Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κίεβο: Ο δήμαρχος γκρέμισε σοβιετικό μνημείο για τη ρωσοουκρανική φιλία — Ακολουθούν άλλα 60 μνημεία!!!

Ο δήμαρ­χος του Κιέ­βου, ο Βιτά­λι Κλί­τσκο, έδω­σε εντο­λή να κατα­στρα­φεί σοβιε­τι­κό μνη­μείο αφιε­ρω­μέ­νο στη φιλία της Ρωσί­ας και της Ουκρα­νίας, μετά την εισβο­λή του ρωσι­κού στρα­τού στην ουκρα­νι­κή επι­κρά­τεια την 24η Φεβρουαρίου.

Το γιγα­ντιαίο μνη­μείο, που ανα­πα­ρι­στού­σε έναν ουκρα­νό κι έναν ρώσο εργα­ζό­με­νο, κατεδαφίστηκε.

«Χρειά­στη­κε μεγά­λη προ­σπά­θεια, όμως το σοβιε­τι­κό γλυ­πτό των δύο εργα­τών (σύμ­βο­λο της ενο­ποί­η­σης της Ουκρα­νί­ας και της Ρωσί­ας) απο­μα­κρύν­θη­κε», τόνι­σε ο κ. Κλί­τσκο μέσω της πλατ­φόρ­μας Telegram, διευ­κρι­νί­ζο­ντας ότι οι εργα­σί­ες κατε­δά­φι­σης έγι­ναν την Τρίτη.

Αυτό που έπε­σε πρώ­το ήταν το κεφά­λι του αγάλ­μα­τος που ανα­πα­ρι­στού­σε τον ρώσο εργα­ζό­με­νο, επι­σή­μα­νε ο ίδιος. Το συμ­βο­λι­κό στιγ­μιό­τυ­πο ανα­πα­ρή­γα­γαν ουκρα­νι­κά ΜΜΕ χθες Τετάρτη.

«Πρέ­πει να διώ­ξου­με τον εχθρό, τον ρώσο εισβο­λέα, από τη χώρα μας», τόνι­σε ο δήμαρ­χος της ουκρα­νι­κής πρωτεύουσας.

«Δεν σκο­τώ­νεις τον αδελ­φό σου. Δεν βιά­ζεις την αδελ­φή σου. Δεν κατα­στρέ­φεις τη χώρα του φίλου σου. Γι’ αυτό κατε­δα­φί­σα­με αυτό το μνη­μείο, που είχε φτια­χτεί κάπο­τε σε ένδει­ξη της φιλί­ας της Ουκρα­νί­ας και της Ρωσί­ας», σημεί­ω­σε ο ίδιος μέσω Twitter.

Επρό­κει­το για μέρος τριά­δας έργων τέχνης για τη φιλία των δύο λαών, που είχε φιλο­τε­χνη­θεί και εγκα­τα­στα­θεί το 1982, σημεί­ω­σε το ρωσι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων TASS.

Τότε, η Ουκρα­νία και η Ρωσία ήταν μέρος του ίδιου κρά­τους, ανή­καν στην Ένω­ση Σοβιε­τι­κών Σοσια­λι­στι­κών Δημο­κρα­τιών (ΕΣΣΔ).

Μια συστά­δα μορ­φών από κόκ­κι­νο γρα­νί­τη, η οποία ανα­πα­ρι­στά την ενό­τη­τα των δύο λαών, επί­σης θα κατε­δα­φι­στεί. Το μόνο τμή­μα του ensemble αυτού που θα μεί­νει άθι­κτο είναι ένα πελώ­ριο ουρά­νιο τόξο από τιτά­νιο. Θα μετο­νο­μα­στεί σε «Αψί­δα της ελευ­θε­ρί­ας του ουκρα­νι­κού λαού», σύμ­φω­να με τον κ. Κλίτσκο.

Πάντα κατά τον δήμαρ­χο της ουκρα­νι­κής πρω­τεύ­ου­σας, περί­που 60 μνη­μεία, ανά­γλυ­φα και πλα­κέ­τες που συν­δέ­ο­νται με τη Σοβιε­τι­κή Ένω­ση ή με τη Ρωσία επί­σης θα απομακρυνθούν.

Μετά τη διά­λυ­ση της ΕΣΣΔ, τα μνη­μεία του ηγέ­τη της επα­νά­στα­σης των μπολ­σε­βί­κων, του Λένιν, που ίδρυ­σε τη Σοβιε­τι­κή Ένω­ση πριν από 100 χρό­νια, το 1922, απο­μα­κρύν­θη­καν ή κατε­δα­φί­στη­καν και στην Ουκρανία.

Πέραν της απο­μά­κρυν­σης των μνη­μεί­ων, μετο­νο­μά­ζο­νται επί­σης δρό­μοι του Κιέβου.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο