετρέ­λαιο θέρ­μαν­σης κατά 22,1% και στα Καύ­σι­μα και λιπα­ντι­κά κατά (7,2%). Αντί­θε­τα, αυξή­θη­καν σε Στε­ρεά καύ­σι­μα (24%), Υγρα­έ­ριο (16,4%) και Φυσι­κό αέριο (9,2%). Ενώ συνε­χί­στη­καν οι μειώ­σεις των τιμών (1,9%) στις Τηλε­φω­νι­κές υπηρεσίες.

Παράλ­λη­λα, σε έναν μήνα (Μάρ­τιος προς Φεβρουά­ριο) υπήρ­ξαν ανα­τι­μή­σεις σε: Ψωμί και δημη­τρια­κά (0,4%), Μοσχά­ρι (1%), Χοι­ρι­νό (2%), Αλλα­ντι­κά (2,5%), Τυριά (1,2%), Λαχα­νι­κά δια­τη­ρη­μέ­να ή επε­ξερ­γα­σμέ­να (3%), Καφέ (2%) και Αλκο­ο­λού­χα ποτά- μη σερ­βι­ρι­ζό­με­να (2,8%). Στον αντί­πο­δα, οι τιμές μειώ­θη­καν σε: Ψάρια νωπά (1,6%), Για­ούρ­τι (2,4%), Ελαιό­λα­δο (1,9%) και Λαχα­νι­κά νωπά (4,7%).

Ανα­τι­μή­σεις κατα­γρά­φη­καν επί­σης σε: Είδη άμε­σης κατα­νά­λω­σης νοι­κο­κυ­ριού (1%), Νοσο­κο­μεία και κλι­νι­κές (0,7%), Αυτο­κί­νη­τα μετα­χει­ρι­σμέ­να (2%), Μετα­φο­ρά επι­βα­τών με αερο­πλά­νο (8,3%), Εστια­τό­ρια- ζαχα­ρο­πλα­στεία- καφε­νεία- κυλι­κεία (0,1%), Ξενο­δο­χεία- μοτέλ- παν­δο­χεία (9,9%) και ‘Αλλα είδη ατο­μι­κής φρο­ντί­δας (1,7%).

Στο μέτω­πο της ενέρ­γειας, συνε­χί­στη­καν οι μεγά­λες μειώ­σεις των τιμών σε Φυσι­κό αέριο (26,1%), Πετρέ­λαιο κίνη­σης (3%) και Πετρέ­λαιο θέρ­μαν­σης (2,9%). Ενώ, περιο­ρί­στη­καν περαι­τέ­ρω κατά 0,4% οι τιμές στις Τηλε­φω­νι­κές υπηρεσίες.

Επι­βρα­δύν­θη­κε περαι­τέ­ρω στο 4,6% ο ρυθ­μός ανό­δου του πλη­θω­ρι­σμού τον Μάρ­τιο εφέ­τος, από 6,1% τον Φεβρουά­ριο και ένα­ντι αύξη­σης 8,9% τον Μάρ­τιο 2022 μια εξέ­λι­ξη που οφεί­λε­ται στη σημα­ντι­κή πτώ­ση των τιμών στην ενέργεια.

Όπως ανα­κοί­νω­σε η ΕΛΣΤΑΤ, η αύξη­ση του γενι­κού δεί­κτη τιμών κατα­να­λω­τή τον Μάρ­τιο προ­ήλ­θε κυρί­ως από τις μετα­βο­λές στις ακό­λου­θες ομά­δες αγα­θών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξή­σεις των δει­κτών κατά:

*14,3% στην ομά­δα «Δια­τρο­φή και μη αλκο­ο­λού­χα ποτά», λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών σε: ψωμί και δημη­τρια­κά, κρέ­α­τα (γενι­κά), ψάρια (γενι­κά), γαλα­κτο­κο­μι­κά και αυγά, έλαια και λίπη, φρού­τα (γενι­κά), λαχα­νι­κά (γενι­κά), ζάχα­ρη- σοκο­λά­τες- γλυ­κά- παγω­τά, λοι­πά τρό­φι­μα, καφέ- κακάο- τσάι, μεταλ­λι­κό νερό- ανα­ψυ­κτι­κά- χυμούς φρούτων.

*3,7% στην ομά­δα «Αλκο­ο­λού­χα ποτά και καπνός», λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών στα αλκο­ο­λού­χα ποτά (μη σερβιριζόμενα).

*14,4% στην ομά­δα «Ένδυ­ση και υπό­δη­ση», λόγω αύξη­σης των τιμών στα είδη ένδυ­σης και υπόδησης.

*11% στην ομά­δα «Διαρ­κή αγα­θά- Είδη νοι­κο­κυ­ριού και υπη­ρε­σί­ες», λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών σε: έπι­πλα και δια­κο­σμη­τι­κά είδη, οικια­κές συσκευ­ές και επι­σκευ­ές, υαλι­κά- επι­τρα­πέ­ζια σκεύη και σκεύη οικια­κής χρή­σης, είδη άμε­σης κατα­νά­λω­σης νοι­κο­κυ­ριού, οικια­κές υπηρεσίες.

*5,6% στην ομά­δα «Υγεία», λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών σε: φαρ­μα­κευ­τι­κά προ­ϊ­ό­ντα, ιατρι­κά προ­ϊ­ό­ντα, ιατρι­κές, οδο­ντια­τρι­κές και παραϊ­α­τρι­κές υπη­ρε­σί­ες, νοσο­κο­μεια­κή περίθαλψη.

*1,9% στην ομά­δα «Μετα­φο­ρές», λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών σε: και­νούρ­για αυτο­κί­νη­τα, μετα­χει­ρι­σμέ­να αυτο­κί­νη­τα, μοτο­πο­δή­λα­τα- μοτο­συ­κλέ­τες, ανταλ­λα­κτι­κά και αξε­σουάρ αυτο­κι­νή­του, συντή­ρη­ση και επι­σκευή εξο­πλι­σμού προ­σω­πι­κής μετα­φο­ράς, εισι­τή­ρια μετα­φο­ράς επι­βα­τών με ταξί, εισι­τή­ρια μετα­φο­ράς επι­βα­τών με αερο­πλά­νο, εισι­τή­ρια μετα­φο­ράς επι­βα­τών με πλοίο. Μέρος της αύξη­σης αυτής αντι­σταθ­μί­στη­κε από τη μεί­ω­ση κυρί­ως των τιμών στα καύ­σι­μα και λιπαντικά.

*2,9% στην ομά­δα «Ανα­ψυ­χή ‑Πολι­τι­στι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες», λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών σε: μικρά είδη ανα­ψυ­χής- άνθη, κατοι­κί­δια ζώα, κινη­μα­το­γρά­φους- θέα­τρα, γρα­φι­κή ύλη και υλι­κά σχε­δί­α­σης, πακέ­το διακοπών.

*2,2% στην ομά­δα «Εκπαί­δευ­ση», λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών σε: δίδα­κτρα πρω­το­βάθ­μιας εκπαί­δευ­σης, δίδα­κτρα δευ­τε­ρο­βάθ­μιας εκπαίδευσης.

*7,5% στην ομά­δα «Ξενο­δο­χεία- Καφέ- Εστια­τό­ρια», λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών σε: εστια­τό­ρια- ζαχα­ρο­πλα­στεία- καφε­νεία- κυλι­κεία, ξενο­δο­χεία- μοτέλ- πανδοχεία.

*6,2% στην ομά­δα «‘Αλλα αγα­θά και υπη­ρε­σί­ες», λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών σε: κομ­μω­τή­ρια και κατα­στή­μα­τα προ­σω­πι­κής φρο­ντί­δας, άλλα είδη ατο­μι­κής φρο­ντί­δας, ασφά­λι­στρα υγείας.

2. Από τη μεί­ω­ση του δεί­κτη κατά:

*10,4% στην ομά­δα «Στέ­γα­ση», λόγω μεί­ω­σης κυρί­ως των τιμών σε: ηλε­κτρι­σμό, πετρέ­λαιο θέρ­μαν­σης. Μέρος της αύξη­σης αυτής αντι­σταθ­μί­στη­κε από την αύξη­ση κυρί­ως των τιμών σε: ενοί­κια κατοι­κιών, επι­σκευή και συντή­ρη­ση κατοι­κί­ας, υπη­ρε­σί­ες κοι­νο­χρή­στων, φυσι­κό αέριο, υγρα­έ­ριο, στε­ρεά καύσιμα.

*1,9% στην ομά­δα «Επι­κοι­νω­νί­ες», λόγω μεί­ω­σης κυρί­ως των τιμών στις τηλε­φω­νι­κές υπηρεσίες.

Σε μηνιαία σύγκρι­ση, ο γενι­κός δεί­κτης παρου­σί­α­σε αύξη­ση 1,2%, ένα­ντι αύξη­σης 2,7% που σημειώ­θη­κε κατά την αντί­στοι­χη σύγκρι­ση του προη­γού­με­νου έτους.

Όσον αφο­ρά στον εναρ­μο­νι­σμέ­νο πλη­θω­ρι­σμό, αυτός αυξή­θη­κε 5,4% τον Μάρ­τιο εφέ­τος ένα­ντι αύξη­σης 8% που σημειώ­θη­κε τον Μάρ­τιο 2022. Σε μηνιαία σύγκρι­ση, ο εναρ­μο­νι­σμέ­νος δεί­κτης παρου­σί­α­σε αύξη­ση 1,6% ένα­ντι αύξη­σης 2,7% που σημειώ­θη­κε κατά την αντί­στοι­χη σύγκρι­ση του προη­γού­με­νου έτους.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο