Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κάνει «τζιζ»

Από την απο­μα­γνη­το­φω­νη­μέ­νη συνο­μι­λία Παπ­πά — Μιω­νή προ­κύ­πτουν «σημεία και τέρα­τα» για το πώς οι κυβερ­νή­σεις δια­πλέ­κο­νται με ισχυ­ρά επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα, τα οποία παί­ζουν ρόλο ακό­μα και στην άσκη­ση της εξω­τε­ρι­κής πολι­τι­κής. Ακού­γο­νται σχό­λια για το πώς οι μυστι­κές υπη­ρε­σί­ες λει­τουρ­γούν και παρεμ­βαί­νουν σε πολι­τι­κούς και οικο­νο­μι­κούς αντα­γω­νι­σμούς, για το ποιος είναι άνθρω­πος ποια­νού, για το ρόλο ξένων δυνά­με­ων, για «δου­λί­τσες» ανά­με­σα σε κυβερ­νή­σεις κρα­τών που κλεί­νουν με ένα τηλέ­φω­νο, για επι­χει­ρη­μα­τί­ες που παί­ζουν ρόλο συν­δέ­σμου για να γίνο­νται μπίζ­νες ανά­με­σα σε κρά­τη. Απ’ όλα αυτά, τίπο­τα απο­λύ­τως δεν σχο­λί­α­σε η ΝΔ και τα άλλα κόμ­μα­τα. Ούτε βέβαια ακού­στη­κε κάτι στα αστι­κά ΜΜΕ, που ξοδεύ­ουν σελί­δες επί σελί­δων και ατε­λεί­ω­τες ώρες για την προ­βο­λή του θέμα­τος με οσμή «σκαν­δά­λου». Τέτοια θέμα­τα, που πετιού­νται έξω από τον υπό­νο­μο, όταν ανοί­ξει το καπά­κι του σάπιου συστή­μα­τος, κάνουν «τζιζ» και μένουν στο απυ­ρό­βλη­το. Και ο λόγος δεν είναι άλλος από το ότι αυτές οι πρα­κτι­κές είναι συνυ­φα­σμέ­νες με τη δια­χεί­ρι­ση για τα συμ­φέ­ρο­ντα του κεφα­λαί­ου, ανε­ξάρ­τη­τα από το ποιος είναι στην κυβέρ­νη­ση. Αυτό είναι «το σκάν­δα­λο των σκαν­δά­λων» για τον λαό κι αυτό προ­σπα­θούν να κρύ­ψουν κάτω από τον ψευ­το­κα­βγά τους περί «δια­πλο­κής» και «δια­φά­νειας».

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο