Καζακστάν: Δεκάδες νεκροί, περισσότεροι από χίλιοι τραυματίες στις διαδηλώσεις, 62 στην εντατική

Περισ­σό­τε­ροι από χίλιοι άνθρω­ποι τραυ­μα­τί­στη­καν στις δια­δη­λώ­σεις και τις ταρα­χές που συγκλο­νί­ζουν το Καζακ­στάν εδώ και μέρες, ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα το υπουρ­γείο Υγεί­ας στη δημό­σια τηλε­ό­ρα­ση. “Περισ­σό­τε­ροι από χίλιοι άνθρω­ποι έχουν τραυ­μα­τι­στεί μετά τις ταρα­χές σε διά­φο­ρες περιο­χές του Καζακ­στάν, σχε­δόν 400 από αυτούς νοση­λεύ­ο­νται και 62 βρί­σκο­νται στην εντα­τι­κή”, διευ­κρί­νι­σε ο υφυ­πουρ­γός Υγεί­ας Άτζαρ Γκί­νιατ … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Καζακ­στάν: Δεκά­δες νεκροί, περισ­σό­τε­ροι από χίλιοι τραυ­μα­τί­ες στις δια­δη­λώ­σεις, 62 στην εντα­τι­κή.