Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κίνα: Ο Σι Τζινπίνγκ επανεξελέγη Πρόεδρος για τρίτη συναπτή θητεία

Την ομό­φω­νη επα­νε­κλο­γή του Σι Τζιν­πίνγκ, στην Προ­ε­δρία της Κίνας για τρί­τη συνα­πτή θητεία, διάρ­κειας πέντε ετών, επι­κύ­ρω­σε χθες το κινε­ζι­κό κοινοβούλιο.

Το κοι­νο­βού­λιο ενέ­κρι­νε παράλ­λη­λα τη μεγα­λύ­τε­ρη ανα­διορ­γά­νω­ση του κυβερ­νη­τι­κού μηχα­νι­σμού εδώ και δεκα­ε­τί­ες, που προ­βλέ­πει ότι το 5% των θέσε­ων εργα­σί­ας θα καταρ­γη­θούν και ότι θα δοθεί έμφα­ση στην τεχνο­λο­γία και στην κινε­ζι­κή «ηγε­σία» στο πεδίο αυτό. Πρό­κει­ται για τη σημα­ντι­κό­τε­ρη ανα­διορ­γά­νω­ση του κρα­τι­κού μηχα­νι­σμού από το 1998.

Ακό­μη, απο­φα­σί­στη­κε να δημιουρ­γη­θεί νέα επι­τρο­πή οικο­νο­μι­κής επο­πτεί­ας, με αρμο­διό­τη­τες που ως τώρα ανή­καν στην κεντρι­κή τράπεζα.

Ανησυχία για την αναβάθμιση της Κίνας «έναντι της ισχύος και επιρροής των ΗΠΑ»

Την ίδια ώρα, η διο­ρι­σμέ­νη από την κυβέρ­νη­ση Μπάι­ντεν διευ­θύ­ντρια των αμε­ρι­κα­νι­κών υπη­ρε­σιών πλη­ρο­φο­ριών, Αβρίλ Χέινς, μιλώ­ντας στην Επι­τρο­πή Πλη­ρο­φο­ριών της Γερου­σί­ας, για τις «παγκό­σμιες απει­λές» για την «ασφά­λεια» της χώρας, δήλω­σε ότι η Κίνα, «η οποία προ­κα­λεί ολο­έ­να και περισ­σό­τε­ρο τις ΗΠΑ σε οικο­νο­μι­κό, τεχνο­λο­γι­κό, πολι­τι­κό και στρα­τιω­τι­κό επί­πε­δο, παρα­μέ­νει προ­τε­ραιό­τη­τά μας».

Η σχε­τι­κή έκθε­ση των υπη­ρε­σιών πλη­ρο­φο­ριών εκτι­μά μετα­ξύ άλλων ότι, «παρά τις διε­θνείς αντι­δρά­σεις για την εισβο­λή της Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία, η Κίνα θα δια­τη­ρή­σει τη συνερ­γα­σία της με τη Ρωσία, σε διπλω­μα­τι­κό, αμυ­ντι­κό, οικο­νο­μι­κό και τεχνο­λο­γι­κό επί­πε­δο, στην προ­σπά­θειά της να αμφι­σβη­τή­σει τις ΗΠΑ, έστω και αν περιο­ρί­σει τη δημό­σια υπο­στή­ρι­ξή της».

Η Χέινς υπο­γράμ­μι­σε πως το κυβερ­νών κόμ­μα της Κίνας «πεί­θε­ται ολο­έ­να και περισ­σό­τε­ρο» ότι θα ανα­δεί­ξει τη χώρα σε παγκό­σμια δύνα­μη, «εις βάρος της ισχύ­ος και της επιρ­ρο­ής των ΗΠΑ». Επι­σή­μα­νε δε ότι «τα επό­με­να χρό­νια είναι κρί­σι­μα, καθώς ο στρα­τη­γι­κός αντα­γω­νι­σμός με την Κίνα και τη Ρωσία εντεί­νε­ται, για τον τρό­πο με τον οποίο θα εξε­λι­χθεί ο κόσμος».

Ανα­φο­ρι­κά με την Ουκρα­νία, η έκθε­ση ανα­φέ­ρει ότι ο πόλε­μος εγκυ­μο­νεί «μεγά­λο κίν­δυ­νο» ακό­μα και για μια σύγκρου­ση Ρωσί­ας με ΗΠΑ και ΝΑΤΟ.

«Λάδι στη φωτιά» από την επίσκεψη της Προέδρου της Ταϊβάν στις ΗΠΑ

Στο μετα­ξύ, «λάδι στη φωτιά» των εντά­σε­ων μετα­ξύ ΗΠΑ — Κίνας ανα­μέ­νε­ται να προ­σθέ­σει η επί­σκε­ψη της Προ­έ­δρου της Ταϊ­βάν, Τσάι Ινγκ-γου­έν, στις ΗΠΑ — ή η «διέ­λευ­σή» της όπως ανα­φέ­ρε­ται στις σχε­τι­κές δια­τυ­πώ­σεις — όπου θα έχει συνα­ντή­σεις με Αμε­ρι­κα­νούς αξιω­μα­τού­χους. Μάλι­στα, εδώ και μέρες συζη­τιέ­ται το ενδε­χό­με­νο να συνα­ντη­θεί με τον νέο πρό­ε­δρο της Βου­λής των Αντι­προ­σώ­πων, Κέβιν Μακάρθι.

Ο εκπρό­σω­πος του Στέιτ Ντι­πάρ­τμεντ, Νεντ Πράις, ανέ­φε­ρε ότι «οι διε­λεύ­σεις από τις ΗΠΑ ανώ­τε­ρων Ταϊ­βα­νέ­ζων αξιω­μα­τού­χων είναι σύμ­φω­νες με την πολι­τι­κή που εφαρ­μό­ζου­με εδώ και πολύ και­ρό και με τις ανε­πί­ση­μες αλλά ισχυ­ρές σχέ­σεις μας με την Ταϊ­βάν». Πρό­σθε­σε ότι «δεν υπάρ­χει κάτι και­νούρ­γιο σε αυτό. Συμ­μορ­φώ­νε­ται από­λυ­τα προς το status quo», θυμί­ζο­ντας πως η Τσάι Ινγκ-γου­έν έκα­νε «διε­λεύ­σεις» από τις ΗΠΑ έξι φορές από το 2016.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, dpa, «Reuters», Εφη­με­ρί­δα «Ριζο­σπά­στης».

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο