Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κίεβο: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες από νέα αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας

Του­λά­χι­στον ένας άνθρω­πος έχα­σε τη ζωή του και άλλοι τρεις τραυ­μα­τί­στη­καν όταν συντρίμ­μια ενα­έ­ριου «στό­χου» που καταρ­ρί­φθη­κε κατέ­πε­σαν σε πολυ­κα­τοι­κία του Κιέ­βου τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες, προ­κα­λώ­ντας πυρ­κα­γιά, δήλω­σαν αξιω­μα­τού­χοι της ουκρα­νι­κής πρωτεύουσας.

Κατά τη στρα­τιω­τι­κή διοί­κη­ση της πόλης, οι δυο υψη­λό­τε­ροι όρο­φοι του κτι­ρί­ου κατα­στρά­φη­καν κι ίσως βρε­θούν περισ­σό­τε­ρα θύμα­τα στα χαλάσματα.

Ο δήμαρ­χος του Κιέ­βου Βιτά­λι Κλί­τσκο έκα­νε λόγο μέσω Telegram για έναν νεκρό, για μια νέα που τραυ­μα­τί­στη­κε και δια­κο­μί­στη­κε σε νοσο­κο­μείο και για ακό­μη δύο τραυματίες.

Η στρα­τιω­τι­κή διοί­κη­ση της πρω­τεύ­ου­σας ανα­κοί­νω­σε πως η αντια­ε­ρο­πο­ρι­κή άμυ­να κατέ­στρε­ψε πάνω από 20 ρωσι­κά τηλε­κα­τευ­θυ­νό­με­να μη επαν­δρω­μέ­να αεροσκάφη-καμικάζι.

Κάνο­ντας λόγο για νέα «μαζι­κή» επι­δρο­μή κατά κύμα­τα, ο Σερ­χίι Πόπ­κο ανέ­φε­ρε μέσω Telegram πως η Ρωσία διε­ξή­γα­γε την επί­θε­ση μόνο με ιρα­νι­κής κατα­σκευ­ής UAVs-καμι­κά­ζι. Δεν διευ­κρί­νι­σε πόσα θεω­ρούν οι ουκρα­νι­κές αρχές πως στάλ­θη­καν από τις ρωσι­κές δυνά­μεις να πλή­ξουν στό­χους στην ουκρα­νι­κή πρωτεύουσα.

Είναι η 16η νύχτα ρωσι­κών επι­δρο­μών τον Μάιο και η τρί­τη επί­θε­ση στο Κίε­βο προ­τού συμπλη­ρω­θούν 24 ώρες.

Χθες, ρωσι­κοί πύραυ­λοι έπλη­ξαν το Κίε­βο και κατά τη διάρ­κεια της ημέ­ρας, μετά τους νυχτε­ρι­νούς βομ­βαρ­δι­σμούς, προ­κα­λώ­ντας πανι­κό στους δρό­μους. Κάτοι­κοι έσπευ­σαν σε υπό­γεια κατα­φύ­για, ιδί­ως στο μετρό.

Σήμε­ρα, σει­ρή­νες της αερά­μυ­νας ήχη­σαν, πέραν του Κιέ­βου, στο Τσερ­κά­σι (κεντρι­κά), στο Κιβό­ρο­χραντ, στη Μικο­λάιφ και στη Χερ­σώ­να (νότια).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο