Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κάμαλα Χάρις: Ποιά είναι η νέα αντιπρόεδρος των ΗΠΑ

Η Κάμα­λα Χάρις γεν­νή­θη­κε στο Όκλαντ της Καλι­φόρ­νια στις 20 Οκτω­βρί­ου 1964, από πατέ­ρα με κατα­γω­γή από την Τζα­μάϊ­κα και μητέ­ρα Ινδι­κής καταγωγής.

Σπού­δα­σε Νομι­κή στο Πανε­πι­στη­μί­ου Χάουαρντ και στο Πανε­πι­στη­μί­ου της Καλι­φόρ­νια. Στη δεκα­ε­τία του 1990 εργά­στη­κε στο Γρα­φείο του Εισαγ­γε­λέα του Σαν Φραν­σί­σκο. Το 2004 εξε­λέ­γη Περι­φε­ρεια­κή Εισαγ­γε­λέ­ας του Σαν Φρανσίσκο.

Εξε­λέ­γη Γενι­κή Εισαγ­γε­λέ­ας της Καλι­φόρ­νια το 2010 και επα­νε­κλέ­χθη­κε το 2014 με ευρύ προ­βά­δι­σμα. Στις 8 Νοεμ­βρί­ου 2016 κατά­φε­ρε να νική­σει τη Λορέ­τα Σάν­τσες στις εκλο­γές για τη Γερου­σία για να δια­δε­χθεί την γερου­σια­στή Μπάρ­μπα­ρα Μπό­ξερ. Έγι­νε έτσι η τρί­τη γερου­σια­στής της Καλι­φόρ­νια και η πρώ­τη γερου­σια­στής με τζα­μαϊ­κα­νές ή ινδι­κές καταβολές.

Το 2019 ανα­κοί­νω­σε την πρό­θε­ση της να διεκ­δι­κή­σει το χρί­σμα του Δημο­κρα­τι­κού Κόμ­μα­τος για τις προ­ε­δρι­κές εκλογές.

Στις 11 Αυγού­στου 2020 ο Δημο­κρα­τι­κός υπο­ψή­φιος πρό­ε­δρος Τζο Μπάι­ντεν, ανα­κοί­νω­σε ότι την επέ­λε­ξε ως υπο­ψή­φια αντι­πρό­ε­δρο του.

Τζο Μπάι­ντεν: Ποιός είναι ο νέος πρό­ε­δρος των ΗΠΑ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο