Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κάλεσμα από πρωτοπαλίκαρο του Κασιδιάρη να στηριχθεί ο Βελόπουλος

Κάλε­σμα ενί­σχυ­σης του κόμ­μα­τος Βελό­που­λου στις ευρω­ε­κλο­γές απηύ­θυ­νε σε δια­δι­κτυα­κή του συνέ­ντευ­ξη το μέχρι πρό­τι­νος πρω­το­πα­λί­κα­ρο του κατα­δι­κα­σμέ­νου ναζί Ηλία Κασι­διά­ρη στη Βόρεια Ελλά­δα. Ανα­φε­ρό­με­νος στο κόμ­μα του Βελό­που­λου, ο Δήμος Κυρι­λί­δης σημεί­ω­σε πως «στον πατριω­τι­κό χώρο αυτό που θα πρέ­πει να συμ­βεί επι­τέ­λους, είναι να δυνα­μώ­σου­με αυτόν που ήδη είναι δυνα­τός» προ­κει­μέ­νου να «γίνει ρυθ­μι­στής».

 

Πρό­κει­ται για ενδει­κτι­κό παρά­δειγ­μα των διερ­γα­σιών που βρί­σκο­νται σε εξέ­λι­ξη στον ακρο­δε­ξιό χώρο μπρο­στά στις εκλο­γές, καθώς ο περι­φε­ρεια­κός σύμ­βου­λος και επι­κε­φα­λής της παρά­τα­ξης «Μακε­δο­νία Μπρο­στά» στην Περι­φέ­ρεια Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας είναι από τους βασι­κούς συνερ­γά­τες του ναζί Κασι­διά­ρη στην Κεντρι­κή Μακε­δο­νία. Ξεκί­νη­σε την πολι­τι­κή του στα­διο­δρο­μία από την ΟΝΝΕΔ και βρέ­θη­κε τομε­άρ­χης Ενέρ­γειας και υπο­ψή­φιος βου­λευ­τής Πέλ­λας με το μόρ­φω­μα «Έλλη­νες» του Κασι­διά­ρη, ενώ όταν προ­χώ­ρη­σαν τα προ­ε­κλο­γι­κά παζά­ρια, ανέ­λα­βε εκπρό­σω­πος Τύπου στη Βόρεια Ελλά­δα για τους «Σπαρ­τιά­τες». Τώρα ο Κυρι­λί­δης φαί­νε­ται να μη συμ­φω­νεί με τη στή­ρι­ξη στο κόμ­μα του Εμφιε­τζό­γλου και καλεί σε ενί­σχυ­ση του Βελό­που­λου, σημειώ­νο­ντας πως θα μπο­ρού­σε να «συνυ­πάρ­ξει» στο ίδιο κόμ­μα μαζί του.

Ποιος να το περί­με­νε πως ο δήθεν αντι­συ­στη­μι­κός Βελό­που­λος θα έβρι­σκε τόσο ένθερ­μους υπο­στη­ρι­κτές στη δεξα­με­νή των πιο σκο­τει­νών υπη­ρε­τών του συστή­μα­τος, τους φασί­στες και τους ναζί που απο­δεί­χθη­καν τα πιο πιστά μαντρό­σκυ­λα των αφεντικών…

Ακολουθήστε το Ατέχνως σε
Google News, Facebook _ Twitter

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο