Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καζακστάν: Για… «τρομοκρατικές επιθέσεις» από «ξένους» κάνει λόγο ο Τοκάγεφ μετά την βάρβαρη καταστολή των διαδηλώσεων

Συνω­μο­σιο­λο­γι­κές θεω­ρί­ες για… «τρο­μο­κρα­τι­κές επι­θέ­σεις» από ξένους «μαχη­τές» από άλλες χώρες της Κεντρι­κής Ασί­ας και της Μέσης Ανα­το­λής ανα­πα­ρή­γα­γε ο πρό­ε­δρος του Καζακ­στάν Κασίμ-Ζομάρτ Τοκά­γεφ προ­κει­μέ­νου να δικαιο­λο­γή­σει την βάρ­βα­ρη κατα­στο­λή των πρό­σφα­των εργα­τι­κών-λαϊ­κών κινη­το­ποι­ή­σε­ων στη χώρα.

«Δεν έχω καμία αμφι­βο­λία ότι πρό­κει­ται για μια τρο­μο­κρα­τι­κή επί­θε­ση, μια οργα­νω­μέ­νη και καλά προ­ε­τοι­μα­σμέ­νη ενέρ­γεια κατά του Καζακ­στάν με τη συμ­με­το­χή ξένων μαχη­τών από χώρες της Κεντρι­κής Ασί­ας, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου του Αφγα­νι­στάν. Συμ­με­τεί­χαν επί­σης μαχη­τές από χώρες της Μέσης Ανα­το­λής», δήλω­σε ο Κασίμ-Ζομάρτ Τοκά­γεφ, σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση των υπη­ρε­σιών του μετά από επι­κοι­νω­νία του με τον πρό­ε­δρο του Ευρω­παϊ­κού Συμ­βου­λί­ου, Σαρλ Μισέλ.

Εκτί­μη­σε ότι περί­που 1.300 επι­χει­ρή­σεις υπέ­στη­σαν ζημιές, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων «100 εμπο­ρι­κών κέντρων και τρα­πε­ζών», που δέχθη­καν επι­θέ­σεις, όπως είπε. Περί­που 500 αυτο­κί­νη­τα της αστυ­νο­μί­ας πυρ­πο­λή­θη­καν επί­σης, πρό­σθε­σε ο Καζά­κος ηγέ­της. Σύμ­φω­να με τον ίδιο, «η οικο­νο­μι­κή ζημιά για το κρά­τος ενδέ­χε­ται να ανέρ­χε­ται σε δύο έως τρία δισε­κα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια». Έκα­νε λόγο, για ακό­μη μια φορά, για «πολ­λά θύμα­τα μετα­ξύ της αστυ­νο­μί­ας και των πολιτών».

Το Καζακ­στάν δεν έχει δώσει ακό­μη ακρι­βή απο­λο­γι­σμό για τα θύμα­τα από τις ταρα­χές, εκτός από το ότι δεκά­δες άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν, μετα­ξύ των οποί­ων 16 αστυ­νο­μι­κοί. Σήμε­ρα, Δευ­τέ­ρα 10 Γενά­ρη, δεκά­δες άνθρω­ποι συγκε­ντρώ­θη­καν έξω από από το νεκρο­το­μείο της Αλμά­τι στην οδό Kazybek, ψάχνο­ντας αγνο­ού­με­νους συγ­γε­νείς τους που συμ­με­τεί­χαν στις διαδηλώσεις.

Το Υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών ανέ­φε­ρε ότι 7.989 άτο­μα συνε­λή­φθη­σαν στο Καζακ­στάν. Ο στρα­τός συνέ­λα­βε 207 άτο­μα στο Altyn Orda και σε μια άλλη αγο­ρά στο Αλμάτι.

Οι αρχές του Καζακ­στάν, με την υπο­στή­ρι­ξη της Ρωσί­ας αλλά και της Κίνας, κατη­γο­ρούν διε­θνείς «τρο­μο­κρα­τι­κές» δυνά­μεις ότι βρί­σκο­νται πίσω από τις αιμα­τη­ρές ταρα­χές, αλλά μέχρι στιγ­μής δεν έχουν παρά­σχει συγκε­κρι­μέ­νες πλη­ρο­φο­ρί­ες για αυτόν τον ισχυ­ρι­σμό τους.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι οι μεγά­λες ανα­τι­μή­σεις στις τιμές του υγρο­ποι­η­μέ­νου φυσι­κού αερί­ου — βασι­κό καύ­σι­μο στη χώρα που επη­ρε­ά­ζει καθο­ρι­στι­κά τις τιμές σε πολ­λά ακό­μα βασι­κά αγα­θά — ήταν η αφορ­μή για να εκφρα­στεί η λαϊ­κή αγα­νά­κτη­ση χρό­νων ενά­ντια στην ακρί­βεια, στην ανερ­γία, στην επι­δεί­νω­ση των συν­θη­κών δου­λειάς, στα οξυ­μέ­να λαϊ­κά προβλήματα.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από ΑΠΕ-ΜΠΕ.

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο