Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κάλυμνος: Αστυνομικοί έδιωξαν 19χρονη κοπέλα που πήγε να καταγγείλει το βιασμό της

Απί­στευ­τη μοιά­ζει η καταγ­γε­λία 19χρονης φοι­τή­τριας η οποία πήγε στην Κάλυ­μνο να καταγ­γεί­λει τον βια­σμό της, αλλά οι αστυ­νο­μι­κοί την απέ­τρε­ψαν από να κατα­θέ­σει μήνυση.

Όπως κατήγ­γει­λε σε εκπο­μπή του Mega η δικη­γό­ρος Στα­μα­τία Μάρ­κου, η 19χρονη φοι­τή­τρια πήγε στο αστυ­νο­μι­κό τμή­μα Καλύ­μνου να καταγ­γεί­λει τον βια­σμό της και να υπο­βάλ­λει μήνυ­ση ενα­ντί­ον άντρα που κατά­γε­ται από το νησί. Εκεί οι αστυ­νο­μι­κοί, σύμ­φω­να με όσα ανα­φέ­ρει η δικη­γό­ρος, προ­σπά­θη­σαν να την προ­τρέ­ψουν να μην προ­χω­ρή­σει σε μήνυ­ση, λέγο­ντάς της πως θα βρει κι εκεί­νη τον μπε­λά της και της είπαν ότι θα τον καλέ­σουν για συστάσεις.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, η δικη­γό­ρος τόνι­σε ότι πρό­κει­ται για μία κοπέ­λα που «τόλ­μη­σε να καταγ­γεί­λει τον βια­στή της και έλα­βε ως απά­ντη­ση από τους αστυ­νο­μι­κούς του ΑΤ Καλύ­μνου ότι “μην προ­χω­ρή­σε­τε σε μήνυ­ση για­τί θα βρεί­τε κι εσείς τον μπε­λά σας, αφή­στε να τον καλέ­σου­με εμείς να του κάνου­με συστά­σεις και παρά­πο­να για να μην το ξανα­κά­νει». «Την απέ­τρε­ψαν, δεν της επέ­τρε­ψαν να κατα­θέ­σει μήνυ­ση», τόνι­σε η δικη­γό­ρος. «Την φόβι­σαν για να μην προ­χω­ρή­σει στην κατά­θε­ση της μήνυ­σης», σημεί­ω­σε.

Σύμ­φω­να με τη δικη­γό­ρο, τελι­κά η κοπέ­λα ανα­γκά­στη­κε να έρθει στην Αθή­να προ­κει­μέ­νου να κατα­θέ­σει μήνυ­ση σε αστυ­νο­μι­κό τμή­μα του Περι­στε­ρί­ου. Στη συνέ­χεια γύρι­σε στο νησί συνο­δευό­με­νη από τη μητέ­ρα της, καθώς το ενδιά­με­σο διά­στη­μα δεχό­ταν απει­λές από τον φερό­με­νο ως βιαστή.

Ωστό­σο, καθώς η φοι­τή­τρια έβγαι­νε χθες από το πανε­πι­στή­μιο, σύμ­φω­να με τη δικη­γό­ρο της, δέχτη­κε επί­θε­ση από την αδερ­φή του φερό­με­νου ως βια­στή. «Χθες έξω από το πανε­πι­στή­μιο, την ώρα που εξέρ­χε­ται η κοπέ­λα μετά τα μαθή­μα­τά της, η αδερ­φή του φερό­με­νου ως βια­στή τη σέρ­νει από τα μαλ­λιά σε δημό­σιο δρό­μο, της προ­κα­λεί σωμα­τι­κή βλά­βη. Μετά από δική μου παρέμ­βα­ση κατα­τέ­θη­κε μήνυ­ση στην αδερ­φή του φερό­με­νου ως βια­στή. Οι αστυ­νο­μι­κοί στην Κάλυ­μνο, επί τρεις ώρες είχαν την κοπέ­λα να την μετα­πεί­σουν να μην κατα­θέ­σει μήνυ­ση σε βάρος της αδελ­φής του βια­στή. Λέγα­νε στην εντο­λέα μου “να ξέρε­τε ότι θα σας κάνει μήνυ­ση και η φερό­με­νη ως δρά­στι­δα και εμείς θα ανα­γκα­στού­με να έρθου­με να σας συλ­λά­βου­με”», κατήγ­γει­λε η δικη­γό­ρος της 19χρονης.

Στη συνέ­χεια η αδερ­φή του άνδρα κατέ­θε­σε μήνυ­ση ενα­ντί­ον της φοι­τή­τριας, με την τελευ­ταία να οδη­γεί­ται σήμε­ρα με χει­ρο­πέ­δες στον εισαγ­γε­λέα στην Κω. «Είναι με χει­ρο­πέ­δες αυτή τη στιγ­μή στο πλοίο», σημεί­ω­σε η δικηγόρος.

Κων­στα­ντί­νος Θεο­τό­κης: «Αγά­πη παράνομη»

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο