Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κίνηση Αποστράτων Αστυνομικών: Η πολιτική της καταστολής υπεύθυνη για τον θάνατο του 16χρονου Ρομά

«Η πολι­τι­κή της κατα­στο­λής, κύρια υπεύ­θυ­νη για τον θάνα­το του 16χρονου» σημειώ­νει η Κίνη­ση Απο­στρά­των Αστυ­νο­μι­κών για τον θάνα­το του 16χρονου Ρομά που πυρο­βο­λή­θη­κε εν ψυχρώ από αστυνομικό.

Στην ανα­κοί­νω­σή της η Κίνη­ση ανα­φέ­ρει: «Άλλος ένας δολο­φο­νη­μέ­νος από πυρά αστυ­νο­μι­κού, ο 16χρονος Ρομά Κώστας Φρα­γκού­λης, προ­στί­θε­ται στον μακρύ κατά­λο­γο των θυμά­των της κρα­τι­κής κατα­στο­λής. Ανθρω­πο­κτο­νία με ενδε­χό­με­νο δόλο η κατη­γο­ρία για τον αστυ­νο­μι­κό της ΔΙΑΣ που πυρο­βό­λη­σε από πίσω εν ψυχρώ τον έφη­βο που κατα­δί­ω­κε. Η πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης “νόμος και τάξη”, με προ­σα­να­το­λι­σμό την κατα­στο­λή, όπλι­σε το χέρι του αστυ­νο­μι­κού της ΔΙΑΣ να σκορ­πί­ζο­ντας τον θάνατο.

Κανέ­νας σεβα­σμός στη ζωή, ιδιαί­τε­ρα όταν πρό­κει­ται για Ρομά, για μετα­νά­στες, για αγω­νι­στές εργα­ζό­με­νους, για νέους που αμφι­σβη­τούν το σάπιο και βάρ­βα­ρο σύστη­μα. Εξάλ­λου, για τη θωρά­κι­ση αυτού του συστή­μα­τος συγκρο­τού­νται συνέ­χεια νέες μονά­δες κατα­στο­λής, ακό­μη και στα Πανε­πι­στή­μια και τους δήμους, ενά­ντια στους εργα­ζό­με­νους, τους φοι­τη­τές, σε όλο το λαϊ­κό κίνημα.

Ο σκο­πός της κατα­τρο­μο­κρά­τη­σης του λαού για να ενσω­μα­τω­θεί και με τη βία στις αντι­λαϊ­κές πολι­τι­κές της κυβέρ­νη­σης δεν θα περά­σει. Οι συλ­λο­γι­κοί, μαζι­κοί αγώ­νες των εργα­ζό­με­νων, της νεο­λαί­ας, των γυναι­κών, των συντα­ξιού­χων θα το απο­τρέ­ψουν. Στην κυβερ­νη­τι­κή πολι­τι­κή της “μηδε­νι­κής ανο­χής” στην παρα­βα­τι­κό­τη­τα, να αντι­τα­χθεί η αλλη­λεγ­γύη και η απαί­τη­ση του λαού για παρα­δειγ­μα­τι­κή τιμω­ρία των υπαί­τιων της ανθρω­πο­κτο­νί­ας του Κώστα Φρα­γκού­λη. Καμιά συγκά­λυ­ψη στα εγκλή­μα­τα του κρά­τους. Καμιά ανο­χή στην κρα­τι­κή κατα­στο­λή ενά­ντια στον λαό.

Αυτή την ώρα, απευ­θυ­νό­μα­στε ιδιαί­τε­ρα στους σκε­πτό­με­νους συνα­δέλ­φους μας, από­στρα­τους και εν ενερ­γεία, που προ­βλη­μα­τί­ζο­νται και αντι­λαμ­βά­νο­νται πού οδη­γούν οι κατα­σταλ­τι­κές πολι­τι­κές της κυβέρ­νη­σης και ενα­ντιώ­νο­νται σ’ αυτές. Μαζί τους, η Κίνη­ση Απο­στρά­των Αστυ­νο­μι­κών, εκφρά­ζου­με τη βαθιά μας λύπη για τη δολο­φο­νία του Κώστα Φρα­γκού­λη και τα ειλι­κρι­νή μας συλ­λυ­πη­τή­ρια στην οικο­γέ­νεια και τους συγ­γε­νείς του».

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο