Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κάθε μια νύχτα είναι μόνο μια σελίδα…

Νότης Μαυ­ρου­δής-Νένα Βενετσάνου

Γιώρ­γος Τοσικιάν

Κάθε μια νύχτα είναι μόνο μια σελίδα…

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
(ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ-ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ-ΤΟΣΙΚΙΑΝ)

NotisΑρκε­τά χρό­νια μετά την πρώ­τη και πετυ­χη­μέ­νη τους συνερ­γα­σία, η Νένα Βενε­τσά­νου και ο Νότης Μαυ­ρου­δής ενώ­νουν και πάλι τις καλ­λι­τε­χνι­κές τους δυνά­μεις, επι­στρέ­φο­ντας με μία μονα­δι­κή συναυ­λία στον ιστο­ρι­κό κινη­μα­το­γρά­φο ΑΛΚΥΟΝΙΣ new star art cinema στις 16 Δεκεμ­βρί­ου στις 21:00.

Με τα ιδιαί­τε­ρα ηχο­χρώ­μα­τα  της φωνής και της  κλα­σι­κής κιθά­ρας  η γνω­στή τρα­γου­δί­στρια- τρα­γου­δο­ποιός Νένα Βενε­τσά­νου, ο συν­θέ­της-κιθα­ρι­στής Νότης Μαυ­ρου­δής και ο κιθα­ρι­στής Γιώρ­γος Τοσι­κιάν θα παρου­σιά­σουν ένα πρό­γραμ­μα βασι­σμέ­νο σε δύο κιθά­ρες και σε τρα­γού­δια που ενώ­νουν δύο δια­φο­ρε­τι­κούς, αλλά και τόσο συνα­φείς, δημιουρ­γούς, οι οποί­οι δεκα­ε­τί­ες τώρα πάτη­σαν στην ποί­η­ση, για να εκφρά­σουν τα όνει­ρα, τις ελπί­δες και τους καη­μούς της ψυχής.

Τρα­γού­δια ερμη­νευ­μέ­να με το φωνη­τι­κό πάθος που χαρα­κτη­ρί­ζει την Νένα Βενε­τσά­νου, πλαι­σιω­μέ­να από τη σύν­θε­τη συνο­δεία  κιθά­ρας του  Νότη Μαυ­ρου­δή και του Γιώρ­γο Τοσι­κιάν,  που έχουν δια­μορ­φώ­σει με τις κιθά­ρες τους μια μικρή ορχή­στρα,  αλλά και ντου­έ­τα με συν­θέ­σεις και δια­σκευ­ές από τον χώρο τής κλα­σι­κής κιθά­ρας, να απο­τε­λούν το πρό­γραμ­μα των συναυ­λιών τους, οι τρείς καλ­λι­τέ­χνες έρχο­νται να δρά­σουν, ως βάλ­σα­μο για τον νου και την καρ­διά στις ταραγ­μέ­νες επο­χές που ζού­με, αλλά και για να ανα­δεί­ξουν  τη βαθύ­τε­ρη ομορ­φιά τής μου­σι­κής, του λόγου και των νοη­μά­των τους, θυμί­ζο­ντάς μας πως οι τέχνες μπο­ρούν να γίνουν όπλα αντο­χής κατά της ασχή­μιας και του ξεπε­σμού που μας επιβάλλεται.

 

Παρα­στά­σεις: Τετάρ­τη 16 Δεκεμ­βρί­ου 21:00

Τιμές εισι­τη­ρί­ων: Προ­πώ­λη­ση 12 € γενι­κή, 10 € για φοι­τη­τές, μαθη­τές, άνεργους.

Στο ταμείο την ημέ­ρα της παρά­στα­σης 15€

Προ­πώ­λη­ση: Αλκυο­νίς new  star art cinema, viva.gr

 

ΑΛΚΥΟΝΙΣ  new star art cinema

ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 42–46, ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ (ΜΕΤΡΟ Βικτώ­ρια)

Τηλ.210 8220008: 210 8220023

 

Parking δια­θέ­σι­μο κάτω από τον κινη­μα­το­γρά­φο 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο