Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κίνα: Ο πληθυσμός μειώθηκε το 2022 για πρώτη φορά από το 1961

Ο πλη­θυ­σμός της Κίνας, της πολυ­πλη­θέ­στε­ρης χώρας του κόσμου, συρ­ρι­κνώ­θη­κε το 2022, ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα επί­ση­μος θεσμός, εξέ­λι­ξη που απο­τε­λεί ιστο­ρι­κή πρώ­τη από τις αρχές των χρό­νων του 1960.

Την περα­σμέ­νη χρο­νιά κατα­γρά­φτη­καν 9,56 εκα­τομ­μύ­ρια γεν­νή­σεις, που δεν ανα­πλή­ρω­σαν τους 10,41 εκατ. θανά­τους, διευ­κρί­νι­σε η εθνι­κή υπη­ρε­σία στα­τι­στι­κής της Κίνας σε έκθε­σή της.

Ο κινε­ζι­κός πλη­θυ­σμός κατά συνέ­πεια μίκρυ­νε κατά περί­που 850.000 ανθρώ­πους το 2022.

Η μεί­ω­ση αυτή ανα­μέ­νε­ται να είναι διαρ­κής, να κρα­τή­σει δεκα­ε­τί­ες, σύμ­φω­να με ειδι­κούς σε δημο­σιο­γρα­φι­κά ζητή­μα­τα, κάτι που θα έχει απτές συνέ­πειες στην οικο­νο­μία, στην κοι­νω­νία και στο σύστη­μα κοι­νω­νι­κής ασφάλισης.

Αυτή η μεί­ω­ση του πλη­θυ­σμού είναι η πρώ­τη από το 1960–1961, όταν λιμός που εκδη­λώ­θη­κε το 1959 είχε απο­τέ­λε­σμα να χαθούν δεκά­δες εκα­τομ­μύ­ρια ζωές, κάτι που απο­δό­θη­κε κυρί­ως στα σφάλ­μα­τα της οικο­νο­μι­κής πολι­τι­κής του «μεγά­λου άλμα­τος προς τα εμπρός».

Η συρ­ρί­κνω­ση του 2022 εξη­γεί­ται κυρί­ως από τη μεγά­λη αύξη­ση του κόστους ζωής, το υψη­λό­τε­ρο επί­πε­δο σπου­δών πολ­λών γυναι­κών, που σημαί­νει ότι πολ­λές αργούν να απο­κτή­σουν παι­διά, ή ακό­μη την έλλει­ψη της βού­λη­σης των νέων γενιών να απο­κτή­σουν παιδιά.

Το ποσο­στό γεν­νη­τι­κό­τη­τας υπο­χώ­ρη­σε στο 1,15 παι­δί ανά γυναί­κα το 2021, πολύ κάτω από το όριο που θεω­ρεί­ται πως είναι απα­ραί­τη­το για την ανα­νέ­ω­ση του πλη­θυ­σμού (2,1).

Μαζί με τη γήραν­ση, η μεί­ω­ση του πλη­θυ­σμού, ειδι­κά του ενερ­γού, ανα­μέ­νε­ται να έχει βαθιές συνέ­πειες για την κινε­ζι­κή οικο­νο­μία για δεκαετίες.

Το κόστος εργα­σί­ας ανα­μέ­νε­ται να αυξη­θεί, πλήτ­το­ντας την αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τα των κινέ­ζων εργα­ζο­μέ­νων, ενώ η πίε­ση στον ενερ­γό πλη­θυ­σμό να εγγυ­η­θεί τη φρο­ντί­δα των γηραιό­τε­ρων θα κλιμακωθεί.

Οι τοπι­κές αρχές έχουν ήδη ανα­κοι­νώ­σει μέτρα για να ενθαρ­ρύ­νει τα ζευ­γά­ρια να απο­κτή­σουν παι­διά, ή περισ­σό­τε­ρα παιδιά.

Η μητρό­πο­λη Σεν­τζέν (νότια) προ­σφέ­ρει εδώ και μερι­κές ημέ­ρες επι­δό­μα­τα για κάθε γέν­νη­ση που φθά­νουν ως τα 100.000 γιού­αν (1.370 ευρώ) και διά­φο­ρες παρο­χές ως τα τρία έτη κάθε παιδιού.

Ενώ η επαρ­χία Σαντόνγκ (ανα­το­λι­κά) δίνει 158 ημέ­ρες άδεια μητρό­τη­τας (60 ημέ­ρες περισ­σό­τε­ρες από τον εθνι­κό μέσο όρο) από το πρώ­το παιδί.

Η Κίνα ενδέ­χε­ται να μην έχει παρά 587 εκατ. κατοί­κους το 2100, σύμ­φω­να με τις πιο απαι­σιό­δο­ξες στα­τι­στι­κές προ­βο­λές που περιέ­χο­νται σε έκθε­ση της Ακα­δη­μί­ας Κοι­νω­νι­κών Επι­στη­μών της Σαγκά­ης η οποία επι­και­ρο­ποι­ή­θη­κε πέρυ­σι και τα δεδο­μέ­να της οποί­ας περι­ήλ­θαν σε γνώ­ση του Γαλ­λι­κού Πρακτορείου.

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο