Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Κάτω τα χέρια από τον Όλυμπο»: Διήμερο δράσης του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στις 9–10 Οκτώβρη στο Λιτόχωρο

Με το σύν­θη­μα «Κάτω τα χέρια από τον Όλυ­μπο», «Όχι στο εισι­τή­ριο και την επι­χει­ρη­μα­τι­κή δρά­ση στα βου­νά» το ΚΚΕ και της ΚΝΕ διορ­γα­νώ­νουν διή­με­ρο δρά­σης το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο 9–10 Οκτώ­βρη στο Λιτό­χω­ρο, όπου θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί συγκέ­ντρω­ση, αλλά και ανά­βα­ση στον Όλυμπο.

Η πρω­το­βου­λία απο­τε­λεί απά­ντη­ση στην Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ με την οποία σκο­πεύ­ει να επι­βά­λει εισι­τή­ριο για την ανά­βα­ση στον Όλυ­μπο και θα εκχω­ρεί αρμο­διό­τη­τες ελέγ­χου σε ιδιω­τι­κές εταιρείες.

Μέσα από αυτή την εξέ­λι­ξη ανα­δει­κνύ­ε­ται η ανά­γκη ο Όλυ­μπος, γενι­κό­τε­ρα οι ορει­νοί όγκοι, τα δασι­κά οικο­συ­στή­μα­τα, να απο­τε­λούν λαϊ­κή περιου­σία και να αντι­πα­λευ­τεί το νομι­κό πλαί­σιο που προ­ω­θεί την εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση και ιδιω­τι­κο­ποί­η­σή τους, με στό­χο να μην ανα­πτυ­χθεί καμία επι­χει­ρη­μα­τι­κή δρά­ση στον Όλυ­μπο και στους άλλους ορει­νούς όγκους.

Λεπτο­μέ­ρειες για τις συμ­με­το­χές και το πρό­γραμ­μα του διη­μέ­ρου θα γίνουν γνω­στές το επό­με­νο διάστημα.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο