Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κίνα — Κούβα: Υπογραφή σειράς συμφωνιών και εξυπηρέτηση του χρέους

Με τις επι­σκέ­ψεις σε Τουρ­κία και Κίνα ολο­κλη­ρώ­θη­κε την περα­σμέ­νη Παρα­σκευή η διε­θνής περιο­δεία του Προ­έ­δρου της Κού­βας, Μιγκέλ Ντί­ας — Κανέλ, που περι­λάμ­βα­νε επί­σης την Αλγε­ρία και τη Ρωσία.

Στην Κίνα, τελευ­ταίο σταθ­μό της περιο­δεί­ας, όπου συμ­με­τεί­χαν και πολ­λοί υπουρ­γοί, όπως ανα­κοι­νώ­θη­κε μετά τις συνα­ντή­σεις με τον Πρό­ε­δρο, Σι Τζιν­πίνγκ, και άλλους υψη­λό­βαθ­μους αξιω­μα­τού­χους, υπο­γρά­φτη­καν 12 διμε­ρείς συμ­φω­νί­ες ενί­σχυ­σης των εμπο­ρι­κών σχέ­σε­ων. Ξεχω­ρί­ζει αυτή ανά­με­σα στα υπουρ­γεία Εξω­τε­ρι­κών και Εσω­τε­ρι­κών και την Εθνι­κή Επι­τρο­πή Ανά­πτυ­ξης και Μεταρ­ρυθ­μί­σε­ων της Κίνας για τη δημιουρ­γία συντο­νι­στι­κού μηχα­νι­σμού που θα είναι υπεύ­θυ­νος για την εφαρ­μο­γή του σχε­δί­ου συνερ­γα­σί­ας για την κοι­νή προ­ώ­θη­ση της πρω­το­βου­λί­ας του λεγό­με­νου «Δρό­μου του μεταξιού».

Διευ­ρύ­νε­ται επί­σης η συνερ­γα­σία στους τομείς της βιο­τε­χνο­λο­γί­ας, της Ενέρ­γειας και των ΑΠΕ, στην κυβερ­νο­α­σφά­λεια και τη μηχα­νορ­γά­νω­ση, στη διευ­κό­λυν­ση κινε­ζι­κών επεν­δύ­σε­ων στο νησί, κατ’ εφαρ­μο­γή του νόμου για τις ξένες επεν­δύ­σεις. Επί­σης, από την κου­βα­νι­κή πλευ­ρά ανα­φέρ­θη­κε ότι υπήρ­ξε κατα­νό­η­ση για τις δυσκο­λί­ες που αντι­με­τω­πί­ζει η Κού­βα (λόγω του βάρ­βα­ρου απο­κλει­σμού από τις ΗΠΑ και των επι­πρό­σθε­των επι­βα­ρύν­σε­ων από την παν­δη­μία) στην εξυ­πη­ρέ­τη­ση του χρέ­ους προς την Κίνα. Ταυ­τό­χρο­να ανα­φέ­ρε­ται ότι η Κίνα θα προ­σφέ­ρει υλι­κή βοή­θεια σε φάρ­μα­κα, ιατρι­κά είδη, τρό­φι­μα, πρώ­τες ύλες για σχο­λι­κές ενδυ­μα­σί­ες και ρού­χα εργα­σί­ας κ.ά.

Διεύρυνση συνεργασίας με την Τουρκία

Νωρί­τε­ρα, στην Τουρ­κία, στη συνά­ντη­σή του με τον Κου­βα­νό ομό­λο­γό του, ο Τούρ­κος Πρό­ε­δρος, Ρ. Τ. Ερντο­γάν, ανα­κοί­νω­σε ότι στό­χος είναι η αύξη­ση του διμε­ρούς εμπο­ρί­ου στα 200 εκατ. δολά­ρια τον χρό­νο. Ο Τουρ­κι­κός Οργα­νι­σμός Ανα­πτυ­ξια­κής Συνερ­γα­σί­ας (TIKA) ήδη εκτε­λεί έργα στην αγρο­τι­κή οικο­νο­μία στην Κούβα.

Κατά τη συνά­ντη­ση υπο­γρά­φτη­καν 4 Μνη­μό­νια Συνα­ντί­λη­ψης μετα­ξύ υπουρ­γεί­ων και πρω­τό­κολ­λο συνερ­γα­σί­ας μετα­ξύ των κρα­τι­κών τηλεοράσεων.

Ριζο­σπά­στης.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο