Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κάλεσμα της ΟΓΕ στις Συγκεντρώσεις των Σωματείων Ενάντια στην Ιδιωτικοποίηση της Επικουρικής Ασφάλισης

Σε συμ­με­το­χή στις συγκε­ντρώ­σεις των Συν­δι­κά­των που θα γίνουν ενά­ντια στην ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση της επι­κου­ρι­κής ασφά­λι­σης καλεί η Ομο­σπον­δία Γυναι­κών Ελλά­δας.
Συγκε­κρι­μέ­να καλεί στην σημε­ρι­νή συγκέ­ντρω­ση της Θεσ­σα­λο­νί­κης στις 7.30 μ.μ. στο Άγαλ­μα Βενι­ζέ­λου και στην συγκέ­ντρω­ση της Αθή­νας την αύριο Τετάρ­τη στο Σύνταγ­μα στις 8 μ.μ.

logo

Σε ανα­κοί­νω­ση αναφέρει:

«Η Ομο­σπον­δία Γυναι­κών Ελλά­δας καλεί τις μισθω­τές, τις αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νες, τις νέες μητέ­ρες, τις συντα­ξιού­χους, στις συγκε­ντρώ­σεις που οργα­νώ­νουν τα εργα­τι­κά σωμα­τεία στην Αθή­να, στη Θεσ­σα­λο­νί­κη και σε άλλες πόλεις της χώρας σήμε­ρα Τρί­τη 31.8.21 και αύριο Τετάρ­τη 1.9.21 ενά­ντια στο αντια­σφα­λι­στι­κό νομο­σχέ­διο της κυβέρνησης.
Δια­δη­λώ­νου­με ενά­ντια στην ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση της επι­κου­ρι­κής ασφά­λι­σης, στο «τζο­γά­ρι­σμα» των εισφο­ρών μας και απαι­τού­με την κατάρ­γη­ση όλων των αντια­σφα­λι­στι­κών νόμων.

Ξεση­κω­νό­μα­στε ενά­ντια στη δημιουρ­γία του Ταμεί­ου Επι­κου­ρι­κής Κεφα­λαιο­ποι­η­τι­κής Ασφά­λι­σης (ΤΕΚΑ), που προ­σθέ­τει έναν ακό­μα κρί­κο στην αλυ­σί­δα των αντια­σφα­λι­στι­κών «μεταρ­ρυθ­μί­σε­ων» που έχουν σφυ­ρη­λα­τή­σει με την πολι­τι­κή τους όλες οι κυβερ­νή­σεις και που μετα­τρέ­πουν την ασφά­λι­ση σε ατο­μι­κή μας υπόθεση.

  • Δε δεχό­μα­στε η επι­κου­ρι­κή μας σύντα­ξη να απο­τε­λεί έναν “άγνω­στο Χ” που θα υπο­λο­γί­ζε­ται βάσει της από­δο­σης των εισφο­ρών μας που θα επεν­δύ­ο­νται για να φέρ­νουν νέα κέρ­δη στους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομίλους.
  • Δεν ανε­χό­μα­στε να εξαρ­τά­ται η σύντα­ξη μας και η ζωή μας από το τζο­γά­ρι­σμα των καρ­πών του μόχθου μας. Να είμα­στε έρμαια των “επεν­δυ­τι­κών ρίσκων” και των “δια­κυ­μάν­σε­ων της αγοράς”.
  • Μετά τη διευ­θέ­τη­ση του εργά­σι­μου χρό­νου, όπως βάφτι­σε τη 10ωρη και 12ωρη δου­λειά η κυβέρ­νη­ση φέρ­νει νέο χτύ­πη­μα στις συντά­ξεις που για μας τις γυναί­κες είναι ακό­μα πιο χαμηλές.

ΟΓΕ Διεκδικούμε τη ζωή που μας αξίζει

Η Ομο­σπον­δία Γυναι­κών Ελλά­δας, οι Σύλ­λο­γοι και οι Ομά­δες της σε όλη τη χώρα, παίρ­νου­με θέση μάχης.
Μαζί με τα σωμα­τεία των εργα­ζο­μέ­νων, τους συλ­λό­γους των συντα­ξιού­χων, τις ενώ­σεις των μικρών επαγ­γελ­μα­τιών, τους φορείς της νεο­λαί­ας, δυνα­μώ­νου­με τον αγώ­να για απο­κλει­στι­κά δημό­σια, καθο­λι­κή Κοι­νω­νι­κή Ασφά­λι­ση και διεκ­δι­κού­με την κατάρ­γη­ση όλων των αντια­σφα­λι­στι­κών και αντερ­γα­τι­κών νόμων όλων των προη­γού­με­νων κυβερνήσεων.»

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ – 
ΣΥΝΤΑΓΜΑ Τετάρ­τη 1.9.2021 8.00 μμ
(Προ­συ­γκέ­ντρω­ση Προ­πύ­λαια 7.30μμ)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τρί­τη 31.8.2021 7.30 μμ — Άγαλ­μα Βενιζέλου

31.8.2021

Το Γρα­φείο Τύπου της ΟΓΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο