Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καβάλησε το καλάμι — Τι σημαίνει η φράση

«Καβά­λη­σε το καλά­μι». Η φρά­ση πιθα­νό­τα­τα προ­έρ­χε­ται από την αρχαία Ελλά­δα. Οι Σπαρ­τιά­τες την έλε­γαν, για να πει­ρά­ξουν τον βασι­λιά Αγησίλαο.

Ο Αγη­σί­λα­ος αγα­πού­σε υπερ­βο­λι­κά τα παι­διά του. Λέγε­ται ότι, όταν αυτά ήταν μικρά, έπαι­ζε μαζί τους μέσα στο σπί­τι, καβα­λώ­ντας, σαν σε άλο­γο, ένα καλά­μι. Κάποια μέρα όμως, τον είδε ένας φίλος του σ’ αυτή τη στά­ση. Ο Aγη­σί­λα­oς τον παρα­κά­λε­σε να μην κάνει λόγο σε κανέ­ναν, πριν γίνει κι αυτός πατέ­ρας και νιώ­σει τι θα πει να παί­ζεις με τα παι­διά σου. Αλλά εκεί­νος δεν κρά­τη­σε το λόγο του και το είπε και σε άλλους, για να δια­δο­θεί σιγά σιγά ο λόγος σε όλους και να φτά­σει στις μέρες μας και το λέμε, όταν θέλου­με να πού­με για κάποιον ότι πήραν τα μυα­λό του αέρα.

Πηγή: Το λεξι­κό της Λαϊ­κής Σοφίας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο