Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κάλεσμα της ΚΕ του ΚΚΕ προς την εργατική τάξη, το λαό, τη νεολαία

Καμία ανα­μο­νή! Αγω­νι­στι­κή συμπό­ρευ­ση με το ΚΚΕ παντού για να γίνει ο λαός πρω­τα­γω­νι­στής! Με αυξη­μέ­νους στό­χους δια­κί­νη­σης προ­ε­τοι­μά­ζουν την πανε­ξόρ­μη­ση οι Κομ­μα­τι­κές Οργα­νώ­σεις σε όλη τη χώρα

Σε θέσεις μάχης είναι οι Οργα­νώ­σεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ προ­ε­τοι­μά­ζο­ντας την πανε­ξόρ­μη­ση με τον «Ριζο­σπά­στη του Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κου» στις 8–9 Οκτώ­βρη, ο οποί­ος θα κυκλο­φο­ρή­σει μαζί με το Κάλε­σμα της ΚΕ του ΚΚΕ.

Ενα κάλε­σμα που βάζει στο επί­κε­ντρο τα μεγά­λα «για­τί» και το «τι φταί­ει» για τα συνε­χό­με­να βάρη που φορ­τώ­νο­νται στον λαό, κυρί­ως για το «τι μπο­ρεί να γίνει απέ­να­ντι σε αυτή την κατά­στα­ση», ποια είναι η διέ­ξο­δος για τους εργα­ζό­με­νους και τα λαϊ­κά στρώματα.

Κάλε­σμα για να γίνει ένα μεγά­λο βήμα, με νέους μαζι­κούς και απο­φα­σι­στι­κούς αγώ­νες για την υπε­ρά­σπι­ση της ζωής, του βιο­τι­κού επι­πέ­δου, του εισο­δή­μα­τος, για αξιο­πρε­πή ζωή με σύγ­χρο­να δικαιώ­μα­τα. Για να χτι­στεί «ασπί­δα» για το σήμε­ρα και να ανοί­ξει o ελπι­δο­φό­ρος δρό­μος της ανα­τρο­πής του κόσμου της εκμε­τάλ­λευ­σης, της φτώ­χειας και των πολέμων.

Για να γράψει ο λαός το δικό του «σενάριο», βάζοντας τέλος στη σημερινή βαρβαρότητα!

Με εμπι­στο­σύ­νη στη δύνα­μη του οργα­νω­μέ­νου αγώ­να και συμπό­ρευ­ση με το ΚΚΕ, για να ανα­τεί­λει η ελπί­δα, η προ­ο­πτι­κή για τον λαό!

Ήδη, τα κομ­μα­τι­κά γρα­φεία έχουν στο­λι­στεί με αφι­σά­κια που αναγ­γέλ­λουν την πανε­ξόρ­μη­ση, γίνο­νται συσκέ­ψεις στε­λε­χών, συνε­δριά­σεις Γρα­φεί­ων ΚΟΒ, ώστε όλα τα μέλη του Κόμ­μα­τος και της ΚΝΕ να βρε­θούν επί ποδός όχι μόνο το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο 8–9 Οκτώ­βρη αλλά όλη τη βδομάδα.

Αποφάσεις 21ο Συνέδριο διακίνηση

Με την πεποί­θη­ση ότι το πιά­σι­μο των φιλό­δο­ξων πλά­νων θα κρι­θεί από τη συλ­λο­γι­κή αλλά και την ατο­μι­κή δου­λειά του καθε­νός, σχε­διά­ζε­ται η δου­λειά με χαρ­τί και μολύ­βι, ξεχω­ρί­ζο­νται τόποι δου­λειάς, εργο­στά­σια, δήμοι, πανε­πι­στή­μια, σχο­λεία και γει­το­νιές, σχε­διά­ζε­ται συγκε­κρι­μέ­να το ποιος σύντρο­φος, με πόσα φύλ­λα, σε ποιους ανθρώ­πους θα δώσει τον «Ριζο­σπά­στη».

Ταυ­τό­χρο­να, αξιο­ποιεί­ται ο μεγά­λος κύκλος οπα­δών και φίλων του Κόμ­μα­τος, επι­διώ­κο­ντας να πάρουν οι ίδιοι μερί­διο δου­λειάς σ’ αυτήν την υπό­θε­ση, να βοη­θή­σουν να φτά­σει το Κάλε­σμα σε πολ­λούς που σε αυτήν τη φάση έχουν αυτιά ανοι­χτά απέ­να­ντι στο Κόμμα.

Ιδιαί­τε­ρο μερί­διο ευθύ­νης παίρ­νουν και οι κλα­δι­κές ΚΟΒ, που δίνουν αυτή την περί­ο­δο τη μάχη για την πανελ­λα­δι­κή πανερ­γα­τι­κή απερ­γία στις 9 Νοέμ­βρη. Άλλω­στε, το Κάλε­σμα της ΚΕ μπο­ρεί να λει­τουρ­γή­σει ως κινη­τή­ριος μοχλός για ευρύ­τε­ρες λαϊ­κές δυνά­μεις που προ­βλη­μα­τί­ζο­νται από τη σημε­ρι­νή εκρη­κτι­κή κατά­στα­ση και τα οξυ­μέ­να λαϊ­κά προ­βλή­μα­τα, που ανα­γνω­ρί­ζουν ότι με τη συμ­βο­λή του Κόμ­μα­τος μπο­ρεί ο λαός να οργα­νώ­σει την αντε­πί­θε­σή του.

Η πλα­τιά συζή­τη­ση με το Κάλε­σμα μπο­ρεί να συμ­βά­λει στο να διο­χε­τευ­τεί μεγα­λύ­τε­ρο κομ­μά­τι της λαϊ­κής αγα­νά­κτη­σης στην ενί­σχυ­ση του αγώ­να για τις σύγ­χρο­νες λαϊ­κές ανά­γκες, σε συμπό­ρευ­ση με το ΚΚΕ, μακριά από τη λογι­κή της ανά­θε­σης, της δήθεν λύσης μέσω μιας κυβερ­νη­τι­κής εναλλαγής.

Ριζοσπάστης γίνε συνδρομητής

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο