Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κάθε μέρα να ξεκινάει με τον «Ριζοσπάστη»!

🔻 Αυξημένες δυνατότητες δείχνει η κυκλοφορία του «Ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου» τις τελευταίες βδομάδες
🔻 Διευρύνεται το δίκτυο των συνδρομητών σε πόλεις της επαρχίας

Σχε­δόν τα 16.000 φύλ­λα κατά μέσο όρο αγγί­ζει η κυκλο­φο­ρία του «Ριζο­σπά­στη του Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κου» τις τελευ­ταί­ες βδο­μά­δες, του περιο­ρι­σμού των μετακινήσεων.

Με μια μεθο­δι­κή προ­σπά­θεια από τις Οργα­νώ­σεις του Κόμ­μα­τος και της ΚΝΕ, με αξιο­ποί­η­ση κάθε πρό­σφο­ρης μορ­φής, τηρώ­ντας όλα τα απα­ραί­τη­τα μέτρα προ­φύ­λα­ξης από την εξά­πλω­ση του ιού, φαί­νε­ται από τα στοι­χεία της δια­κί­νη­σης ότι υπάρ­χουν ακό­μα αρκε­τά περι­θώ­ρια για να ανέ­βει η δια­κί­νη­ση της εφη­με­ρί­δας μας, ειδι­κά αυτές τις δύσκο­λες για το λαό μας μέρες.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να:

  • Το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο 21 — 22 Μάρ­τη, η συνο­λι­κή κυκλο­φο­ρία του «Ριζο­σπά­στη» έφτα­σε τα 15.578 φύλ­λα (8.118 στην Αττι­κή και 7.460 στην επαρχία).
  • Το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο 28 — 29 Μάρ­τη, η συνο­λι­κή κυκλο­φο­ρία έφτα­σε τα 15.833 φύλ­λα (8.126 στην Αττι­κή και 7.707 στην επαρχία).
  • Το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο 2 — 3 Απρί­λη, η συνο­λι­κή κυκλο­φο­ρία ανέ­βη­κε στα 16.279 φύλ­λα (8.520 στην Αττι­κή και 7.759 στην επαρχία).
  • Σημειώ­νε­ται ότι για αυτό το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο, οι Οργα­νώ­σεις του Κόμ­μα­τος και της ΚΝΕ έχουν κάνει ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρη παραγ­γε­λία διακίνησης.

Απλώνεται κι άλλο το συνδρομητικό δίκτυο 📌

Μαζί με αυτήν την προ­σπά­θεια που γίνε­ται για το σαβ­βα­το­κυ­ρια­κά­τι­κο φύλ­λο, δυνα­μώ­νει ακό­μα περισ­σό­τε­ρο η προ­σπά­θεια να φτά­νει πιο πλα­τιά ο «Ριζο­σπά­στης» κάθε μέρα στην πόρ­τα μελών και οπα­δών του Κόμματος.

Στο πλαί­σιο αυτό, απλώ­νε­ται ακό­μα περισ­σό­τε­ρο το δίκτυο συν­δρο­μη­τών της εφη­με­ρί­δας μας, μια πολύ μεγά­λη προ­σπά­θεια που δεί­χνει τις δυνα­τό­τη­τες που υπάρ­χουν. Ηδη στην Αττι­κή η συν­δρο­μη­τι­κή βάση του «Ριζο­σπά­στη» μεγα­λώ­νει, νέοι συν­δρο­μη­τές προ­στί­θε­νται καθη­με­ρι­νά, αξιο­ποιώ­ντας την ηλε­κτρο­νι­κή πλη­ρω­μή από το site της «Σύγ­χρο­νης Εποχής».

Εδώ και λίγες βδο­μά­δες, το συν­δρο­μη­τι­κό δίκτυο έχει ανα­πτυ­χθεί σε Χαλ­κί­δα, Τανά­γρα και Ψαχνά, καθώς και Καλα­μά­τα. Από την περα­σμέ­νη βδο­μά­δα φτά­σα­με στους συν­δρο­μη­τές μας στη Θεσ­σα­λο­νί­κη και στη Λάρι­σα. Τις επό­με­νες μέρες, θα προ­στε­θούν συν­δρο­μη­τές σε Πάτρα, Λαμία και Γιάν­νε­να, διευ­ρύ­νο­ντας ακό­μα περισ­σό­τε­ρο το δίκτυο. Ετσι δίνε­ται η δυνα­τό­τη­τα σε εκα­το­ντά­δες εργα­ζό­με­νους να έχουν δια­βά­σει την εφη­με­ρί­δα τους πριν πιά­σουν δου­λειά το πρωί.

info red

Ταυ­τό­χρο­να, από την προη­γού­με­νη βδο­μά­δα ο «Ριζο­σπά­στης» δια­τί­θε­ται και στα σού­περ μάρ­κετ.
Ο στό­χος παρα­μέ­νει αδια­πραγ­μά­τευ­τος! Κάθε μας μέρα να ξεκι­νά­ει με τον «Ριζο­σπά­στη»! Αυτή είναι άλλω­στε μία από τις βασι­κές προ­ϋ­πο­θέ­σεις, ειδι­κά αυτόν τον και­ρό, στις συν­θή­κες που δρού­με, με αυξη­μέ­νες απαι­τή­σεις να δίνου­με τη μάχη με τη μέγι­στη δυνα­τή επάρκεια.
Εξα­σφα­λί­ζου­με, λοι­πόν, με κάθε τρό­πο την καθη­με­ρι­νή προ­μή­θεια και μελέ­τη της εφη­με­ρί­δας.
Το καθη­με­ρι­νό διά­βα­σμα, η αξιο­ποί­η­ση της αρθρο­γρα­φί­ας του «Ριζο­σπά­στη», της διαρ­κούς ροής του πόρ­ταλ «902.gr», είναι ανα­ντι­κα­τά­στα­τα όπλα. Για­τί ειδι­κά σε συν­θή­κες όπως οι σημε­ρι­νές, απο­δει­κνύ­ε­ται στην πρά­ξη η ισχύς του συν­θή­μα­τος: «Οταν η αλή­θεια βρί­σκε­ται στα χέρια μας, γίνε­ται δύνα­μη στη δρά­ση σε όλες τις συνθήκες».

  • Πλη­ρο­φο­ρί­ες για τη συν­δρο­μή στον «Ριζο­σπά­στη» στην ιστο­σε­λί­δατης «Σύγ­χρο­νης Εποχής»
    και στα τηλ. 210 3320807 — 210 3320815

RIZOS SYNGROMH

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο