Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κίνδυνος-θάνατος για την Ελλάδα: Γιγαντώνεται η αμερικανονατοική βάση της Σούδας

Προ­χω­ρούν τα σχέ­δια των Αμε­ρι­κα­νών για επέ­κτα­ση των εγκα­τα­στά­σε­ων και δυνα­το­τή­των της βάσης τους στη Σού­δα, συνέ­πεια και των δύο «επι­και­ρο­ποι­ή­σε­ων» της Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κής Συμ­φω­νί­ας για τις βάσεις, όπως δρο­μο­λο­γή­θη­καν επί ΣΥΡΙΖΑ και υλο­ποι­ή­θη­καν επί ΝΔ. Σχέ­δια που «ανα­βαθ­μί­ζουν» την εμπλο­κή στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο και στο­χο­ποιούν τον λαό, βάζο­ντάς τον στο «μάτι» αντί­πα­λων ιμπε­ρια­λι­στι­κών κέντρων όσο οι αντα­γω­νι­σμοί τους κλι­μα­κώ­νο­νται για τον έλεγ­χο ζωνών, πλου­το­πα­ρα­γω­γι­κών πηγών και διαύλων.

Συγκε­κρι­μέ­να, η αμε­ρι­κα­νι­κή κυβέρ­νη­ση έδω­σε συμ­βό­λαιο ύψους 37 εκατ. δολα­ρί­ων σε εται­ρεία (με γρα­φεία σε ΗΠΑ, Βρε­τα­νία, Ηνω­μέ­να Αρα­βι­κά Εμι­ρά­τα και Λίβα­νο) το οποίο αφο­ρά την κατα­σκευή ενός Κέντρου Επι­κοι­νω­νιών («Communications Center») στην «US Naval Support Activity (NSA) Souda Bay». Ο κατα­σκευα­στής έχει επί­σης πάρει σει­ρά τέτοιων συμ­βο­λαί­ων, π.χ. την κατα­σκευή τμη­μά­των του στρα­τιω­τι­κού νοσο­κο­μεί­ου στην Καμπούλ του Αφγα­νι­στάν, την περί­φρα­ξη στρα­το­πέ­δου στην Ντό­χα του Κατάρ, ή τον σχε­δια­σμό και την κατα­σκευή σταθ­μού δορυ­φο­ρι­κών επι­κοι­νω­νιών αερο­πο­ρι­κής βάσης στο Αμπου Ντά­μπι των ΗΑΕ. Ολα έργα στην πρώ­τη γραμ­μή της αντι­πα­ρά­θε­σης του ευρω­α­τλα­ντι­κού άξο­να με άλλες δυνά­μεις και κέντρα, με ό,τι σημαί­νει αυτό και για τις προ­δια­γρα­φές που μπαί­νουν για τη Σού­δα και τον χαρα­κτή­ρα της ως προ­πυρ­γί­ου των Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών στην Ανα­το­λι­κή Μεσόγειο.

Αλλω­στε, η κατα­σκευή προ­χω­ρά με βάση τις κατευ­θύν­σεις της Διοί­κη­σης Μηχα­νι­κών Συστη­μά­των Ναυ­τι­κών Εγκα­τα­στά­σε­ων (Naval Facilities Engineering Systems Command — NAVFAC) του Ναυ­τι­κού των ΗΠΑ.

Το σχέ­διο αφο­ρά καταρ­χάς την κατα­σκευή μιας πολυώ­ρο­φης εγκα­τά­στα­σης για το εκεί από­σπα­σμα της Naval CoU.S. Naval Support Activity Souda Baymputer and Telecommunications Area Master Station Atlantic (NCTAMS LANT). Είναι κομ­μά­τι της NAVIFOR (Διοί­κη­σης Πλη­ρο­φο­ριών του Ναυ­τι­κού των ΗΠΑ) με απο­στο­λή επι­σή­μως τη διεκ­πε­ραί­ω­ση σημά­των και τη δια­χεί­ρι­ση δεδο­μέ­νων, όπου «αυτός ο συν­δυα­σμός επι­κοι­νω­νιών και τεχνο­λο­γιών υπο­λο­γι­στών είναι το κλει­δί για να δια­σφα­λι­στεί ότι ο πολε­μι­στής έχει πρό­σβα­ση στις σωστές πλη­ρο­φο­ρί­ες τη σωστή στιγ­μή», όπως ανα­φέ­ρε­ται αρμοδίως.

Αποθήκευση επικίνδυνων υλικών

Στη Σού­δα γίνο­νται κι άλλα έργα, προς «βελ­τί­ω­ση των εγκα­τα­στά­σε­ων» προ­κει­μέ­νου η βάση να αντα­πο­κρι­θεί «στις προ­κλή­σεις του στρα­τη­γι­κού αντα­γω­νι­σμού σε ένα εξε­λισ­σό­με­νο περι­βάλ­λον απει­λής», όπως ανα­φέ­ρε­ται αρμοδίως.

Ειδι­κό­τε­ρα, στο Μαρά­θι κατα­σκευά­ζε­ται — με προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό 5 εκα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια και επι­βλέ­που­σα διοί­κη­ση την προ­α­να­φερ­θεί­σα NAVFAC — ένα Logistics Support Center (LSC), ως συμπλή­ρω­μα στο «Forward Logistics Site Souda Bay» (FLS Souda Bay), την προ­ω­θη­μέ­νη ΝΑΤΟι­κή βάση ανε­φο­δια­σμού που ήδη δια­τη­ρούν εκεί.

Με βάση τα σχέ­διά τους, προ­χω­ρούν στην κατα­σκευή ενός κτι­ρί­ου απο­θή­κης εμβα­δού 1.360 τετρα­γω­νι­κών, με σκο­πό να υπο­στη­ρί­ζει αρτιό­τε­ρα λει­τουρ­γί­ες logistics, όπως απο­θή­κευ­ση προ­ϊ­ό­ντων σίτι­σης και γενι­κά φορ­τί­ου πλοίων.

Σύμ­φω­να με αρμό­διες πηγές, θα έχει επί­σης χώρο υλι­κο­τε­χνι­κής υπο­στή­ρι­ξης, αλλά και απο­θή­κευ­σης HAZMAT — «hazardous material», δηλα­δή «επι­κίν­δυ­να υλι­κά», γενι­κός διε­θνής όρος που ανα­φέ­ρε­ται σε τοξι­κά χημι­κά, καύ­σι­μα, πυρη­νι­κά από­βλη­τα, αλλά και βιο­λο­γι­κούς, χημι­κούς και ραδιο­λο­γι­κούς παρά­γο­ντες, με ό,τι αυτό συνε­πά­γε­ται για το περι­βάλ­λον και την ασφά­λεια της ευρύ­τε­ρης περιο­χής και των ανθρώ­πων της.

Στρατηγική επέκταση

Τέλος, στη Σού­δα ολο­κλη­ρώ­θη­κε έργο ύψους 16 εκατ. δολα­ρί­ων που περι­λάμ­βα­νε ένα νέο σύστη­μα ανε­φο­δια­σμού αερο­σκα­φών μέσω αγω­γών και κρου­νών (αντί βυτιο­φό­ρων), επι­τρέ­πο­ντας τον ταυ­τό­χρο­νο ανε­φο­δια­σμό πολ­λα­πλών αερο­σκα­φών και μια «στρα­τη­γι­κή» — όπως χαρα­κτη­ρί­ζε­ται αρμο­δί­ως — επέ­κτα­ση του σχε­τι­κού χώρου στάθ­μευ­σης αερο­σκα­φών, προ­κει­μέ­νου να διευ­κο­λύ­νε­ται η κίνη­ση, στάθ­μευ­ση και υπο­στή­ρι­ξή τους, καθώς και ο απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τε­ρος χει­ρι­σμός του φορ­τί­ου των μεταγωγικών.

Η δου­λειά αυτή είναι ευθύ­νη του τμή­μα­τος καυ­σί­μων της Naval Supply Systems Command, που είναι εγκα­τε­στη­μέ­νο στη Σού­δα και στε­λέ­χη του οποί­ου σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες εμφα­νί­ζο­νται ιδιαί­τε­ρα ικα­νο­ποι­η­μέ­να για το γεγο­νός ότι μπο­ρούν πλέ­ον να ανε­φο­διά­ζουν ταυ­τό­χρο­να διπλά­σια αερο­σκά­φη από ό,τι πριν, μειώ­νο­ντας συνο­λι­κό τον χρό­νο από­κρι­σης σε αιτή­μα­τα ανε­φο­δια­σμού. Αλλω­στε από το στρα­τη­γι­κό αυτό σημείο της Ανα­το­λι­κής Μεσο­γεί­ου εξυ­πη­ρε­τούν αερο­πλα­νο­φό­ρα και αερο­σκά­φη που κινού­νται στις ζώνες ευθύ­νης του 6ου και του 5ου Στό­λου των ΗΠΑ, από τον Ατλα­ντι­κό μέχρι τον Ινδο-Ειρη­νι­κό, ζώνες όπου αντι­πα­ρα­τί­θε­νται με την παρου­σία Ρωσί­ας και Κίνας.

Διό­λου τυχαία, μετά τις εργα­σί­ες αυτές το αερο­πο­ρι­κό σκέ­λος της Σού­δας έχει πλέ­ον τη δυνα­τό­τη­τα να φιλο­ξε­νή­σει μία ολό­κλη­ρη Μοί­ρα αμε­ρι­κα­νι­κών μαχη­τι­κών, όπως γίνε­ται αυτές ακρι­βώς τις μέρες: Μέχρι τις 20 Ιού­λη γίνε­ται η Διμε­ρής Δια­κλα­δι­κή Συνεκ­παί­δευ­ση Ελλά­δας και ΗΠΑ με την επω­νυ­μία «Poseidon’s Rage ’22», σε διά­φο­ρες περιο­χές της χώρας. Συγκε­κρι­μέ­να, στο πλαί­σιο της άσκη­σης μετα­στάθ­μευ­σαν στην 115 Πτέ­ρυ­γα Μάχης 10 F‑35 και 14 F‑15 των Αμε­ρι­κα­νών, μαζί με το προ­σω­πι­κό υπο­στή­ρι­ξής τους.

Ολα αυτά ενώ στη βάση συνε­χί­ζε­ται και η …συνη­θι­σμέ­νη της δρα­στη­ριό­τη­τα, καθώς από τη Σού­δα απο­γειώ­νο­νται σχε­δόν καθη­με­ρι­νά κατα­σκο­πευ­τι­κά αερο­σκά­φη των ΗΠΑ και πετούν μέχρι τη Μαύ­ρη Θάλασ­σα, συλ­λέ­γο­ντας στοι­χεία για τις κινή­σεις των ρωσι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων στην περιοχή.

Να κατα­γρα­φεί τέλος ότι τα έργα στη Σού­δα «τρέ­χουν» παράλ­λη­λα με άλλα που δρο­μο­λο­γού­νται ή ήδη υλο­ποιού­νται στην αερο­πο­ρι­κή βάση της Λάρι­σας και σε αυτή της Αερο­πο­ρί­ας Στρα­τού στο Στε­φα­νο­βί­κειο, όπως επί­σης στο λιμά­νι της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης, που ανα­δει­κνύ­ε­ται σε «στρα­τη­γι­κό» σημείο για το ΝΑΤΟ και την προ­ώ­θη­ση δεκά­δων χιλιά­δων Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών προς την πρώ­τη γραμ­μή του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέμου.

Υπο­δο­μές όλες που έχουν δια­τε­θεί στους Αμε­ρι­κα­νούς με βάση και τη νέα Συμ­φω­νία για τις βάσεις, προ­κα­λώ­ντας την αντί­δρα­ση της Ρωσί­ας και άλλων ιμπε­ρια­λι­στι­κών κέντρων και λει­τουρ­γώ­ντας ως μαγνή­της κιν­δύ­νου για τον λαό μας, απο­δει­κνύ­ο­ντας ότι μόνο ασφά­λεια και στα­θε­ρό­τη­τα δεν μπο­ρεί να νιώ­θει. Αλλω­στε, οι εργα­σί­ες αυτές και η αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κή παρου­σία στη χώρα καμία σχέ­ση δεν έχουν με την άμυ­να και την προ­στα­σία του λαού, αλλά μόνο με τους επι­θε­τι­κούς — πολε­μο­κά­πη­λους σχε­δια­σμούς της αστι­κής τάξης.

Ριζο­σπά­στης

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο