Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κένυα: 73 πιστοί αίρεσης πέθαναν μετά από εξαντλητική νηστεία για να… πάνε στον παράδεισο!

Στους 73 ανέρ­χο­νται οι πιστοί μιας αίρε­σης που ονο­μά­ζε­ται «Διε­θνής Εκκλη­σία της Χαρ­μό­συ­νης Είδη­σης» και οι οποί­οι νήστε­ψαν μέχρι θανά­του προ­κει­μέ­νου να πάνε στον…  παρά­δει­σο, ανα­κοί­νω­σε από­ψε η αστυ­νο­μία της Κένυας.

«Μέχρι στιγ­μής έχου­με βρει 73 πτώ­μα­τα στο δάσος» και οι έρευ­νες θα συνε­χι­στούν αύριο, ανέ­φε­ρε στο Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο μια αστυ­νο­μι­κή πηγή.

Ο Πολ Μακέν­ζι Νθέν­γκε, ο άνθρω­πος που κατη­γο­ρεί­ται ότι ώθη­σε τους οπα­δούς του να πεθά­νουν από την πεί­να στην ανα­το­λι­κή Κένυα, είναι ένας πρώ­ην οδη­γός ταξί που το 2003 αυτο­α­να­κη­ρύ­χθη­κε «πάστο­ρας» και τα ακραία κηρύγ­μα­τά του οδή­γη­σαν δύο φορές στη σύλ­λη­ψή του τα τελευ­ταία χρόνια.

Σήμε­ρα, ο Μακέν­ζι Νθέν­γκε κατη­γο­ρεί­ται για τη «σφα­γή της Σακα­χό­λα» — από την ονο­μα­σία του δάσους όπου βρέ­θη­καν δεκά­δες πτώ­μα­τα μελών της Διε­θνούς Εκκλη­σί­ας της Χαρ­μό­συ­νης Είδη­σης, την οποία ίδρυ­σε ο ίδιος το 2003. Με βάση τον ακό­μη προ­σω­ρι­νό απο­λο­γι­σμό που ανα­κοί­νω­σε ο αρχη­γός της αστυ­νο­μί­ας Τζα­φέτ Κού­με, 73 πιστοί πέθα­ναν. Ο πρό­ε­δρος της Κένυας Ουί­λιαμ Ρού­το έκα­νε λόγο για έργο «τρο­μο­κρα­τών».

Η αστυ­νο­μία, σε μια ανα­κοί­νω­σή της στις 14 Απρι­λί­ου, ανέ­φε­ρε αρχι­κά ότι οι τοπι­κές αρχές επε­νέ­βη­σαν αφού πλη­ρο­φο­ρή­θη­καν ότι «αθώ­οι πολί­τες πέθα­ναν από την πεί­να πιστεύ­ο­ντας ότι θα συνα­ντού­σαν τον Ιησού, αφού υπέ­στη­σαν πλύ­ση εγκε­φά­λου». Το ίδιο βρά­δυ ο Πολ Μακέν­ζι Νθέν­γκε, γνω­ρί­ζο­ντας ότι κατα­ζη­τεί­ται, παρα­δό­θη­κε στην αστυ­νο­μία. Έκτο­τε κρα­τεί­ται και θα οδη­γη­θεί ενώ­πιον δικα­στη­ρί­ου στις 2 Μαΐου.

Στον ιστό­το­πο της οργά­νω­σής του ανα­φέ­ρε­ται ότι η εκκλη­σία «ιδρύ­θη­κε στις 17 Αυγού­στου 2003 από τον υπη­ρέ­τη του Θεού Π.Ν. Μακέν­ζι». Αφού ίδρυ­σε παραρ­τή­μα­τα σε πολ­λές περιο­χές της Κένυας, η Διε­θνής Εκκλη­σία της Χαρ­μό­συ­νης Είδη­σης υπο­λο­γί­ζε­ται ότι έχει περισ­σό­τε­ρα από 3.000 μέλη — τα 1.000 από αυτά στην παρα­λια­κή πόλη Μαλίντι.

Με πλη­ρο­ρο­φί­ες από ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο