Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κίνα: Πρώτο κρούσμα εγχώριας μετάδοσης έπειτα από 3 ημέρες — #Covid-19

Οι υγειο­νο­μι­κές αρχές της ηπει­ρω­τι­κής Κίνας κατέ­γρα­ψαν χθες το πρώ­το κρού­σμα εγχώ­ριας μετά­δο­σης του κορο­ναϊ­ού τις τελευ­ταί­ες τρεις ημέ­ρες, ωστό­σο μετα­ξύ ταξι­διω­τών από το εξω­τε­ρι­κό που επι­στρέ­φουν στη χώρα εντο­πί­ζο­νται τα συντρι­πτι­κά περισ­σό­τε­ρα νέα κρού­σμα­τα μόλυνσης.

Η Εθνι­κή Επι­τρο­πή Υγεί­ας ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι ως τα μεσά­νυ­χτα της Πέμ­πτης εντο­πί­στη­καν 55 νέα κρού­σμα­τα, με όλα πλην ενός να χαρα­κτη­ρί­ζο­νται «εισα­γό­με­να», κατά την ορο­λο­γία που χρη­σι­μο­ποιεί. Μία ημέ­ρα νωρί­τε­ρα, κατέ­γρα­φε 67 κρούσματα.

Το ένα κρού­σμα μετά­δο­σης του SARS-CoV‑2 στο εσω­τε­ρι­κό της χώρας εντο­πί­στη­κε στην επαρ­χία Τζε­τζιάνγκ, σύμ­φω­να με το κινε­ζι­κό υπουρ­γείο Υγείας.

Το σύνο­λο των κρου­σμά­των μόλυν­σης στην ηπει­ρω­τι­κή Κίνα έφθα­σε έτσι τα 81.340.

Άλλοι πέντε θάνα­τοι ασθε­νών δια­πι­στώ­θη­καν χθες, με το σύνο­λο των νεκρών εξαι­τί­ας της παν­δη­μί­ας να ανέρ­χε­ται έτσι σε 3.292, σύμ­φω­να με το υπουρ­γείο Υγείας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο