Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κάλεσμα πάλης για τις 8 Μάρτη στις γυναίκες του μόχθου από το ΠΑΜΕ

8 ΜΑΡΤΗ — ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Στο δρόμο της πάλης 
Για να σπάσουμε τις αλυσίδες 
της σιωπής, της εκμετάλλευσης, της ανισοτιμίας

Divider line

«Οι εργά­τριες και οι γυναί­κες του καθη­με­ρι­νού μόχθου παλεύ­ου­με για τις σύγ­χρο­νες ανά­γκες μας — Σπά­με τα δεσμά της βίας των εκμε­ταλ­λευ­τών», σημειώ­νει το ΠΑΜΕ με αφορ­μή τη Μέρα της Γυναίκας.

Στην ανα­κοί­νω­σή του ανα­φέ­ρει τα εξής:

«8 Μάρ­τη 2021: 164 χρό­νια έχουν περά­σει από τη μέρα που οι εργά­τριες στα ραφτά­δι­κα της Νέας Υόρ­κης βγή­καν στην απερ­γία και συγκρού­στη­καν με τα αφε­ντι­κά και με τις κρα­τι­κές δυνά­μεις κατα­στο­λής, για να διεκ­δι­κή­σουν καλύ­τε­ρους όρους δου­λειάς και αμοι­βής, γρά­φο­ντας με το αίμα τους μια από τις πολ­λές φωτει­νές σελί­δες στην ιστο­ρία του εργα­τι­κού κινή­μα­τος.
Το 1910, το Συνέ­δριο των Σοσια­λι­στριών Γυναι­κών καθιέ­ρω­σε την 8η Μάρ­τη ως μέρα τιμής και αγώ­να των εργα­τριών όλου του κόσμου.

ΟΓΕ Ομοσπονδίες Σωματεία Φοιτητές 8 Μάρτη 2021 1

Σήμε­ρα, οι εργα­ζό­με­νες και οι γυναί­κες της βιο­πά­λης βρί­σκο­νται αντι­μέ­τω­πες με το ίδιο βάρ­βα­ρο εκμε­ταλ­λευ­τι­κό σύστη­μα, τους μηχα­νι­σμούς και τα επι­τε­λεία του, που με διά­φο­ρα ιδε­ο­λο­γή­μα­τα και “εκσυγ­χρο­νι­σμέ­νες” μεθό­δους προ­σπα­θούν να τις χει­ρα­γω­γή­σουν και να τις πεί­σουν ότι “ισο­τι­μία” σημαίνει:

 • Τσά­κι­σμα δικαιω­μά­των και κατα­κτή­σε­ων, όπως η κοι­νω­νι­κή ασφά­λι­ση, η προ­στα­σία της μητρό­τη­τας, η στή­ρι­ξη του κοι­νω­νι­κού ρόλου της γυναίκας.
 • Απο­δο­χή πως η μητρό­τη­τα είναι εμπό­διο στην “επαγ­γελ­μα­τι­κή” ζωή ή και λόγος απόλυσης.
 • “Συμ­φι­λί­ω­ση” της επαγ­γελ­μα­τι­κής με την προ­σω­πι­κή και οικο­γε­νεια­κή ζωή μέσω της ελα­στι­κής και μερι­κής απασχόλησης.
 • Να δου­λεύ­ουν νύχτα — μέρα και σε βαριές ανθυ­γιει­νές συνθήκες.
 • Να συντα­ξιο­δο­τού­νται σε όλο και μεγα­λύ­τε­ρη ηλικία.
 • Να “κυνη­γούν” τη γυναι­κεία “επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τα” και την “ποσό­στω­ση” της συμ­με­το­χής των γυναι­κών σε οργα­νι­σμούς και επι­τε­λεία που στη­ρί­ζουν και προ­ω­θούν τη σκλη­ρή εκμε­τάλ­λευ­ση όλων των εργαζομένων.
 • Να “προ­σκυ­νούν” τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς οργα­νι­σμούς, το ΝΑΤΟ, την ΕΕ, να εντάσ­σο­νται στα σώμα­τα κατα­στο­λής και στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς στρα­τούς που μακε­λεύ­ουν και ξερι­ζώ­νουν τους λαούς, που ευθύ­νο­νται για τη δυστυ­χία των προ­σφύ­γων και των μετα­να­στών, ανδρών, γυναι­κών και των παι­διών τους.

Βρί­σκο­νται αντι­μέ­τω­πες με τα κρο­κο­δεί­λια δάκρυα και τις εκδη­λώ­σεις “κατά της φυλε­τι­κής και εργα­σια­κής βίας” των αστι­κών επι­τε­λεί­ων και κυβερ­νή­σε­ων, της ΕΕ, του εργο­δο­τι­κού και κυβερ­νη­τι­κού συν­δι­κα­λι­σμού στην Ελλά­δα, στην Ευρώ­πη και διε­θνώς (ΓΣΕΕ, ETUC, ITUC), δηλα­δή όλων όσων πίνουν νερό στο όνο­μα της καπι­τα­λι­στι­κής βαρβαρότητας.

ΠΑΜΕ PAME logo full

Αυτή η βαρ­βα­ρό­τη­τα, η πραγ­μα­τι­κή βία, σήμε­ρα εκφρά­ζε­ται γλαφυρά:

 • Με την έκθε­ση γυναι­κών και ανδρών της εργα­τι­κής τάξης και του λαού στην παν­δη­μία, αφού η υγεία, τα φάρ­μα­κα, τα εμβό­λια απο­τε­λούν πανά­κρι­βα εμπορεύματα.
 • Με την αγω­νία των παι­διών των λαϊ­κών οικο­γε­νειών να μάθουν γράμ­μα­τα σε ένα εκπαι­δευ­τι­κό σύστη­μα κατα­κερ­μα­τι­σμέ­νο, που ούτε τα στοι­χειώ­δη δεν τους προσφέρει.
 • Στους εργα­ζό­με­νους της Υγεί­ας, των βιο­μη­χα­νι­κών κλά­δων, των σού­περ μάρ­κετ κ.α., που δου­λεύ­ουν εντα­τι­κά, με ατέ­λειω­τες υπε­ρω­ρί­ες, με λει­ψά μέτρα προ­στα­σί­ας της υγεί­ας και της ασφά­λειάς τους.
 • Στις χιλιά­δες των ανέρ­γων και σε ανα­στο­λή εργα­ζο­μέ­νων που καλού­νται να ζήσουν με τα ψίχου­λα που περισ­σεύ­ουν από το καλό “τάι­σμα” της εργοδοσίας.
 • Με τα νέα αντερ­γα­τι­κά μέτρα που φέρ­νει η κυβέρ­νη­ση, για να ενι­σχύ­σει τους κεφα­λαιο­κρά­τες και να αυξή­σει την εκμε­τάλ­λευ­ση των εργα­ζο­μέ­νων, βάζο­ντας στο γύψο τη συν­δι­κα­λι­στι­κή οργά­νω­ση, τους διεκ­δι­κη­τι­κούς αγώ­νες και την πάλη τους.
 • Με την άγρια κατα­στο­λή όσων σηκώ­νουν κεφά­λι και υψώ­νουν τη φωνή τους, γυναί­κες, άνδρες και παι­διά — μαθη­τές και φοιτητές.
 • Με τις επεμ­βά­σεις και τους πολέ­μους των ιμπε­ρια­λι­στών που δολο­φο­νούν και ξερι­ζώ­νουν χιλιά­δες αθώ­ους ανθρώ­πους».

Ομοσπονδίες Σωματεία Φοιτητές 8 Μάρτη 2021 Σπάμε τις αλυσίδες του ατομικού δρόμου

Στο παρα­πά­νω έδα­φος, το ΠΑΜΕ ξεκα­θα­ρί­ζει πως οι γυναί­κες της εργα­τι­κής τάξης και των λαϊ­κών στρω­μά­των «δεν έχουν κανέ­να κοι­νό συμ­φέ­ρον με τις γυναί­κες που στε­λε­χώ­νουν τα επι­τε­λεία και τους μηχα­νι­σμούς της εξου­σί­ας των κεφα­λαιο­κρα­τών και των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, τις κυβερ­νή­σεις τους και τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς οργα­νι­σμούς», που ασκούν «αντερ­γα­τι­κές και αντι­λαϊ­κές πολι­τι­κές, τσα­κί­ζουν εργα­τι­κά — λαϊ­κά δικαιώ­μα­τα και ελευ­θε­ρί­ες, ξεζου­μί­ζουν και απο­λύ­ουν εργα­ζό­με­νες και εργα­ζό­με­νους». «Δεν έχουν τίπο­τα κοι­νό με όλους αυτούς που την ανθρώ­πι­νη ζωή δεν διστά­ζουν να τη θυσιά­σουν στο βωμό των κερ­δών τους. Με όλους αυτούς που κρύ­βουν ότι η μήτρα που γεν­νά τα οξυ­μέ­να προ­βλή­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων, ανδρών και γυναι­κών, την ανι­σο­τι­μία, είναι η εκμε­τάλ­λευ­ση ανθρώ­που από άνθρω­πο. Που απευ­θύ­νουν καλέ­σμα­τα για “φεμι­νι­στι­κή ενό­τη­τα” και “απερ­γί­ες φύλου”, αδιέ­ξο­δα για την πάλη των εργα­ζό­με­νων γυναι­κών», προ­σθέ­τει.

Καλεί να βαδί­σουν οι γυναί­κες μαζί με τους άνδρες του καθη­με­ρι­νού μόχθου στο δρό­μο της ενί­σχυ­σης του ΠΑΜΕ, «απέ­να­ντι στην αλλο­τρί­ω­ση του εργο­δο­τι­κού — κυβερ­νη­τι­κού συν­δι­κα­λι­σμού, τηςοργά­νω­σης και ενί­σχυ­σης της πάλης με κρι­τή­ριο τις σύγ­χρο­νες ανά­γκες τους. Για μόνι­μη και στα­θε­ρή δου­λειά, πλή­ρη εργα­σια­κά δικαιώ­μα­τα, ΣΣΕ με αυξή­σεις. Για δημό­σια δωρε­άν καθο­λι­κή υπο­χρε­ω­τι­κή κοι­νω­νι­κή ασφά­λι­ση. Για προ­στα­σία της υγεί­ας και της ασφά­λειας στους χώρους δου­λειάς. Για δημό­σια και δωρε­άν Υγεία για όλους».

«Είναι ο δρό­μος της πάλης για να σπά­σου­με τις αλυ­σί­δες της σιω­πής, της εκμε­τάλ­λευ­σης, της ανι­σο­τι­μί­ας», κατα­λή­γει.

Divider line

ΟΓΕ — ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Τη Δευτέρα στις 5.30 μ.μ. το αγωνιστικό ραντεβού στα Προπύλαια

Συγκεντρώσεις στη Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις

Divider line

Με συγκέ­ντρω­ση τη Δευ­τέ­ρα 8 Μάρ­τη, στις 5.30 μ.μ., στα Προ­πύ­λαια, η ΟΓΕ, μαζί με δεκά­δες συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις και μαζι­κούς φορείς ετοι­μά­ζο­νται να τιμή­σουν την Παγκό­σμια Μέρα της Γυναί­κας. Μια μέρα που πρέ­πει να απο­τε­λέ­σει σταθ­μό στην ανά­πτυ­ξη της εργα­τι­κής — λαϊ­κής πάλης απέ­να­ντι στην ολο­μέ­τω­πη επί­θε­ση κυβέρ­νη­σης — εργο­δο­σί­ας. Τα καλέ­σμα­τα από σωμα­τεία και άλλους φορείς του κινή­μα­τος πολ­λα­πλα­σιά­ζο­νται καθη­με­ρι­νά, ενώ η αγω­νι­στι­κή αυτή πρω­το­βου­λία ήδη πλαι­σιώ­νε­ται από μια πολύ­μορ­φη δρά­ση, που απλώ­νε­ται σε όλη τη χώρα.

Ομοσπονδίες Σωματεία Φοιτητές 8 Μάρτη 2021

Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, συγκέ­ντρω­ση τη Δευ­τέ­ρα 8 Μάρ­τη, στις 6.30 μ.μ., στο Αγαλ­μα Βενι­ζέ­λου, έχουν απο­φα­σί­σει Σύλ­λο­γοι και Ομά­δες της ΟΓΕ και εργα­τι­κά σωματεία.

Εκτός από τις συγκε­ντρώ­σεις, συν­δι­κα­λι­στι­κές και μαζι­κές οργα­νώ­σεις αξιο­ποιούν τις απο­φά­σεις της ΑΔΕΔΥ, του Εργα­τι­κού Κέντρου Αθή­νας και άλλων συν­δι­κα­λι­στι­κών οργά­νων για στά­ση εργα­σί­ας στις 8 Μάρ­τη, ώστε να πραγ­μα­το­ποι­η­θούν εκεί­νη τη μέρα συσκέ­ψεις, εκδη­λώ­σεις και συγκε­ντρώ­σεις στους χώρους δου­λειάς. Στο πλαί­σιο αυτής της δρα­στη­ριό­τη­τας, έχουν την προ­σο­χή τους στραμ­μέ­νη στην κλι­μά­κω­ση του αγώ­να μπρο­στά στο νομο­σχέ­διο με τις «ανα­τρο­πές του αιώ­να» στα Εργα­σια­κά, που ετοι­μά­ζε­ται να φέρει η κυβέρνηση.

Στις συγκε­ντρώ­σεις στις 8 Μάρ­τη καλεί και η Ελλη­νι­κή Επι­τρο­πή για τη Διε­θνή Υφε­ση και Ειρή­νη (ΕΕΔΥΕ). «Στις μυλό­πε­τρες της γενι­κευ­μέ­νης καπι­τα­λι­στι­κής οικο­νο­μι­κής κρί­σης η γυναι­κεία ανι­σο­τι­μία εντεί­νε­ται», σημειώ­νει στην ανα­κοί­νω­σή της, ενώ επι­ση­μαί­νει το «ανέ­βα­σμα των ρυθ­μών» από τη σημε­ρι­νή κυβέρ­νη­ση όσον αφο­ρά την εμπλο­κή της χώρας στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και πολέμους.

Στις συγκε­ντρώ­σεις καλεί και η Ελλη­νι­κή Επι­τρο­πή Διε­θνούς Δημο­κρα­τι­κής Αλλη­λεγ­γύ­ης (ΕΕΔΔΑ).

Κινητοποίηση αύριο στο υπουργείο Παιδείας

Φοι­τη­τι­κοί σύλ­λο­γοι της Αθή­νας και η Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Μαθη­τών Αθή­νας προ­χω­ρούν σε κινη­το­ποί­η­ση στο υπουρ­γείο Παι­δεί­ας αύριο Παρα­σκευή, στη 1 μ.μ., διεκ­δι­κώ­ντας μέτρα πρό­λη­ψης, προ­στα­σί­ας και στή­ρι­ξης των φοι­τη­τριών και φοι­τη­τών, μαθη­τριών και μαθη­τών, από την πολύ­μορ­φη βία στους χώρους Εκπαίδευσης.

Άλλες κινητοποιήσεις και εκδηλώσεις

 • Το Εργα­τι­κό Κέντρο Λαμί­ας καλεί σε συγκέ­ντρω­ση στις 8 Μάρ­τη, στις 5.30 μ.μ., στην πλα­τεία Ελευθερίας.
 • Η Ομά­δα Γυναι­κών Ηρα­κλεί­ου της ΟΓΕ, η Ενω­ση Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων Ηρα­κλεί­ου και το Συν­δι­κά­το Γάλα­κτος — Τρο­φί­μων και Ποτών Ηρα­κλεί­ου οργα­νώ­νουν δια­δι­κτυα­κή εκδή­λω­ση την Κυρια­κή 7 Μάρ­τη, με θέμα: «Οι συνέ­πειες της παν­δη­μί­ας στην ψυχο­λο­γία των παι­διών». Επί­σης, με αφορ­μή την 8η Μάρ­τη θα προ­χω­ρή­σουν σε κοι­νές εξορ­μή­σεις και περιο­δεί­ες σε χώρους δουλειάς.
 • Δια­δι­κτυα­κή σύσκε­ψη με θέμα «Σπά­με τη σιω­πή της εκμε­τάλ­λευ­σης και της ανι­σο­τι­μί­ας — δυνα­μώ­νου­με τον συλ­λο­γι­κό αγώ­να για τη ζωή και τα δικαιώ­μα­τά μας» διορ­γα­νώ­νει το Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων στις Επι­χει­ρή­σεις Παρα­γω­γής Επι­σι­τι­στι­κών Προ­ϊ­ό­ντων Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας, την Κυρια­κή 7 Μάρ­τη, στις 6.30 μ.μ., μέσω της πλατ­φόρ­μας zoom.
  Πλη­ρο­φο­ρί­ες συμ­με­το­χής στο [email protected] και στα τηλέ­φω­να 6977746387, 6979867573.
 • Το Συν­δι­κά­το Επι­σι­τι­σμού — Του­ρι­σμού — Ξενο­δο­χεί­ων Αττι­κής οργα­νώ­νει δια­δι­κτυα­κή σύσκε­ψη, το Σάβ­βα­το 6 Μάρ­τη, στις 6 μ.μ., μπρο­στά στη Μέρα της Γυναίκας.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο