Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κίνα: «Ενθαρρυντικά» αποτελέσματα από υποψήφιο εμβόλιο — Έτοιμο για την τελική φάση δοκιμών

Η κινε­ζι­κή εται­ρεία China National Biotec Group (CNBG) ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι τα πρώ­τα απο­τε­λέ­σμα­τα της δοκι­μής σε ανθρώ­πους ενός υπο­ψή­φιου εμβο­λί­ου της κατά της Covid-19 δεί­χνουν ότι μπο­ρεί να ασφα­λές και αποτελεσματικό.

Πρό­κει­ται για το δεύ­τε­ρο πει­ρα­μα­τι­κό εμβό­λιο της εται­ρεί­ας που έχει ενθαρ­ρυ­ντι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα σε κλι­νι­κή έρευνα.

banner skliros aprilisΤο πει­ρα­μα­τι­κό εμβό­λιο που ανα­πτύσ­σει μονά­δα της CNBG που εδρεύ­ει στο Πεκί­νο προ­κά­λε­σε υψη­λού επι­πέ­δου αντι­σώ­μα­τα σε όλους τους μετέ­χο­ντες που εμβο­λιά­στη­καν στη Φάση 1/2 κλι­νι­κής δοκι­μής που αφο­ρά 1.120 υγιείς ανθρώ­πους, σύμ­φω­να με τα πρώ­τα στοι­χεία της δοκι­μής, ανα­φέ­ρει η CNBG σε ανάρ­τη­σή της στην πλατ­φόρ­μα μέσων κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης WeChat, χωρίς να δώσει στη δημο­σιό­τη­τα συγκε­κρι­μέ­νες ενδείξεις.

Σε κινε­ζι­κές εται­ρεί­ες και ερευ­νη­τές έχει επι­τρα­πεί να δοκι­μά­σουν οκτώ υπο­ψή­φια εμβό­λια κατά του νέου κορο­νοϊ­ού σε ανθρώ­πους στην Κίνα και στο εξω­τε­ρι­κό, κάτι το οποίο δίδει στην Κίνα ένα σημα­ντι­κό προ­βά­δι­σμα στον αγώ­να για την ανά­πτυ­ξη εμβο­λί­ου κατά της Covid-19, η οποία έχει προ­κα­λέ­σει τον θάνα­το σχε­δόν 500.000 ανθρώ­πων παγκοσμίως.

Η CNBG, θυγα­τρι­κή του κρα­τι­κού ομί­λου China National Pharmaceutical Group (Sinopharm), είχε ανα­κοι­νώ­σει νωρί­τε­ρα αυτόν τον μήνα ότι άλλο ένα υπο­ψή­φιο εμβό­λιο που παρή­χθη από την μονά­δα της που εδρεύ­ει στην Ουχάν είχε προ­κα­λέ­σει επί­σης υψη­λού επι­πέ­δου αντι­σώ­μα­τα με ασφά­λεια στους μετέ­χο­ντες σε κλι­νι­κή δοκι­μή βάσει των πρώ­των αποτελεσμάτων.

Ένα πει­ρα­μα­τι­κό εμβό­λιο θα πρέ­πει να απο­δεί­ξει την απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τά του στην “Φάση 3” μιας δοκι­μής του σε ανθρώ­πους, κατά την οποία στρα­το­λο­γού­νται χιλιά­δες μετέ­χο­ντες, ώστε να μπο­ρεί να πάρει το πρά­σι­νο φως για διά­θε­ση στην αγορά.

Η CNBG ανα­κοί­νω­σε την Τρί­τη ότι θα διε­ξα­γά­γει δοκι­μή “Φάσης 3” για υπο­ψή­φιο εμβό­λιό της στα Ηνω­μέ­να Αρα­βι­κά Εμι­ρά­τα, χωρίς να διευ­κρι­νί­σει ωστό­σο ποιο πει­ρα­μα­τι­κό εμβό­λιό της θα δοκιμαστεί.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο