Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καίγονται σπίτια στο Ντράφι

Στο Ντρά­φι μπή­κε η πυρ­κα­γιά σύμ­φω­να με όσα ανέ­φε­ρε στον ΣΚΑΙ ο δήμαρ­χος Ραφή­νας Πικερ­μί­ου, Ευάγ­γε­λος Μπουρ­νούς, επι­ση­μαί­νο­ντας πως καί­γο­νται σπίτια.

Σύμ­φω­να με το OPEN που επι­κα­λεί­ται ενη­μέ­ρω­ση από την πυρο­σβε­στι­κή, υπάρ­χουν επι­βε­βαιω­μέ­να τέσ­σε­ρα σπί­τια που έχουν καεί ή έχουν υπο­στεί ζημιές από τη φωτιά.

Η πυρ­κα­γιά πλη­σιά­ζει τα πρώ­τα σπί­τια στο Ντρά­φι σύμ­φω­να με όσα δήλω­σε στην ΕΡΤ ο αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χης Αττι­κής, Νίκος Πέππας.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Πεντέλη λόγω της πυρκαγιάς

Σε δια­κο­πή της κυκλο­φο­ρί­ας έχει προ­χω­ρή­σεις η ΕΛΑΣ σε δρό­μους στην περιο­χή της Πεντέ­λης λόγω της πυρ­κα­γιάς που έχει ξεσπάσει.

Ειδι­κό­τε­ρα αυτή την ώρα έχει δια­κο­πεί η κυκλο­φο­ρία σε:

–Περι­φε­ρεια­κή Οδό Πεντέ­λης — Νέας Μάκρης, από το ύψος του 414 ΣΝΕΝ έως τη θέση ‘Αγιος Πέτρος

–Στην οδό Καλ­λι­σί­ων και Παπα­δια­μά­ντη προς Ντράφι

–Στην οδό Δου­κίσ­σης Πλα­κε­ντί­ας και Φίλω­νος προς Ντράφι

–Στην οδό Ανα­παύ­σε­ως και Κλει­σθέ­νους προς Πεντέλη

Στην Πεντέ­λη επι­χε­ρούν αυτήν τη στιγ­μή 105 πυρο­σβέ­στες (μαζί τους είναι και 28 Ρου­μά­νοι πυρο­σβέ­στες) με 30 οχή­μα­τα, πέντε ομά­δες πεζο­πό­ρων τμημάτων.
Από αέρος επι­χει­ρούν 11 αερο­σκά­φη και πέντε ελικόπτερα

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο