Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κέλλυ Παπαϊωάννου (ΚΚΕ): ΕΕ και ΝΑΤΟ είναι από τους πρώτους υπεύθυνους για το έγκλημα με το πολύνεκρο ναυάγιο στην Πύλο (VIDEO)

Περισ­σεύ­ει η υπο­κρι­σία να βλέ­που­με σε πρώ­το επί­πε­δο την ΕΕ, την Κομι­σιόν να θλί­βο­νται υπο­τί­θε­ται, για ένα δια­χρο­νι­κό έγκλη­μα στο οποίο η ΕΕ μαζί με το ΝΑΤΟ είναι από τους πρώ­τους υπεύ­θυ­νους, τόνι­σε η Κέλ­λυ Παπαϊ­ω­άν­νου, υπο­ψή­φια βου­λευ­τής του ΚΚΕ στον Βόρειο Τομέα Αθη­νών, μιλώ­ντας το βρά­δυ της Παρα­σκευ­ής 16 Ιού­νη σε εκπο­μπή του «Alert, για την τρα­γω­δία με το πολύ­νε­κρο ναυά­γιο ανοι­χτά της Πύλου

Αυτοί είναι που δημιουρ­γούν τους πολέ­μους σε αυτές τις χώρες από όπου ξεκι­νούν οι μετα­νά­στες και οι πρό­σφυ­γες, την οικο­νο­μι­κή ανέ­χεια, αυτοί είναι που υπο­θάλ­πουν τις εμφύ­λιες συρ­ρά­ξεις, στη­ρί­ζουν αυταρ­χι­κά καθε­στώ­τα, σημείωσε.

Συνε­χί­ζο­ντας η Κ. Παπαϊ­ω­άν­νου ανά­φε­ρε ότι το σύν­θη­μα, «Τα κέρ­δη τους οι ζωές μας»,που βρο­ντο­φώ­να­ξε για μια ακό­μα φορά ο λαός μέσα σε λίγους μήνες συμ­με­τέ­χο­ντας στα συλ­λα­λη­τή­ρια που έγι­ναν την Πέμ­πτη 15 Ιού­νη, επι­βε­βαιώ­νε­ται δυστυ­χώς και με αυτό το τρα­γι­κό έγκλη­μα ανοι­χτά της Πύλου, όπως επι­βε­βαιώ­θη­κε και στα Τέμπη, όπως επι­βε­βαιώ­νε­ται και με τις τρα­γι­κές ελλεί­ψεις στο ΕΚΑΒ, όπως επι­βε­βαιώ­νε­ται καθη­με­ρι­νά με τα εργο­δο­τι­κά εγκλή­μα­τα στους χώρους δου­λειάς, καθώς το νήμα που τα συν­δέ­ει όλα αυτά είναι ακρι­βώς ότι η ζωή «κοστο­λο­γεί­ται» και ότι μπαί­νει απέ­να­ντι στην κερ­δο­φο­ρία που είναι και ο βασι­κός αντί­πα­λος αυτή τη στιγ­μή των λαϊ­κών δικαιω­μά­των και της ίδιας της ζωής των ανθρώπων.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο