Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καίγεται το Εθνικό Πάρκο Δαδιάς

Με νέα αύξη­ση των ενα­έ­ριων πυρο­σβε­στι­κών μέσων συνε­χί­ζε­ται η επι­χεί­ρη­ση κατά­σβε­σης της πυρ­κα­γιάς που καί­ει από χθες το μεση­μέ­ρι στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή της Λύρας Σου­φλί­ου και στο Εθνι­κό Πάρ­κο της Δαδιάς. Συνε­χό­με­νες ρίψεις νερού πραγ­μα­το­ποιούν δέκα πυρο­σβε­στι­κά αερο­σκά­φη και έξι ελι­κό­πτε­ρα εκ των οποί­ων τα δύο είναι στρα­τιω­τι­κά, ενώ ισχυ­ρές είναι και οι επί­γειες πυρο­σβε­στι­κές δυνά­μεις που επι­χει­ρούν στην περιοχή.

Ανα­φο­ρι­κά με την εικό­να που παρου­σιά­ζει αυτή την ώρα η πυρ­κα­γιά, ο εκτε­λών καθή­κο­ντα διευ­θυ­ντή Δασών Έβρου, Πέτρος Ανθό­που­λος εξη­γεί πως η πυρ­κα­γιά, που ξεκί­νη­σε την κατα­στρο­φι­κή πορεία της ανα­το­λι­κά πάνω από το φράγ­μα της Λύρας, κινεί­ται πλέ­ον δυτι­κά και εντός του Εθνι­κού Πάρ­κου Δαδιάς, όπου το ανά­γλυ­φο παρου­σιά­ζει πολύ έντο­νες κλί­σεις και το έδα­φος είναι βρα­χώ­δες. Τα συγκε­κρι­μέ­να χαρα­κτη­ρι­στι­κά καθι­στούν απα­γο­ρευ­τι­κή για τις επί­γειες πυρο­σβε­στι­κές δυνά­μεις την προ­σέγ­γι­ση του πύρι­νου μετώ­που και ως εκ τού­του είναι πολύ σημα­ντι­κή η συν­δρο­μή των ενα­έ­ριων πυρο­σβε­στι­κών μέσων. Ταυ­τό­χρο­να γίνε­ται προ­σπά­θεια δημιουρ­γί­ας και διεύ­ρυν­σης των αντι­πυ­ρι­κών ζωνών με σκο­πό την ανά­σχε­ση της πορεί­ας της πυρκαγιάς.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο