Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

“Καίνε” και τους αγρότες οι φουσκωμένοι λογαριασμοί

Πάνω από 11.000 ευρώ το ληστρικό «καπέλο»
από την «καταργημένη» ρήτρα αναπροσαρμογής

Σε από­γνω­ση βρί­σκο­νται χιλιά­δες βιο­πα­λαι­στές αγρό­τες, που βλέ­πουν τις τελευ­ταί­ες μέρες να κατα­φτά­νουν ακό­μα πιο «φου­σκω­μέ­νοι» οι λογα­ρια­σμοί του ρεύ­μα­τος, εκτο­ξεύ­ο­ντας το ήδη αυξη­μέ­νο κόστος παρα­γω­γής αλλά και την αγω­νία για την επι­βί­ω­σή τους, αφού παράλ­λη­λα έχει αυξη­θεί το κόστος για το αγρο­τι­κό πετρέ­λαιο, τα αγρο­ε­φό­δια, τα λιπά­σμα­τα κ.λπ.

Ταυ­τό­χρο­να οι αγρό­τες φορ­τώ­νο­νται για τα καλά τη ληστρι­κή ρήτρα ανα­προ­σαρ­μο­γής, που «ζει και βασι­λεύ­ει», ενώ που­θε­νά δεν βλέ­πουν την επι­δό­τη­σή της κατά 80% που τους είχε υπο­σχε­θεί η κυβέρ­νη­ση. Ετσι, οι τελι­κές τιμές για την ηλε­κτρι­κή ενέρ­γεια αυξά­νο­νται συνε­χώς. Συγκε­κρι­μέ­να, δια­μορ­φώ­νο­νται για τον Αύγου­στο στα 17 — 21 λεπτά ανά κιλο­βα­τώ­ρα, ενώ μόλις πριν έναν χρό­νο ανέρ­χο­νταν στα 10 λεπτά ανά κιλο­βα­τώ­ρα. Ουσια­στι­κά επι­δο­τεί­ται το 40% — 50%.

Αδιά­ψευ­στος μάρ­τυ­ρας για τα παρα­πά­νω είναι οι λογα­ρια­σμοί ρεύ­μα­τος που έστει­λε στον «Ριζο­σπά­στη» ο αγρό­της Θ. Λ. από τη Λάρισα.

Στον πρώ­το λογα­ρια­σμό, για την περί­ο­δο του Ιού­νη, ο αγρό­της καλεί­ται να πλη­ρώ­σει 5.138 ευρώ για μια κατα­νά­λω­ση 28.120 KWh.
Στον συγκε­κρι­μέ­νο λογα­ρια­σμό η ρήτρα ανα­προ­σαρ­μο­γής φτά­νει το ποσό των 6.159,68 ευρώ.

Στον επό­με­νο λογα­ρια­σμό, για την περί­ο­δο του Ιού­λη, καλεί­ται να πλη­ρώ­σει 6.652 ευρώ για μια κατα­νά­λω­ση 33.120 KWh, αλλά αυτήν τη φορά η ρήτρα ανα­προ­σαρ­μο­γής εκτο­ξεύ­ε­ται στα 11.603,93 ευρώ, ενώ ταυ­τό­χρο­να προ­στί­θε­ται και ο προη­γού­με­νος λογα­ρια­σμός, που δεν είχε κατορ­θώ­σει να τον εξοφλήσει.

Πρα­κτι­κά ο συγκε­κρι­μέ­νος αγρό­της, που καλ­λιερ­γεί 80 στρέμ­μα­τα καλα­μπό­κι, καλεί­ται να πλη­ρώ­σει για ρεύ­μα 11.790 ευρώ, δηλα­δή 150 ευρώ περί­που για ένα στρέμμα!

Όπως κατήγ­γει­λε στον «Ριζο­σπά­στη» ο αγρό­της, πέρυ­σι για παρό­μοια κατα­νά­λω­ση πλή­ρω­νε 7.000 ευρώ στο αντί­στοι­χο δίμη­νο, δηλα­δή σε έναν χρό­νο αυξή­θη­κε η τιμή του ρεύ­μα­τος κατά 68%.

Το παρά­δειγ­μα αυτό δεν είναι μεμο­νω­μέ­νο. Παρα­γω­γοί λαϊ­κών αγο­ρών στην Ελασ­σό­να έπα­θαν «ηλε­κτρο­σόκ» βλέ­πο­ντας ότι για καλ­λιέρ­γεια 30 στρεμ­μά­των κηπευ­τι­κών και τρι­φυλ­λιού, με αρδευ­τι­κή περί­ο­δο δύο μηνών, πρέ­πει να πλη­ρώ­σουν 6.400 ευρώ (!), για τα οποία η επι­δό­τη­ση είναι μόλις 2.500 ευρώ.

Στις αυξή­σεις αυτές δεν υπο­λο­γί­ζο­νται οι υπό­λοι­πες ρυθ­μι­ζό­με­νες χρε­ώ­σεις, ο ΦΠΑ και διά­φο­ρα τέλη, με απο­τέ­λε­σμα πολ­λοί αγρό­τες να μην μπο­ρούν να εξο­φλή­σουν τους λογα­ρια­σμούς τους.

Αγωνιστικές παρεμβάσεις  για άμεσα μέτρα ανακούφισης και στήριξης  του εισοδήματος

Απέ­να­ντι σε αυτήν την κατά­στα­ση οι βιο­πα­λαι­στές αγρό­τες δεν είναι απλά εξορ­γι­σμέ­νοι, αλλά ετοι­μά­ζο­νται να διεκ­δι­κή­σουν αγω­νι­στι­κά μέτρα για την επι­βί­ω­σή τους. Μιλώ­ντας στον «Ριζο­σπά­στη» ο Ρίζος Μαρού­δας, πρό­ε­δρος της Ενω­τι­κής Ομο­σπον­δί­ας Αγρο­τι­κών Συλ­λό­γων Λάρι­σας, προ­α­νήγ­γει­λε αγω­νι­στι­κές πρω­το­βου­λί­ες για το επό­με­νο διά­στη­μα, τονί­ζο­ντας ότι στις αρχές Σεπτέμ­βρη ανα­μέ­νε­ται να συνε­δριά­σουν το ΔΣ της Ομο­σπον­δί­ας και αρκε­τοί Αγρο­τι­κοί Σύλ­λο­γοι, ώστε να καθο­ρί­σουν τα αγω­νι­στι­κά βήμα­τά τους.

Το αυξη­μέ­νο κόστος παρα­γω­γής και ειδι­κά οι τιμές του ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος δεν είναι συγκυ­ρια­κές, επι­ση­μαί­νει ο Ρ. Μαρού­δας, αλλά βασι­κές αιτί­ες γι’ αυτές τις εξε­λί­ξεις είναι η «απε­λευ­θέ­ρω­ση» της αγο­ράς Ενέρ­γειας, η «πρά­σι­νη μετά­βα­ση» και οι ιμπε­ρια­λι­στι­κές αντιπαραθέσεις.

Σε σχέ­ση με τα άμε­σα αιτή­μα­τα — διεκ­δι­κή­σεις τους, ανα­δει­κνύ­ει ότι για να υπάρ­ξει πραγ­μα­τι­κή ανα­κού­φι­ση και να να μπο­ρέ­σουν να καλ­λιερ­γούν οι αγρό­τες και το επό­με­νο διά­στη­μα, απαι­τεί­ται να υλο­ποι­η­θούν από την κυβέρ­νη­ση τα αιτή­μα­τα του οργα­νω­μέ­νου αγρο­τι­κού κινή­μα­τος για μεί­ω­ση του κόστους παρα­γω­γής, με αφο­ρο­λό­γη­το πετρέ­λαιο, κατάρ­γη­ση του ΦΠΑ σε αγρο­τι­κά μέσα και εφό­δια, ζωο­τρο­φές, πραγ­μα­τι­κή κατάρ­γη­ση της ρήτρας ανα­προ­σαρ­μο­γής και γεν­ναία μεί­ω­ση στην τιμή του ρεύ­μα­τος, καμία δια­κο­πή αγρο­τι­κής — οικια­κής παροχής.

Πηγή Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο