Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καβάλα: Την απαγόρευση κυκλοφορίας στις αγροτικές περιοχές Αντιφιλίππων και Παλαιοχωρίου ανακοίνωσε ο δήμαρχος

Ο δήμαρ­χος Παγ­γαί­ου Φίλιπ­πος Ανα­στα­σιά­δης με ανα­κοί­νω­ση του πριν από λίγο απα­γό­ρευ­σε την κυκλο­φο­ρία όλων των αγρο­τι­κών οχη­μά­των και των πεζών στις αγρο­τι­κές περιο­χές των τοπι­κών κοι­νο­τή­των Αντι­φι­λίπ­πων και Παλαιο­χω­ρί­ου προ­κει­μέ­νου να μην υπάρ­ξουν προ­βλή­μα­τα από τα συντρίμ­μια του αερο­σκά­φους που έχουν εκτο­ξευ­θεί σε ακτί­να πολ­λών μέτρων.

Ο δήμαρ­χος υπο­γράμ­μι­σε ότι κρί­νε­ται απα­ραί­τη­το να υπάρ­ξει αυτή η απα­γό­ρευ­ση, καθώς ακό­μα δεν είναι γνω­στός ούτε ο ακρι­βής αριθ­μός των μερών του αερο­σκά­φους που βρί­σκο­νται διά­σπαρ­τα στις αγρο­τι­κές εκτά­σεις ούτε, όμως, και η επι­κιν­δυ­νό­τη­τα του φορ­τί­ου που μετέφερε.

Πάντως, οι τοπι­κές αρχές βρί­σκο­νται εν ανα­μο­νή της άφι­ξης του εδι­κού δια­κλα­δι­κού λόχου Πυρη­νι­κής, Βιο­λο­γι­κής και Χημι­κής άμυ­νας του ΓΕΕΘΑ, ο οποί­ος και θα ελέγ­ξει την άσπρη σκό­νη που υπάρ­χει διά­σπαρ­τη γύρω από τα συντρίμ­μια του αερο­σκά­φους και θα απο­φαν­θεί για την επι­κιν­δυ­νό­τη­τα της.

«Ακούσαμε έναν εκκωφαντικό ήχο, μια πύρινη μπάλα πλησίαζε τη γη»

«Ακού­σα­με έναν εκκω­φα­ντι­κό ήχο, μια πύρι­νη μπά­λα πλη­σί­α­ζε τη γη. Είδα­με την έκρη­ξη, αλλά επει­δή ταυ­τό­χρο­να εκδη­λώ­θη­κε μπλακ — άουτ δεν μπο­ρέ­σα­με να δια­κρί­νου­με τίπο­τα άλλο…». Με αυτή τη φρά­ση, η Σοφία, μητέ­ρα τριών ανή­λι­κων παι­διών, από τους Αντι­φι­λίππ­πους Καβά­λας, περι­γρά­φει στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων τις πρώ­τες στιγ­μές του δυστυ­χή­μα­τος με το Αντό­νοφ An-12.

«Τα πράγ­μα­τα θα μπο­ρού­σαν να είναι χει­ρό­τε­ρα. Πανι­κο­βλη­θή­κα­με… Είναι πρω­τό­γνω­ρο για εμάς», λέει, βγαί­νο­ντας από την εκκλη­σία του χωριού μετά την πρω­ι­νή Κυρια­κά­τι­κη λειτουργία.

‘Αυπνος όλη νύχτα, από την αγω­νία που βίω­σε τη στιγ­μή της συντρι­βής του Αντό­νοφ σε από­στα­ση μικρό­τε­ρη του ενός χιλιο­μέ­τρου από το σπί­τι του, ο 80χρονος Μιχά­λης Εμμα­νου­η­λί­δης καθό­ταν στη βερά­ντα όταν, όπως λέει, «είδα μια λάμ­ψη, άκου­σα πολύ θόρυ­βο και στα­δια­κά μπαμ- μπαμ- μπαμ…».

«Λίγο πιο κοντά να έπε­φτε, θα είχε βρε­θεί πάνω στο σπί­τι μας. Δεν κοι­μη­θή­κα­με καθό­λου όλη τη νύχτα από το σοκ», τονί­ζει, μην μπο­ρώ­ντας ακό­μη να πιστέ­ψει τι έχει συμβεί.

Ο Στα­μά­της Κουρ­τέ­σης, που δια­τη­ρεί περί­πτε­ρο στους Αντι­φι­λίπ­πους, ήταν από τους πρώ­τους που έφτα­σε μαζί με κάποιους άλλους κατοί­κους της περιο­χής στο σημείο της συντρι­βής, σχε­δόν ταυ­τό­χρο­να με τα πρώ­τα πυρο­σβε­στι­κά, όπως λέει, αλλά απο­χώ­ρη­σαν μόλις τους ζητή­θη­κε από τις αρμό­διες αρχές. «Και­γό­ταν ο λαι­μός μου… Από τον θόρυ­βο νομί­σα­με ότι επρό­κει­το για ελι­κό­πτε­ρο. Γυρί­ζου­με τα κεφά­λια και βλέ­που­με ένα φως, ήταν το φλε­γό­με­νο αερο­σκά­φος», ανα­φέ­ρει χαρα­κτη­ρι­στι­κά και περι­γρά­φει την πρώ­τη έκρη­ξη σαν «μανι­τά­ρι καπνού».

Στο διπλα­νό χωριό, το Παλαιο­χώ­ρι, ο Χρή­στος Τσο­λα­κί­δης έτρω­γε έξω με παρέα φίλων, όταν άκου­σε έναν έντο­νο θόρυ­βο. «Είδα­με μια φλό­γα στον ουρα­νό, να χάνει ύψος και να συντρί­βε­ται…», λέει και εξι­στο­ρεί πως επί δύο ώρες άκου­γαν συνε­χό­με­νες εκρή­ξεις, ενώ μια απροσ­διό­ρι­στη έντο­νη οσμή σκέ­πα­ζε την ατμόσφαιρα.

Το σημείο όπου συνε­τρί­βη το αερο­σκά­φος είναι μια κατ’ εξο­χήν αγρο­τι­κή περιο­χή, όπου καλ­λιερ­γεί­ται καλα­μπό­κι και ηλιό­σπο­ρος και η παλαιό­τε­ρη ονο­μα­σία του ήταν Κεραμικλιά.

Οι κάτοι­κοι των Αντι­φι­λίπ­πων ασχο­λού­νται κυρί­ως με αγρο­τι­κές εργα­σί­ες και κτη­νο­τρο­φία, ενώ στο διπλα­νό χωριό, το Παλαιο­χώ­ρι, η κυρί­αρ­χη ενα­σχό­λη­ση είναι η υλο­το­μία, ενώ έχουν μεί­νει και κάποιοι λίγοι που ασχο­λού­νται με τον κατα­σκευα­στι­κό κλάδο.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο