Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κίνα: Διαμαρτυρίες σε Πεκίνο και Σανγκάη κατά των αυστηρών lockdown

Εκα­το­ντά­δες άνθρω­ποι δια­δή­λω­σαν σήμε­ρα το από­γευ­μα (τοπι­κή ώρα) στο κέντρο της Σαν­γκά­ης ενά­ντια στα συνε­χή και αυστη­ρά lockdown που εφαρ­μό­ζει η Κινε­ζι­κή κυβέρ­νη­ση στο πλαί­σιο της πολι­τι­κής των «μηδε­νι­κών κρουσμάτων».

Δια­μαρ­τυ­ρί­ες κατά των lockdown είχαν ξεσπά­σει σήμε­ρα και σε πανε­πι­στή­μια του Πεκί­νου, καθώς και σε άλλες πόλεις της Κίνας.

Όπως ανέ­φε­ρε το AFP, 200 ως 300 φοι­τη­τές δια­δή­λω­σαν σήμε­ρα στην πανε­πι­στη­μιού­πο­λη του έγκρι­του Πανε­πι­στη­μί­ου Τσιν­γκ­χουά στο Πεκίνο.

Aυτό­πτης μάρ­τυ­ρας που μίλη­σε στο γαλ­λι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων σημεί­ω­σε ότι γύρω στις 11:30 (05:30 ώρα Ελλά­δος) μια φοι­τή­τρια άρχι­σε να κου­νά­ει ένα λευ­κό φύλ­λο χαρ­τιού και την κίνη­σή της ακο­λού­θη­σαν κι άλλες γυναίκες.

«Έψαλ­λαν τον εθνι­κό ύμνο και την Διε­θνή και φώνα­ξαν: ‘η ελευ­θε­ρία θα θριαμ­βεύ­σει’, ‘όχι στα τεστ PCR, θέλου­με τρό­φι­μα’, ‘όχι στα λοκντά­ουν θέλου­με ελευ­θε­ρία’», είπε ακό­μη ο αυτό­πτης μάρτυρας.

Από την πλευ­ρά της, η κυβέρ­νη­ση εξα­κο­λου­θεί να τονί­ζει τη δέσμευ­σή της απέ­να­ντι στην πολι­τι­κή των μηδε­νι­κών κρου­σμά­των, που σύμ­φω­να με το Πεκί­νο σώζει ζωές, ενώ τα ξεσπά­σμα­τα σε πολ­λές πόλεις οδη­γούν σε συνε­χι­ζό­με­να τοπι­κά λοκντάουν.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο