Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κάθε μήνα κι ακριβότερα και τον επόμενο χειρότερα Στα ύψη ο πληθωρισμός

Στο 10,7% ‑από 9,1% τον Απρί­λιο- έφτα­σε ο πλη­θω­ρι­σμός τον Μάη στην Ελλά­δα, σύμ­φω­να με τα προ­σω­ρι­νά στοι­χεία της Ευρω­παϊ­κής Στα­τι­στι­κής Υπη­ρε­σί­ας (Eurostat), κατα­τρώ­γο­ντας τα ήδη πενι­χρά λαϊ­κά εισοδήματα.

Σύμ­φω­να με τα ίδια στοι­χεία, ο πλη­θω­ρι­σμός στην Eυρω­ζώ­νη έφθα­σε στο 8,1%, από 7,4% τον Απρί­λη και ένα­ντι πρό­βλε­ψης για 7,7%, σύμ­φω­να με την προ­κα­ταρ­κτι­κή εκτίμηση.

Θα πρέ­πει να σημειω­θεί ότι τα επί­ση­μα στοι­χεία της Ελλη­νι­κής Στα­τι­στι­κής Αρχής θα δημο­σιο­ποι­η­θούν στις 9 Ιού­νη και δεν απο­κλεί­ε­ται να φέρουν τον τιμά­ριθ­μο ακό­μη υψη­λό­τε­ρα, πάνω από 11%, στα υψη­λό­τε­ρα επί­πε­δα των τελευ­ταί­ων 28 ετών.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο