Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κίεβο και Μόσχα αλληλοκατηγορούνται για την επίθεση στο θέατρο της Μαριούπολης

Κίε­βο και Μόσχα αλλη­λο­κα­τη­γο­ρή­θη­καν χθες για την επί­θε­ση σε θέα­τρο της Μαριού­πο­λης που είχε μετα­τρα­πεί σε κατα­φύ­γιο για εκα­το­ντά­δες αμά­χους στο πολιορ­κού­με­νο λιμά­νι στρα­τη­γι­κής σημα­σί­ας χθες Τετάρτη.

Δεν έγι­νε καμία ρωσι­κή αερο­πο­ρι­κή επι­δρο­μή ενα­ντί­ον χερ­σαί­ων στό­χων στη Μαριού­πο­λη χθες, ανα­κοί­νω­σε το ρωσι­κό υπουρ­γείο Άμυ­νας, σύμ­φω­να με το ρωσι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων Interfax. «Σύμ­φω­να με δια­θέ­σι­μα αξιό­πι­στα δεδο­μέ­να» η μονά­δα ουκρα­νών εθνι­κι­στών Αζόφ επι­τέ­θη­κε στο κτί­ριο, που είχε ήδη παγι­δευ­τεί, κατά την ίδια πηγή.

Ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της Ουκρα­νί­ας αντί­θε­τα κατη­γό­ρη­σε τη Ρωσία για την επί­θε­ση. «Ακό­μη ένα φρι­κια­στι­κό έγκλη­μα πολέ­μου στη Μαριού­πο­λη. Ρωσι­κή επί­θε­ση στο Δρα­μα­τι­κό Θέα­τρο όπου κρύ­βο­νταν εκα­το­ντά­δες αθώ­οι άμα­χοι. Το κτί­ριο κατα­στρά­φη­κε ολο­σχε­ρώς. Οι Ρώσοι είναι αδύ­να­το να μη γνώ­ρι­ζαν πως επρό­κει­το για κατα­φύ­γιο αμά­χων», ανέ­φε­ρε ο Ντμί­τρο Κου­λέ­μπα μέσω Twitter.

«Οι εισβο­λείς κατέ­στρε­ψαν το Δρα­μα­τι­κό Θέα­τρο. Κτί­ριο όπου είχαν βρει κατα­φύ­γιο πάνω από χίλιοι άνθρω­ποι. Δεν θα το συγ­χω­ρή­σου­με ποτέ», ανέ­φε­ρε ο δήμος της Μαριού­πο­λης μέσω Telegram.

Δεν υπάρ­χουν ακό­μη πλη­ρο­φο­ρί­ες για θύματα.

Παράλ­λη­λα, ομά­δα δέκα ανθρώ­πων εκτε­λέ­στη­κε στη βόρεια ουκρα­νι­κή πόλη Τσερ­νι­χίβ, καθώς βρι­σκό­ταν στην ουρά για ψωμί, σύμ­φω­να με μέσα ενημέρωσης.

Το υπουρ­γείο Άμυ­νας της Ρωσί­ας αρνή­θη­κε πως ευθύ­νο­νται οι δυνά­μεις του για το μακε­λειό, υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι δεν είναι ανε­πτυγ­μέ­νες ρωσι­κές μονά­δες στην πόλη, κάνο­ντας λόγο είτε για δολο­φο­νί­ες από ουκρα­νι­κές δυνά­μεις είτε για υπό­θε­ση που έστη­σε η ουκρα­νι­κή υπη­ρε­σία κατασκοπείας.

Το Κίε­βο προει­δο­ποί­η­σε εξάλ­λου χθες ότι επα­πει­λεί­ται ανθρω­πι­στι­κή κατα­στρο­φή στην περιο­χή της Χερ­σώ­νας, που έχουν κυριεύ­σει οι ρωσι­κές δυνάμεις.

Η Λιου­ντμί­λα Ντε­νι­σό­βα, επί­τρο­πος ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των της ουκρα­νι­κής Βου­λής, έκα­νε λόγο για ελλεί­ψεις «φαρ­μά­κων και, σε ορι­σμέ­νες περι­πτώ­σεις, τρο­φί­μων» στην περιο­χή αυτή μέσω Telegram. Μίλη­σε επί­σης για προ­βλή­μα­τα στην ηλε­κτρο­δό­τη­ση, την ύδρευ­ση και τη θέρμανση.

Σύμ­φω­να με ουκρα­νι­κές πηγές, έχουν συλ­λη­φθεί αρκε­τοί τοπι­κοί πολι­τι­κοί από τον ρωσι­κό στρα­τό. Χθες καταγ­γέλ­θη­κε πως συνε­λή­φθη­σαν ο δήμαρ­χος της πόλης Σκα­ντόβσκ, ο Αλε­ξά­ντερ Γιά­κο­βλεφ, και ο δημο­τι­κός σύμ­βου­λος Γιού­ρι Πάλιουχ. Πολί­τες δια­δή­λω­σαν μπρο­στά στο δημαρ­χείο απαι­τώ­ντας να αφε­θούν ελεύθεροι.

Ο κ. Γιά­κο­βλεφ, με βίντεο που δημο­σιο­ποί­η­σε μερι­κές ώρες αργό­τε­ρα, δια­βε­βαί­ω­σε πως είναι ελεύ­θε­ρος και σώος και ότι οι Ρώσοι ήθε­λαν απλά να συζη­τή­σουν μαζί του. Ελεύ­θε­ρος αφέ­θη­κε επί­σης ο δήμαρ­χος της Μελι­τό­πο­λης, σύμ­φω­να με το Κίεβο.

Το ουκρα­νι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων UNIAN ανέ­φε­ρε ότι στην περι­φέ­ρεια Σού­μι (βορειο­α­να­το­λι­κά) οργα­νώ­θη­κε ανταλ­λα­γή αιχ­μα­λώ­των, με κάθε έναν ρώσο στρα­τιώ­τη να ανταλ­λάσ­σε­ται με έξι ουκρα­νούς πολίτες.

Σύμ­φω­να με τον ουκρα­νό πρό­ε­δρο Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι, έχουν αιχ­μα­λω­τι­στεί κάπου 1.000 ρώσοι στρα­τιώ­τες από την έναρ­ξη της εισβο­λής την 24η Φεβρουα­ρί­ου.

Ο ουκρα­νι­κός στρα­τός δια­βε­βαιώ­νει ότι έχει ανα­κο­πεί η ρωσι­κή προ­έ­λα­ση προς το Κίε­βο. Κατά το επι­τε­λείο, απο­κρού­στη­καν επί­σης επι­θέ­σεις στο ανα­το­λι­κό τμή­μα της χώρας.

Το ρωσι­κό υπουρ­γείο Άμυ­νας κατη­γό­ρη­σε παράλ­λη­λα την Ουκρα­νία ότι ετοι­μά­ζε­ται να δια­πρά­ξει επι­θέ­σεις με χημι­κά όπλα ενα­ντί­ον αμά­χων και να κατη­γο­ρή­σει για αυτές τη Ρωσία, σύμ­φω­να με το ρωσι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων TASS.

Δυτι­κές χώρες, κυρί­ως οι ΗΠΑ, κατη­γο­ρούν τη Ρωσία πως ψεύ­δε­ται και ότι εκεί­νη σκο­πεύ­ει να κάνει χρή­ση χημι­κών όπλων.

Ο ρώσος πρό­ε­δρος Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν κατη­γο­ρεί τη Δύση πως ωθεί το Κίε­βο να συνε­χί­σει την αιμα­το­χυ­σία εξο­πλί­ζο­ντας την Ουκρα­νία και στέλ­νο­ντας μισθο­φό­ρους. Διε­μή­νυ­σε πως η Μόσχα δεν θα επι­τρέ­ψει η Ουκρα­νία να μετα­τρα­πεί σε εφαλ­τή­ριο επι­θέ­σε­ων ενα­ντί­ον της Ρωσί­ας. Υπε­ρα­σπί­στη­κε εξάλ­λου την εισβο­λή της Ρωσί­ας στη γει­το­νι­κή της χώρα επι­χει­ρη­μα­το­λο­γώ­ντας πως «όλες οι διπλω­μα­τι­κές επι­λο­γές είχαν εξαντληθεί».

Ακό­μη, ανα­φέρ­θη­κε στις άνευ προη­γου­μέ­νου κυρώ­σεις σε βάρος της Ρωσί­ας, κάνο­ντας λόγο για «οικο­νο­μι­κό blitzkrieg ενα­ντί­ον της Ρωσί­ας» — χρη­σι­μο­ποιώ­ντας, προ­φα­νώς εσκεμ­μέ­να, ναζι­στι­κό όρο, και δια­βε­βαιώ­νο­ντας πως δεν θα έχει αποτέλεσμα.

Ο αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος Τζο Μπάι­ντεν χαρα­κτή­ρι­σε χθες για πρώ­τη φορά τον ρώσο πρό­ε­δρο Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν «εγκλη­μα­τία πολέ­μου», κάτι που το Κρεμ­λί­νο χαρα­κτή­ρι­σε «απα­ρά­δε­κτο», ενώ, νωρί­τε­ρα, το Διε­θνές Δικα­στή­ριο «διέ­τα­ξε» τη Ρωσία να στα­μα­τή­σει αμέ­σως τις στρα­τιω­τι­κές επι­χει­ρή­σεις της στην Ουκρα­νία, κάτι που οι περισ­σό­τε­ροι ανα­λυ­τές θεω­ρούν ότι είναι εντε­λώς απί­θα­νο να δεχθεί η Μόσχα.

Οι δια­πραγ­μα­τεύ­σεις των δύο πλευ­ρών συνε­χί­στη­καν χθες αλλά οι προσ­δο­κί­ες είναι πολύ περιορισμένες.

Ο ουκρα­νός πρό­ε­δρος Ζελέν­σκι ανα­μέ­νε­ται σήμε­ρα να απευ­θυν­θεί στην Μπού­ντε­σταγκ, τη γερ­μα­νι­κή κάτω Βου­λή, μία ημέ­ρα αφού μίλη­σε στα μέλη του αμε­ρι­κα­νι­κού Κογκρέσου.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο