Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καίγονται σπίτια στο Πανόραμα Βούλας

Στις φλό­γες έχουν παρα­δο­θεί σπί­τια στο Πανό­ρα­μα Βού­λας, ενώ εικό­νες που μετα­δί­δουν τα Μέσα Ενη­μέ­ρω­σης, δεί­χνουν τις φλό­γες μέσα στις αυλές των σπιτιών.

Η πυρο­σβε­στι­κή ανα­κοί­νω­σε ότι ενι­σχύ­θη­καν περαι­τέ­ρω οι δυνά­μεις και πλέ­ον επι­χει­ρούν συνο­λι­κά 72 πυρο­σβέ­στες με τρεις ομά­δες πεζο­πό­ρων τμη­μά­των και 20 οχή­μα­τα, ενώ από αέρος επι­χει­ρούν περιο­δι­κά 6 αερο­σκά­φη, 3 ελι­κό­πτε­ρα και ένα ελι­κό­πτε­ρο για ενα­έ­ριο συντο­νι­σμό, ενώ κινη­το­ποι­ή­θη­κε και ένα ακό­μα ελι­κό­πτε­ρο του στρατού.

Συν­δρο­μή παρέ­χουν εθε­λο­ντές πυρο­σβέ­στες και υδρο­φό­ρες ΟΤΑ.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο