Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κάτω από τη μάσκα έχουμε φωνή, μόρφωση και υγεία για κάθε μαθητή — Μαζικό συλλαλητήριο των μαθητών στην Αθήνα (ΒΙΝΤΕΟ — ΦΩΤΟ)

«Κάτω από τη μάσκα έχου­με φωνή, μόρ­φω­ση και υγεία για κάθε μαθη­τή» και «χωρίς καθη­γη­τές σε αίθου­σες κλου­βιά- αυτό δεν είναι μέτρα, είναι μια τρο­λιά!» βρο­ντο­φώ­να­ξαν οι μαθη­τές της Αθή­νας στο μαζι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο που διορ­γά­νω­σαν ύστε­ρα από το κάλε­σμα της Συντο­νι­στι­κής Επι­τρο­πής Μαθητών.

Έδω­σαν δυνα­μι­κή απά­ντη­ση στην προ­σπά­θεια τρο­μο­κρά­τη­σης και συκο­φά­ντη­σης του δίκαιου αγώ­να τους για μέτρα προ­στα­σί­ας των ίδιων, των εκπαι­δευ­τι­κών και των οικο­γε­νειών τους.

Στο πλευ­ρό τους είχαν τους γονείς τους μετά από κάλε­σμα της Ομο­σπον­δί­ας Γονέ­ων Αττι­κής και τους εκπαιδευτικούς.

Τις φωνές τους με τους μαθη­τές ένω­σαν και φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι της Αθή­νας, οι οποί­οι παλεύ­ουν για να ανοί­ξουν τώρα τα πανε­πι­στή­μια με τα απα­ραί­τη­τα μέτρα προ­στα­σί­ας, κον­δύ­λι για καθη­γη­τές — καθα­ριό­τη­τα, λύσεις στο ζήτη­μα της στέγασης.

Μαθη­τές — φοι­τη­τές — εκπαι­δευ­τι­κοί και γονείς συγκε­ντρώ­θη­καν στα Προ­πύ­λαια και από εκεί πορεύ­τη­καν ως το Σύνταγ­μα. Η πορεία ολο­κλη­ρώ­θη­κε στα Προπύλαια.

«Συνε­χί­ζου­με!» το μήνυ­μα που έστει­λαν με το τέλος της κινη­το­ποί­η­σης, με οργά­νω­ση στα σχο­λεία και με νέες κινη­το­ποι­ή­σεις το επό­με­νο διάστημα.

Νωρί­τε­ρα στη συγκέ­ντρω­ση χαι­ρέ­τη­σαν μαθη­τές εκ μέρους της Συντο­νι­στι­κής Επι­τρο­πής και των κατά τόπους Συντο­νι­στι­κών. Ακό­μα χαι­ρέ­τη­σαν ο Νίκος Καλ­λια­κά­τσος εκπρό­σω­πος της Ομο­σπον­δί­ας Γονέ­ων Αττι­κής, ο Δημή­τρης Ακτύ­πης μέλος του ΔΣ της ΟΛΜΕ και εκπρό­σω­πος της ΑΣΕ και ο Γιώρ­γος Σιδέ­ρης μέλος του ΓΣ της ΟΕΝΓΕ.

mathites11 mathites12 mathites13 mathites14 mathites15 mathites16 mathites17 mathites19

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο