Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κίνα: Ουδέποτε υπήρξε συγκάλυψη για την πανδημία — Η Ουχάν αναθεωρεί τον συνολικό αριθμό νεκρών

Ο εκπρό­σω­πος του κινε­ζι­κού υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών Ζάο Λιζιάν δήλω­σε σήμε­ρα ότι ουδέ­πο­τε υπήρ­ξε συγκά­λυ­ψη της επι­δη­μί­ας του κορο­νοϊ­ού στην Κίνα και ότι η κυβέρ­νη­ση δεν επι­τρέ­πει καμιά συγκάλυψη.

Ο Ζάο δήλω­σε σε δημο­σιο­γρά­φους κατά τη διάρ­κεια της καθη­με­ρι­νής ενη­μέ­ρω­σης ότι η ανα­θε­ώ­ρη­ση του αριθ­μού των κρου­σμά­των στην Ουχάν, όπου η επι­δη­μία εμφα­νί­στη­κε για πρώ­τη φορά στα τέλη του 2019, ήταν το απο­τέ­λε­σμα στα­τι­στι­κής επα­λή­θευ­σης για να εξα­σφα­λι­στεί η ακρί­βεια των στοι­χεί­ων και ότι η ανα­θε­ώ­ρη­ση είναι συνή­θης διε­θνής πρακτική.

Παράλ­λη­λα, το Πεκί­νο απηύ­θυ­νε έκκλη­ση για διε­θνή ενό­τη­τα κατά του κορω­νοϊ­ού, μετά την κρι­τι­κή του Γάλ­λου προ­έ­δρου Εμα­νου­έλ Μακρόν και αρκε­τών δυτι­κών πρω­τευου­σών για τη δια­χεί­ρι­ση της επι­δη­μί­ας από το Πεκίνο.

“Είναι επι­τα­κτι­κή ανά­γκη να ενω­θού­με όλες οι χώρες για να πολε­μή­σου­με την επι­δη­μία και να κερ­δί­σου­με τον πόλε­μο” ενα­ντί­ον της Covid-19, δήλω­σε ο εκπρό­σω­πος της κινε­ζι­κής διπλω­μα­τί­ας Ζάο Λιζιάν.

Την προη­γού­με­νη, σε συνέ­ντευ­ξη που παρα­χώ­ρη­σε στην εφη­με­ρί­δα Financial Times, ο Μακρόν χαρα­κτή­ρι­σε “αφε­λές” να πει ότι η δια­χεί­ρι­ση της κρί­σης από την Κίνα ήταν καλύ­τε­ρη από αυτή των άλλων χωρών.

Η υγειο­νο­μι­κή αρχή της Ουχάν ανα­κοί­νω­σε νωρί­τε­ρα σήμε­ρα ότι ανα­θε­ώ­ρη­σε τον συνο­λι­κό αριθ­μό των θανά­των κατά 50%, που σημαί­νει ότι οι θάνα­τοι στην πόλη είναι πλέ­ον 3.869, για να διορ­θώ­σει αυτό που απο­κα­λού­σε εσφαλ­μέ­νη ανα­φο­ρά, καθυ­στε­ρή­σεις και παραλείψεις.

Ορι­σμέ­νοι, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου του προ­έ­δρου των ΗΠΑ Ντό­ναλντ Τραμπ, έχουν αμφι­σβη­τή­σει ανοι­χτά την ακρί­βεια των πλη­ρο­φο­ριών και στοι­χεί­ων που δημο­σί­ευ­σε η Κίνας σχε­τι­κά με την έκτα­ση της επι­δη­μί­ας στη χώρα.

Η Ουχάν αναθεωρεί τον συνολικό αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και θανάτων

Η πόλη Ουχάν στην κεντρι­κή Κίνα ανα­θε­ώ­ρη­σε σήμε­ρα τον συνο­λι­κό αριθ­μό των επι­βε­βαιω­μέ­νων κρου­σμά­των και θανά­των της από τη νόσο του νέου κορο­νοϊ­ού (COVID-19).

Ο συνο­λι­κός αριθ­μός των επι­βε­βαιω­μέ­νων κρου­σμά­των της Covid-19 στην Ουχάν, επί­κε­ντρο της επι­δη­μί­ας, έως αργά το βρά­δυ χθες, Πέμ­πτη 16 Απρι­λί­ου, ανα­θε­ω­ρή­θη­κε κατά 325 και ανήλ­θε σε 50.333 και ο αριθ­μός των θανά­των κατά 1.200 και ανήλ­θε σε 3.869.

Σε ανα­κοί­νω­ση, η δημο­τι­κή υπη­ρε­σία της Ουχάν για την πρό­λη­ψη και τον έλεγ­χο της επι­δη­μί­ας Covid-19 ανα­φέ­ρει ότι οι ανα­θε­ω­ρή­σεις έγι­ναν σύμ­φω­να με τους σχε­τι­κούς νόμους και κανο­νι­σμούς, καθώς και την αρχή της ευθύ­νης για την Ιστο­ρία, τους πολί­τες και τους θανόντες.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο