Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κέρκυρα: Μεσαιωνικά βασανιστήρια με καυτό λάδι σε ασκούμενο μάγειρα (ΦΩΤΟ)

Απί­στευ­τα, μεσαιω­νι­κού τύπου βασα­νι­στή­ρια υπέ­στη 19χρονος μαθη­τευό­με­νος μάγει­ρας σε πασί­γνω­στου κερ­κυ­ραϊ­κού εστια­το­ρί­ου. Σύμ­φω­να με την καταγ­γε­λία, του έρι­ξαν καυ­τό λάδι στο χέρι, τον κλώ­τσα­γαν στο τραυ­μα­τι­σμέ­νο του πόδι, τον έβρι­ζαν και του βλα­στη­μού­σαν τα θεία, ενώ του δημιούρ­γη­σαν και εγκαύ­μα­τα καί­γο­ντάς τον με ζεμα­τι­στή σπά­του­λα! Όλα αυτά, για να… μάθει να μαγειρεύει!

Σοκα­ρι­στι­κή η μαρ­τυ­ρία του νεα­ρού μάγει­ρα και οι φωτο­γρα­φί­ες που τη συνο­δεύ­ουν. Την καταγ­γε­λία έδω­σε στη δημο­σιό­τη­τα το Σωμα­τείο Ιδιω­τι­κών Υπα­λήλ­λων Κέρκυρας

mageiras1 mageiras2 mageiras3

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΒΑΣΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
05/08/2019


Το Δ/Σ του Ε.Κ.Κ. συνε­δρί­α­σε εκτά­κτως την Παρα­σκευή 2 Αυγού­στου με πρώ­το θέμα τη σοβα­ρή καταγ­γε­λία πρα­κτι­κά ασκού­με­νου μάγει­ρα σε γνω­στή πολυ­τε­λή επι­χεί­ρη­ση εστί­α­σης της Κέρ­κυ­ρας για βασα­νι­σμό που υπέ­στη από τους προϊ­στα­μέ­νους του. Οι προϊ­στά­με­νοι του μάλι­στα, σύμ­φω­να με την καταγ­γε­λία ενερ­γού­σαν εις γνώ­ση του ιδιο­κτή­τη και γνω­στό­τα­του επιχειρηματία.

Η πρα­κτι­κή άσκη­ση στο πολυ­τε­λές κατά­στη­μα από τους «μεγά­λους» σεφ περιε­λάμ­βα­νε κλω­τσιές στα πόδια, μπου­νιές στο στή­θος, ύβρεις, χυδαιο­λο­γί­ες, απει­λές, κάψι­μο στο σώμα με καυ­τό λάδι και πυρα­κτω­μέ­να στην πλά­κα της κου­ζί­νας μεταλ­λι­κά αντι­κεί­με­να. Με αυτούς τους τρό­πους ασκού­νταν στη μαγει­ρι­κή ο νέος αυτός πρακτικάριος!!

Είναι πραγ­μα­τι­κά σοκα­ρι­στι­κές τόσο οι ανα­φο­ρές στο κεί­με­νο – καταγ­γε­λία όσο και οι φωτο­γρα­φί­ες του νέου με τις πλη­γές. Τα δε καταγ­γελ­λό­με­να επι­βε­βαιώ­νο­νται και από συνα­δέλ­φους του, σε συνά­ντη­ση που είχαν με συν­δι­κα­λι­στή του κλάδου.

Τα φαι­νό­με­να βίας, αυταρ­χι­σμού και εργο­δο­τι­κής τρο­μο­κρα­τί­ας έχουν οξυν­θεί το τελευ­ταίο διά­στη­μα, ιδιαί­τε­ρα στους νέους που εργά­ζο­νται στον επι­σι­τι­σμό – του­ρι­σμό. Στό­χος της εργο­δο­σί­ας είναι η δημιουρ­γία μιας νέας γενιάς τρο­μαγ­μέ­νων δούλων.

Οι πλη­γές στα χέρια του πρα­κτι­κά ασκού­με­νου μάγει­ρα από τα βασα­νι­στή­ρια του στε­λέ­χους της εργο­δο­σί­ας με το χρό­νο θα κλεί­σουν. Είμα­στε βέβαιοι ότι με τη στή­ρι­ξη της οικο­γέ­νειάς του, τη συμπα­ρά­στα­ση των εργα­ζο­μέ­νων και κυρί­ως με τη δύνα­μη και το θάρ­ρος που ο νέος συνά­δελ­φος απέ­δει­ξε ότι δια­θέ­τει καταγ­γέλ­λο­ντας ανοι­χτά τους βασα­νι­σμούς του, γρή­γο­ρα θα κλεί­σουν και τα τραύ­μα­τα της ψυχής του.

Τα σημά­δια, όμως από τις πλη­γές στα χέρια του νέου αυτού εργα­ζό­με­νου θα μεί­νουν ανε­ξί­τη­λο στίγ­μα στην κοι­νω­νία μας. Μια κοι­νω­νία που απο­δέ­χε­ται χωρίς σοβα­ρές αντιρ­ρή­σεις το πρό­τυ­πο εργα­σί­ας ή συμπε­ρι­φο­ράς που προ­βάλ­λει κάθε ανώ­μα­λος σαδι­στής, κάθε φασι­στοει­δές κατα­κά­θι που ενερ­γεί κατ’ εντο­λή των εκμε­ταλ­λευ­τών της κοι­νω­νί­ας, δημιουρ­γώ­ντας γι’ αυτούς νέες συν­θή­κες δου­λεί­ας και εκμε­τάλ­λευ­σης των εργα­ζο­μέ­νων, με στό­χο την ικα­νο­ποί­η­ση της απλη­στί­ας τους και την υπερ­συσ­σώ­ρευ­ση των κερ­δών τους.

Αυτό το φαι­νό­με­νο βασα­νι­σμού δεν είναι μονα­δι­κό. Καθη­με­ρι­νά στους χώρους δου­λειάς οι πρα­κτι­κά ασκού­με­νοι αντι­με­τω­πί­ζουν ανά­λο­γες συν­θή­κες με βασα­νι­σμούς, καψώ­νια, ύβρεις, απει­λές, εξο­ντω­τι­κούς ρυθ­μούς δου­λειάς (πολ­λές φορές άσχε­της με το αντι­κεί­με­νο της άσκη­σής τους), με υπε­ρω­ρί­ες που φτά­νουν τις δέκα και δώδε­κα ώρες, χωρίς ρεπό, χωρίς σωστή δια­τρο­φή, χωρίς αναρ­ρω­τι­κή άδεια όταν ασθε­νή­σουν. Τα νέα αυτά παι­διά στις περισ­σό­τε­ρες ξενο­δο­χεια­κές επι­χει­ρή­σεις τα στι­βά­ζουν σε ακα­τάλ­λη­λα κατα­λύ­μα­τα όπου δε μπο­ρούν ούτε να κοι­μη­θούν σωστά ούτε να ανα­πλη­ρώ­σουν τις δυνά­μεις τους από βάρ­δια σε βάρδια.

Τα φαι­νό­με­να αυτά δεν καταγ­γέλ­λο­νται ανοι­κτά λόγω της τρο­μο­κρα­τί­ας που ασκεί­ται από διευ­θυ­ντές και προϊ­στα­μέ­νους που απει­λούν ευθέ­ως μέσω της βαθ­μο­λό­γη­σης ή και της δια­κο­πής της πρα­κτι­κής άσκη­σης όποιον δεν ακο­λου­θή­σει τους «κανό­νες». Η καταγ­γε­λία για τον πρα­κτι­κά ασκού­με­νο σημαί­νει από­λυ­ση, απώ­λεια της πρα­κτι­κής άσκη­σης και χάσι­μο της εκπαι­δευ­τι­κής χρονιάς.

Το Εργα­τι­κό Κέντρο Κέρ­κυ­ρας καλεί την Κυβέρ­νη­ση, την Δικαιο­σύ­νη, τους μηχα­νι­σμούς ελέγ­χου της Πολι­τεί­ας, τις Σχο­λές να διε­νερ­γή­σουν έρευ­να για τις συν­θή­κες κάτω από τις οποί­ες γίνε­ται η πρα­κτι­κή άσκη­ση στον Του­ρι­σμό – Επι­σι­τι­σμό. Ζητά­με να αλλά­ξει τώρα το θεσμι­κό πλαί­σιο ώστε:

α) Οι πρα­κτι­κά ασκού­με­νοι να απο­κτούν γνώ­ση και να μη γίνο­νται αντι­κεί­με­νο εκμε­τάλ­λευ­σης των εργοδοτών.

β) Να αφαι­ρε­θεί από τους εργο­δό­τες και τα στε­λέ­χη τους το δικαί­ω­μα βαθ­μο­λό­γη­σης και από­λυ­σης των πρα­κτι­κά ασκούμενων.

γ) Να συγκρο­τού­νται μει­κτά κλι­μά­κια από το ΣΕΠΕ, οικεί­ες συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις και τη Δημό­σια Σχο­λή για τον έλεγ­χο της εφαρ­μο­γής των κανο­νι­σμών πρα­κτι­κής άσκησης.

δ) Κατά τη διάρ­κεια της πρα­κτι­κής άσκη­σης να αμεί­βε­ται ο ασκού­με­νος με το ημε­ρο­μί­σθιο του ανει­δί­κευ­του εργά­τη και να ασφα­λί­ζε­ται κανονικά.

ε) Να βαθ­μο­λο­γεί την πρα­κτι­κή άσκη­ση ανε­ξάρ­τη­τη αρχή με τη συμ­με­το­χή των εκπρο­σώ­πων των εργα­ζο­μέ­νων και της δημό­σιας σχολής

στ) Να υπο­χρε­ού­ται ο εργο­δό­της με εφαρ­μο­γή των όρων της Κλα­δι­κής Σ.Σ.Ε. σε διε­τή απα­σχό­λη­ση του πρα­κτι­κά ασκού­με­νου όταν αυτός τελειώ­σει τις σπου­δές του.

Καλού­με τους εργα­ζό­με­νους να μην αφή­νουν χώρο στην εργο­δο­τι­κή τρο­μο­κρα­τία και στην επί­θε­ση στα εργα­τι­κά δικαιώ­μα­τα. Απο­τε­λεί άμε­ση ανά­γκη να καταγ­γελ­θεί η εργο­δο­τι­κή ασυ­δο­σία και να συσπει­ρω­θούν οι εργα­ζό­με­νοι στα ταξι­κά συν­δι­κά­τα, ώστε να αντι­με­τω­πι­στεί η νέα επί­θε­ση που οδη­γεί σε συν­θή­κες ακραί­ας δου­λεί­ας και εκμετάλλευσης.

Η Διοί­κη­ση του Ε.Κ.Κ.

mageiras kataggelia mageiras kataggelia1 mageiras kataggelia2 mageiras kataggelia3

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο