Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κίνα-ΗΠΑ: Εντείνεται η ενδοιμπεριαλιστική αντιπαράθεση για την επίσκεψη Πελόζι στην Ταϊβάν

Στην «κόψη του ξυρα­φιού» βρί­σκε­ται η κατά­στα­ση στα Στε­νά της Ταϊ­βάν, καθώς το ενδε­χό­με­νο της επί­σκε­ψης της προ­έ­δρου της Βου­λής των ΗΠΑ, Νάν­σι Πελό­ζι στην Ταϊ­βάν, έχει κλι­μα­κώ­σει την αντι­πα­ρά­θε­ση ανά­με­σα σε Κίνα και ΗΠΑ, απει­λώ­ντας να πυρο­δο­τή­σει ακό­μη και ένο­πλη σύγκρου­ση, ανά­με­σα στις δύο υπερδυνάμεις.

Οι τελευ­ταί­ες πλη­ρο­φο­ρί­ες ανα­φέ­ρουν ότι το αερο­πλά­νο που μετα­φέ­ρει την Πελό­ζι ανα­χώ­ρη­σε λίγο μετά τις 12 το μεση­μέ­ρι (ώρα Ελλά­δας) από την Κουά­λα Λου­μπούρ της Μαλαι­σί­ας και ‑αν τελι­κά πάει στην Ταϊ­βάν- θα προ­σγειω­θεί στην πρω­τεύ­ου­σα Ταϊ­πέι λίγο μετά τις 5 μ.μ.

Την ίδια ώρα, η Κίνα συνε­χί­ζει τη συγκέ­ντρω­ση στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων στην περιο­χή. Σύμ­φω­να με ταϊ­βα­νέ­ζι­κη εφη­με­ρί­δα, δύο αερο­πλα­νο­φό­ρα του κινε­ζι­κού στρα­τού, τα «Liaoning» και «Shandong» ανα­χώ­ρη­σαν από τα λιμά­νια του Κινγκ­ντάο και Σαν­γιά και παρό­τι ακό­μη δεν είναι σαφής ο προ­ο­ρι­σμός τους, δηλα­δή εάν κατευ­θύ­νο­νται προς τα στε­νά της Ταϊ­βάν ή θα συμ­με­τά­σχουν σε στρα­τιω­τι­κές ασκή­σεις, πρό­κει­ται για γεγο­νός που μαρ­τυ­ρά την εντει­νό­με­νη στρα­τιω­τι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση μετα­ξύ της Κίνας και των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών στην περιοχή.

Η επί­σκε­ψη της Πελό­ζι, αν τελι­κά συμ­βεί, θα είναι το πρώ­το ταξί­δι τόσο υψη­λό­βαθ­μου Αμε­ρι­κα­νού αξιω­μα­τού­χου στο νησί τα τελευ­ταία 25 χρό­νια. Το Πεκί­νο έχει προει­δο­ποι­ή­σει επα­νει­λημ­μέ­να την Ουά­σιγ­κτον ότι η επί­σκε­ψη στο νησί, εάν πραγ­μα­το­ποι­η­θεί, δεν θα μεί­νει χωρίς συνέ­πειες και η Κίνα θα κατα­φύ­γει σε σκλη­ρά μέτρα.

Νέες προειδοποιήσεις από την Κίνα

Παράλ­λη­λα, η εκπρό­σω­πος της κινε­ζι­κής διπλω­μα­τί­ας Χουά Τσου­νίνγκ δήλω­σε ότι το Πεκί­νο βρί­σκε­ται σε επι­κοι­νω­νία με την Ουά­σιγ­κτον σχε­τι­κά με την πιθα­νή επί­σκε­ψη της προ­έ­δρου της Βου­λής των Αντι­προ­σώ­πων Νάν­σι Πελό­ζι στην Ταϊβάν.

Η Χουά Τσου­νίνγκ προει­δο­ποί­η­σε ότι οι ΗΠΑ θα έχουν την «ευθύ­νη» μιας επί­σκε­ψης της Νάν­σι Πελό­ζι στην Ταϊ­βάν και ότι θα κλη­θούν «να πλη­ρώ­σουν το τίμημα».

«Είναι βέβαιο ότι οι ΗΠΑ θα έχουν την ευθύ­νη (των συνε­πειών) και θα πρέ­πει να πλη­ρώ­σουν το τίμη­μα της προ­σβο­λής της κυριαρ­χί­ας και της ασφά­λειας της Κίνας», δήλω­σε στους δημο­σιο­γρά­φους η εκπρό­σω­πος της κινε­ζι­κής διπλωματίας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ, TASS μέσω 902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο