Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καβάλα — Συντριβή αεροσκάφους: Δεν εντοπίστηκε επικίνδυνο υλικό για τη δημόσια υγεία — Αρχίζει η περισυλλογή των σορών

Δεν υπάρ­χει κανέ­νας λόγος ανη­συ­χί­ας από τα άγνω­στης προ­έ­λευ­σης υλι­κά, τα οποία βρέ­θη­καν πέριξ του μοι­ραί­ου αερο­σκά­φους. Όπως τόνι­σε σε δηλώ­σεις του ο δήμαρ­χος Παγ­γαί­ου Φίλιπ­πος Ανα­στα­σιά­δης, η λευ­κή ουσία άγνω­στης προ­έ­λευ­σης που είχαν εντο­πί­σει τα drones στην περιο­χή όπου κατέ­πε­σε το αερο­σκά­φος δεν είναι ραδιε­νερ­γό ή βιο­λο­γι­κό υλι­κό επι­κίν­δυ­νο για τη δημό­σια υγεία.

Αυτό είναι, όπως δήλω­σε, το πόρι­σμα της έρευ­νας που πραγ­μα­το­ποί­η­σαν τα στε­λέ­χη του ειδι­κού δια­κλα­δι­κού λόχου πυρη­νι­κής βιο­λο­γι­κής χημι­κής άμυ­νας του ΓΕΕΘΑ που ήρθε από την Αθή­να. Το γεγο­νός αυτό ανοί­γει τον δρό­μο για την περι­συλ­λο­γή των σορών του οκτα­με­λούς πλη­ρώ­μα­τος του αεροσκάφους.

Όπως υπο­γράμ­μι­σε ο κ. Ανα­στα­σιά­δης, συνερ­γεία της ΕΜΑΚ έχουν ήδη μπει στο πεδίο και με ιδιαί­τε­ρη προ­σο­χή προ­σπα­θούν να περι­συλ­λέ­ξουν τις σορούς. Μέχρι στιγ­μής έχουν εντο­πι­στεί με τη βοή­θεια drones, οι έξι από τις οκτώ σορούς και ανα­ζη­τού­νται οι άλλες δύο.

Οι σοροί του οκτα­με­λούς πλη­ρώ­μα­τος θα μετα­φερ­θούν για ιατρο­δι­κα­στι­κή εξέ­τα­ση στην Κομο­τη­νή και από εκεί θα τις παρα­λά­βουν οι διπλω­μα­τι­κές αρχές της Ουκρα­νί­ας στην Ελλάδα.

Την ίδια ώρα, ωστό­σο, οι ομά­δες του τάγ­μα­τος εκκα­θά­ρι­σης ναρ­κο­πε­δί­ων ξηράς συνε­χί­ζουν το δύσκο­λο έργο του εντο­πι­σμού των πυρο­μα­χι­κών που βρί­σκο­νται σε μεγά­λη από­στα­ση γύρω από τα συντρίμμια.

Όπως τόνι­σε ο κ. Ανα­στα­σιά­δης, το έργο των πυρο­τε­χνουρ­γών θα συνε­χι­στεί και τις επό­με­νες μέρες με ιδιαί­τε­ρη προ­σο­χή και για το λόγο αυτό δεν θα αρθεί η απα­γό­ρευ­ση της κυκλο­φο­ρί­ας οχη­μά­των και πεζών στις αγρο­τι­κές περιο­χές Αντι­φι­λίπ­πων και Παλαιοχωρίου.

Την ίδια ώρα τα τεχνι­κά συνερ­γεία του ΔΕΔΔΗΕ και του δήμου Παγ­γαί­ου δίνουν τιτά­νιο αγώ­να για την απο­κα­τά­στα­ση της ηλε­κτρο­δό­τη­σης καθώς τμή­μα­τα των οικι­σμών Αντι­φιλ­λίπ­πων, Χορ­το­κο­πί­ου και Παλαιο­χω­ρί­ου παρα­μέ­νουν από χθες το βρά­δυ χωρίς ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα ενώ προ­βλή­μα­τα αντι­με­τω­πί­ζο­νται και στην υδρο­δό­τη­ση των οικισμών.

Ο δήμαρ­χος υπο­γράμ­μι­σε ότι επει­δή η βλά­βη είναι ακρι­βώς στο χώρο όπου κατέ­πε­σε το αερο­σκά­φος είναι πολύ δύσκο­λο για τα συνερ­γεία να πλησιάσουν .

Για το λόγο αυτό θα προ­σπα­θή­σουν με γεν­νή­τριες να απο­κα­τα­στή­σουν ένα μέρος της βλά­βης και κυρί­ως την υδρο­δό­τη­ση σε σημεία των οικισμών.

Nωρί­τε­ρα ανα­λυ­τι­κά στοι­χεία για το φορ­τίο του Antonov που έπε­σε στην περιο­χή δυτι­κά της Καβά­λας έδω­σαν οι αρμό­διες υπηρεσίες.

Συγκε­κρι­μέ­να, το Ενιαίο Κέντρο Συντο­νι­σμού Έρευ­νας & Διά­σω­σης (ΕΣΚΕΔ) έλα­βε μήνυ­μα από τη σερ­βι­κή εται­ρεία όπλων και αμυ­ντι­κών συστη­μά­των Valir (εντο­λέα της μετα­φο­ράς του συγκε­κρι­μέ­νου φορ­τί­ου), και σύμ­φω­να με την ενη­μέ­ρω­ση το Antonov μετέ­φε­ρε τα εξής πυρομαχικά:

–εκπαι­δευ­τι­κά βλή­μα­τα όλμων 60mm M62,
–εκπαι­δευ­τι­κά βλή­μα­τα όλμων 82mm M62 και
–φωτι­στι­κά βλή­μα­τα όλμων 82mm M67.

Έκτα­κτη ενη­μέ­ρω­ση για τη συντρι­βή του Antonov στην Καβά­λα θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σει στις 18:00 το από­γευ­μα ο εκπρό­σω­πος Τύπου του Πυρο­σβε­στι­κού Σώματος.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο