Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κάτω τα χέρια από την Κούβα! Τρομοκράτες δεν είναι οι λαοί, είναι το ΝΑΤΟ και οι Αμερικανοί!

«Κάτω τα χέρια από την Κού­βα! Τρο­μο­κρά­τες δεν είναι οι λαοί, είναι το ΝΑΤΟ και οι Αμε­ρι­κα­νοί!», τονί­ζε­ται σε ανα­κοί­νω­ση του Τμή­μα­τος Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ του ΚΚΕ για την από­φα­ση της κυβέρ­νη­σης Τραμπ των ΗΠΑ να επα­να­φέ­ρει την Κού­βα στη λίστα των «κρα­τών που υπο­στη­ρί­ζουν την τρομοκρατία».

Ανα­φέ­ρει:

«Η βαθιά απα­ξιω­μέ­νη κυβέρ­νη­ση των ΗΠΑ, ελά­χι­στες μέρες πριν λήξει η θητεία της, επέ­λε­ξε να επα­να­φέ­ρει την Κού­βα στη λίστα των “κρα­τών που στη­ρί­ζουν την τρο­μο­κρα­τία”, δυνα­μώ­νο­ντας παρα­πέ­ρα τις κυρώ­σεις ενά­ντια στο Νησί της Επανάστασης.

Η Κού­βα όχι μόνο δεν στη­ρί­ζει την τρο­μο­κρα­τία, αλλά αντί­θε­τα είναι η ίδια θύμα δεκά­δων τρο­μο­κρα­τι­κών ενερ­γειών και επι­θέ­σε­ων, που ενορ­χη­στρώ­θη­καν και καθο­δη­γή­θη­καν από τις κυβερ­νή­σεις και τις υπη­ρε­σί­ες των ΗΠΑ και έχουν οδη­γή­σει στον θάνα­το 3.478 Κου­βα­νούς πολί­τες και στον τραυ­μα­τι­σμό ακό­μα 2.099.

Η άθλια αυτή ενέρ­γεια, εκτός από το αντι­κομ­μου­νι­στι­κό μένος του αστι­κού πολι­τι­κού συστή­μα­τος των ΗΠΑ ‑του οποί­ου τη “δημο­κρα­τι­κό­τη­τα” θαύ­μα­σε όλος κόσμος πριν από λίγες μέρες- εκφρά­ζει την προ­σπά­θεια της κυβέρ­νη­σης Τραμπ να καθο­ρί­σει τις εξε­λί­ξεις του επό­με­νου δια­στή­μα­τος. Το σίγου­ρο είναι πως είτε με τέτοιες επι­θε­τι­κές ενέρ­γειες είτε με πιο “διαλ­λα­κτι­κή” πολι­τι­κή, η προ­σπά­θεια των ΗΠΑ να υπο­νο­μεύ­σουν την Κού­βα θα συνεχιστεί.

Το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ελλά­δας κατα­δι­κά­ζει κατη­γο­ρη­μα­τι­κά τη νέα κλι­μά­κω­ση της ιμπε­ρια­λι­στι­κής επι­θε­τι­κό­τη­τας των ΗΠΑ ενά­ντια στην Κού­βα, απαι­τεί την άμε­ση ανά­κλη­ση αυτής της από­φα­σης, την ανά­κλη­ση του βάρ­βα­ρου οικο­νο­μι­κού απο­κλει­σμού της Κού­βας και εκφρά­ζει για ακό­μη μία φορά την αλλη­λεγ­γύη του στον ηρω­ι­κό κου­βα­νι­κό λαό, στο Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Κού­βας και την κου­βα­νι­κή κυβέρνηση».

Άθλια από­φα­ση Τραμπ: Επα­να­φέ­ρει την Κού­βα στη λίστα των «κρα­τών – χορη­γών τρομοκρατίας»

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο