Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κίεβο: Η Ρωσία κατέλαβε το δεύτερο μεγαλύτερο ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο της χώρας

Βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη «μαζι­κή ανα­διά­τα­ξη» των στρα­τευ­μά­των της Ρωσί­ας σε τρεις νότιους τομείς στη νότια Ουκρα­νία καθώς η τακτι­κή της Μόσχας μοιά­ζει να μετα­βάλ­λε­ται, δήλω­σε χθες Τετάρ­τη σύμ­βου­λος του ουκρα­νού προ­έ­δρου Βολο­ντί­μιρ Ζελένσκι.

Ο Ολε­ξίι Αρε­στό­βιτς ανα­γνώ­ρι­σε εξάλ­λου ότι ο ρωσι­κός στρα­τός κατέ­λα­βε τον δεύ­τε­ρο μεγα­λύ­τε­ρο ηλε­κτρο­πα­ρα­γω­γι­κό σταθ­μό της Ουκρα­νί­ας, κατά τη διάρ­κεια συνέ­ντευ­ξής του που μετα­φορ­τώ­θη­κε στην πλατ­φόρ­μα YouTube.

Οι φιλο­ρώ­σοι αυτο­νο­μι­στές ανα­κοί­νω­σαν προη­γου­μέ­νως την κατά­λη­ψη του λιγνι­τι­κού ηλε­κτρο­πα­ρα­γω­γι­κού εργο­στα­σί­ου Μπουρ­λε­χίρσκ, που ανε­γέρ­θη­κε την επο­χή της Σοβιε­τι­κής Ένωσης.

«Εξα­σφά­λι­σαν ένα μικρο­σκο­πι­κό τακτι­κό πλε­ο­νέ­κτη­μα — κατέ­λα­βαν το Μπουρ­λε­χίρσκ», είπε ο κ. Αρε­στό­βιτς ανα­φε­ρό­με­νος στους Ρώσους.

Ο σύμ­βου­λος της ουκρα­νι­κής προ­ε­δρί­ας σημεί­ω­σε επί­σης πως οι ρωσι­κές δυνά­μεις μοιά­ζουν να περ­νούν από την επί­θε­ση στην άμυ­να και να προ­χω­ρούν σε πλήγ­μα­τα για να μειώ­σουν τη δυνα­τό­τη­τα των ουκρα­νι­κών στρα­τευ­μά­των να αντε­πι­τε­θούν στην καί­ριας σημα­σί­ας βιο­μη­χα­νι­κή περι­φέ­ρεια Ντανιέτσκ.

Σκο­πός μοιά­ζει να είναι «να μην είμα­στε σε θέση να απε­λευ­θε­ρώ­σου­με όλα τα εδά­φη μας» και κατό­πιν να «αρχί­σου­με συνο­μι­λί­ες», πρόσθεσε.

Η ουκρα­νι­κή πολι­τι­κή και στρα­τιω­τι­κή ηγε­σία ανήγ­γει­λε πως έχει σκο­πό να ανα­κα­τα­λά­βει τη Χερ­σώ­να, που έπε­σε στα χέρια των ρωσι­κών στρα­τευ­μά­των στην αρχή του πολέμου.

Ο Ολε­ξίι Ντα­νί­λοφ, γραμ­μα­τέ­ας του Συμ­βου­λί­ου Εθνι­κής Ασφα­λεί­ας και Αμύ­νης της Ουκρα­νί­ας, ανέ­φε­ρε μέσω Twitter ότι ο ρωσι­κός στρα­τός συγκε­ντρώ­νει στρα­τεύ­μα­τα στη Χερ­σώ­να, χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος.

Σύμ­φω­να με τον κ. Αρε­στό­βιτς, η Ρωσία ανα­πτύσ­σει επί­σης στρα­τεύ­μα­τα στις περι­φέ­ρειες Μελι­τό­πο­λη και Ζαπο­ρί­ζια (νότια).

Ο ουκρα­νι­κός στρα­τός βομ­βάρ­δι­σε σημα­ντι­κή γέφυ­ρα που ενώ­νει τις δύο όχθες του Δνεί­πε­ρου ποτα­μού στη Χερ­σώ­να, καθι­στώ­ντας τη αδιά­βα­τη. Ρώσοι αξιω­μα­τι­κοί είπαν ότι θα στη­θούν κινη­τές γέφυ­ρες και θα αρχί­σουν να μετα­κι­νού­νται δυνά­μεις με πορθμεία.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο