Κάρολος Δαρβίνος, κατέστησε «περιττό» το ρόλο του Θεού στη «δημιουργία» του ανθρώπου

Στις 12 Φεβρουα­ρί­ου 1809 γεν­νή­θη­κε ο Κάρο­λος Δαρ­βί­νος, Aγγλος φυσιο­δί­φης, «πατέ­ρας» της θεω­ρί­ας περί της εξέ­λι­ξης των ειδών και της φυσι­κής επι­λο­γής. Οι παρα­τη­ρή­σεις που έκα­νε στη διάρ­κεια ενός ταξι­διού στη Ν. Αμε­ρι­κή και στον Ειρη­νι­κό Ωκε­α­νό τον οδή­γη­σαν στο συμπέ­ρα­σμα ότι τα είδη των ζώων δεν παρα­μέ­νουν ίδια, αλλά μετα­βάλ­λο­νται με το πέρα­σμα του … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Κάρο­λος Δαρ­βί­νος, κατέ­στη­σε «περιτ­τό» το ρόλο του Θεού στη «δημιουρ­γία» του ανθρώ­που.