Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κίνα — ΗΠΑ: Δυσεπίλυτα «καυτά ζητήματα», αυξανόμενες διαφωνίες και «ανταγωνιστικά οράματα»

Δυσε­πί­λυ­τα «καυ­τά ζητή­μα­τα», αυξα­νό­με­νες δια­φω­νί­ες, «αντα­γω­νι­στι­κά ορά­μα­τα» και δημό­σιες (και ιδιω­τι­κές) κατη­γο­ρί­ες είναι η κατα­κλεί­δα της επί­σκε­ψης Μπλίν­κεν στην Κίνα όπου συνα­ντή­θη­κε τόσο με τον ομό­λο­γό του Ουάνγκ Γι όσο και με τον ομό­λο­γό του Σι Τζινπίνγκ.

O Mπλίν­κεν επι­σκέ­φτη­κε την Κίνα προ­τού συμπλη­ρω­θεί ένας χρό­νος από την προη­γού­με­νη επί­σκε­ψή του σε μια περί­ο­δο που οι ιμπε­ρια­λι­στι­κές αντι­πα­ρα­θέ­σεις γίνο­νται όλο και πιο επι­κίν­δυ­νες για τους λαούς.

«Οι δύο χώρες θα πρέ­πει να βοη­θή­σουν η μία την άλλη να πετύ­χει, αντί να πλη­γώ­σει η μία την άλλη, να ανα­ζη­τή­σουν κοι­νά εδά­φη και να αντι­στρέ­ψουν τις δια­φο­ρές τους, αντί να εμπλέ­κο­νται σε φαύ­λο αντα­γω­νι­σμό, και να τιμούν τα λόγια με πρά­ξεις αντί να λένε το ένα πράγ­μα αλλά να κάνουν το αντί­θε­το», είπε ο Σι στον Μπλίν­κεν: κατη­γο­ρώ­ντας ουσια­στι­κά τις ΗΠΑ για υποκρισία.

Μετα­ξύ των δηλώ­σε­ων που προ­κά­λε­σαν αίσθη­ση ήταν και αυτές του Μπλίν­κεν όταν εξέ­φρα­σε ανη­συ­χί­ες για την κινε­ζι­κή στή­ρι­ξη στη στρα­τιω­τι­κή εκστρα­τεία της Ρωσί­ας στην Ουκρανία.

«Η Ρωσία δεν θα μπο­ρού­σε να δια­τη­ρή­σει την επί­θε­σή της στην Ουκρα­νία χωρίς την υπο­στή­ρι­ξη της Κίνας. Ο εφο­δια­σμός της βιο­μη­χα­νι­κής, αμυ­ντι­κής βάσης της Ρωσί­ας απει­λεί την ασφά­λεια όχι μόνο της Ουκρα­νί­ας αλλά και της Ευρώ­πης», υπο­στή­ρι­ξε ο Μπλίν­κεν, για να προ­σθέ­σει: «Οπως έχου­με τονί­σει από και­ρό στην Κίνα, η θωρά­κι­ση της δια­τλα­ντι­κής ασφά­λειας απο­τε­λεί ζωτι­κό αμε­ρι­κα­νι­κό συμ­φέ­ρον. Στις σημε­ρι­νές συζη­τή­σεις μας κατέ­στη­σα σαφές ότι αν η Κίνα δεν αντι­με­τω­πί­σει αυτό το πρό­βλη­μα, τότε θα το αντι­με­τω­πί­σου­με εμείς».

Η απά­ντη­ση ήρθε γρή­γο­ρα από τον εκπρό­σω­πο του κινε­ζι­κού ΥΠΕΞ. «Είναι εξαι­ρε­τι­κά υπο­κρι­τι­κό και ανεύ­θυ­νο για την αμε­ρι­κα­νι­κή πλευ­ρά να ψηφί­ζει νόμο για μεγά­λης κλί­μα­κας βοή­θεια στην Ουκρα­νία και την ίδια ώρα να δια­τυ­πώ­νει αβά­σι­μες κατη­γο­ρί­ες για τις καθ’ όλα φυσιο­λο­γι­κές οικο­νο­μι­κές σχέ­σεις Κίνας – Ρωσί­ας», δήλω­σε ο Ουάνγκ Ουενμπίν.

Παρά την «άνευ ορί­ων» συνερ­γα­σία της με τη Μόσχα, η Κίνα έχει απο­φύ­γει να προ­μη­θεύ­σει όπλα για τη ρωσι­κή εισβο­λή στην Ουκρα­νία, αλλά ο Μπλίν­κεν είπε ότι η παρο­χή αγα­θών διπλής χρή­σης, όπως απο­κα­λού­νται, «έχει ουσια­στι­κές συνέ­πειες για την Ουκρα­νία». Η Κίνα έχει πει ότι δεν έχει παρά­σχει όπλα σε καμία από τις δύο πλευ­ρές και ούτε εμπλέ­κε­ται στην ουκρα­νι­κή κρί­ση. Ωστό­σο, όπως λέει, οι εμπο­ρι­κές σχέ­σεις της με τη Ρωσία δεν θα πρέ­πει να δια­κο­πούν ούτε να περιοριστούν.

Εκτός των άλλων, η επί­σκε­ψη Μπλίν­κεν χαρα­κτη­ρί­στη­κε από το ψυχρό κλί­μα, εξαι­τί­ας της αμε­ρι­κα­νι­κής βοή­θειας σε Ταϊ­πέι και Κίε­βο. Επί­σης, η απει­λή απα­γό­ρευ­σης στις ΗΠΑ της δημο­φι­λούς κινε­ζι­κής πλατ­φόρ­μας TikTok απο­μά­κρυ­νε ακό­μα περισ­σό­τε­ρο τις δύο πλευρές.

Ο Μπλίν­κεν μίλη­σε επα­νει­λημ­μέ­να για τη βελ­τί­ω­ση των διμε­ρών σχέ­σε­ων κατά το προη­γού­με­νο έτος, αλλά τόνι­σε ότι οι ΗΠΑ έχουν σοβα­ρές και αυξα­νό­με­νες ανη­συ­χί­ες για τις πολι­τι­κές και τις πρα­κτι­κές της Κίνας σε τοπι­κό, περι­φε­ρεια­κό και παγκό­σμιο επί­πε­δο. Μάλι­στα, έστει­λε το μήνυ­μα πως οι ΗΠΑ δεν θα υπο­χω­ρή­σουν. «Η Αμε­ρι­κή θα υπε­ρα­σπί­ζε­ται πάντα τα βασι­κά μας συμ­φέ­ρο­ντα και αξί­ες», τόνισε.

Ο Αμε­ρι­κα­νός Υπ.Εξ. επέ­κρι­νε την κινε­ζι­κή υπερ­πα­ρα­γω­γή ηλε­κτρι­κών οχη­μά­των που απεί­λη­σε να έχει αρνη­τι­κές επι­πτώ­σεις στις αμε­ρι­κα­νι­κές και ευρω­παϊ­κές αυτο­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νί­ες και παρα­πο­νέ­θη­κε ότι η Κίνα δεν έκα­νε αρκε­τά για να στα­μα­τή­σει την παρα­γω­γή και την εξα­γω­γή συν­θε­τι­κών πρό­δρο­μων ναρ­κω­τι­κών ουσιών.

Ο Κινέ­ζος υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών σημεί­ω­σε ότι το Πεκί­νο έχει… βαρε­θεί με αυτό που οι ΗΠΑ θεω­ρούν ως ανά­μει­ξη στα ανθρώ­πι­να δικαιώ­μα­τα, όπως είναι το θέμα της Ταϊ­βάν, καθώς και με τις προ­σπά­θειες των Αμε­ρι­κα­νών να περιο­ρί­σουν το εμπό­ριο και τις σχέ­σεις της με άλλες χώρες. Στο πλαί­σιο αυτό, κάλε­σε τις ΗΠΑ «να μην πατή­σουν τις κόκ­κι­νες γραμ­μές της Κίνας για την κυριαρ­χία, την ασφά­λεια και τα ανα­πτυ­ξια­κά συμ­φέ­ρο­ντα της Κίνας».

Το Πεκί­νο, μάλι­στα, άφη­σε να εννοη­θεί πως εάν οι ΗΠΑ θεω­ρούν την Κίνα ως τον κύριο αντί­πα­λό τους, οι σχέ­σεις των δύο χωρών θα συνε­χί­σουν να αντι­με­τω­πί­ζουν προ­βλή­μα­τα «και μάλι­στα, πολ­λά προβλήματα».

Σε κάθε περί­πτω­ση, ΗΠΑ και Κίνα έχουν πολ­λά ζητή­μα­τα να τους χωρί­ζουν, αλλά όπως ανα­φέ­ρουν ορι­σμέ­νοι ανα­λυ­τές, του­λά­χι­στον συνε­χί­ζουν να τα συζη­τούν μετα­ξύ τους…

Η απά­ντη­ση της Ρωσί­ας στην προ­σπά­θεια των ΗΠΑ να μπουν σφή­να στις σχέ­σεις της με την Κίνα ήρθε από την Αστά­να του Καζακ­στάν, όπου συνε­δρί­α­ζαν οι υπουρ­γοί Αμυ­νας του Συμ­φώ­νου Συνερ­γα­σί­ας της Σαγκά­ης (Ρωσία, Κίνα, Ινδία, Ιράν, Πακι­στάν, Καζακ­στάν, Ουζ­μπε­κι­στάν, Κιρ­γι­ζι­στάν και Τατζι­κι­στάν). Από το βήμα της συνά­ντη­σης ο Ρώσος υπουρ­γός Αμυ­νας Σερ­γκέι Σοϊ­γκού πρό­τει­νε να διευ­ρυν­θούν τα κοι­νά στρα­τιω­τι­κά γυμνά­σια των χωρών-μελών του Συμ­φώ­νου και κατα­φέρ­θη­κε ιδιαί­τε­ρα ενα­ντί­ον των προ­σπα­θειών των ΗΠΑ να ηγε­μο­νεύ­σουν στη ζώνη Ασί­ας-Ειρη­νι­κού, με στρα­τιω­τι­κές συμ­μα­χί­ες τύπου QUAD και AUKUS.

«Η Κίνα είναι ένα απο­λύ­τως κυρί­αρ­χο κρά­τος, ένα ισχυ­ρό κρά­τος που μπο­ρεί να υπε­ρα­σπι­στεί και να προ­στα­τεύ­σει τα συμ­φέ­ρο­ντά της», είπε ο Πεσκόφ στους δημο­σιο­γρά­φους ερω­τη­θείς για την επί­σκε­ψη του Μπλίν­κεν και τις αμε­ρι­κα­νι­κές πιέ­σεις στη Κίνα. «Ταυ­τό­χρο­να, η Κίνα είναι στε­νός μας εταί­ρος. Θα εξε­λί­ξου­με περαι­τέ­ρω τη συνερ­γα­σία μας», υπογράμμισε.

 

Ν. Λαπα­θιώ­της, Οι νικη­μέ­νοι της ζωής – Ποιήματα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο