Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καζακστάν: Επανεξελέγη Πρόεδρος ο Κασίμ Τοκάγεφ

Ο Κ. Τζ. Τοκά­γεφ, που τελεί Πρό­ε­δρος του Καζακ­στάν από το 2019, κέρ­δι­σε με άνε­ση τις πρό­ω­ρες προ­ε­δρι­κές εκλο­γές της Κυρια­κής σύμ­φω­να με τα προ­κα­ταρ­κτι­κά αποτελέσματα.

Οι εκλο­γές πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν περί­που 10 μήνες μετά την άγρια κατα­στο­λή των μεγά­λων λαϊ­κών κινη­το­ποι­ή­σε­ων στις αρχές του χρό­νου, αλλά και μετά την εκκα­θά­ρι­ση του κρα­τι­κού μηχα­νι­σμού από την «επιρ­ροή» του πρώ­ην Προ­έ­δρου Ν. Ναζαρμπάγεφ.

Ο Τοκά­γεφ έλα­βε το 81,31% των ψήφων και η συμ­με­το­χή άγγι­ξε το 70%. Από τους πέντε αντι­πά­λους του — οι οποί­οι ανα­φέ­ρε­ται ότι ήταν άγνω­στοι στο εκλο­γι­κό σώμα — κανέ­νας δεν ξεπέ­ρα­σε το 3,42%.

Για πρώ­τη φορά στις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές υπήρ­χε η επι­λο­γή της ψήφου «ενα­ντί­ον όλων» και την επέ­λε­ξε το 5,8% των ψηφισάντων.

Το Καζακ­στάν, με πλού­σιο υπέ­δα­φος, σταυ­ρο­δρό­μι στρα­τη­γι­κών εμπο­ρι­κών οδών, βρί­σκε­ται όλο και πιο έντο­να τα τελευ­ταία χρό­νια στο επί­κε­ντρο του αντα­γω­νι­σμού μετα­ξύ δια­φό­ρων ιμπε­ρια­λι­στι­κών κέντρων, όπως Ρωσία, ΗΠΑ, ΕΕ και Κίνα. Μετά τη ρωσι­κή εισβο­λή στην Ουκρα­νία, ο Τοκά­γεφ ενί­σχυ­σε τις επα­φές και τις σχέ­σεις με την Κίνα, αλλά και με την ΕΕ. Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι μόνο φέτος υπο­δέ­χθη­κε τους ηγέ­τες της Ρωσί­ας, της Τουρ­κί­ας, της Κίνας, κορυ­φαί­ους Ευρω­ε­νω­σια­κούς αξιω­μα­τού­χους και τον πάπα Φραγκίσκο.

Λίγο πριν την εισβο­λή της Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία, τον Γενά­ρη του 2022, οι λαϊ­κές κινη­το­ποι­ή­σεις κατε­στά­λη­σαν με βιαιό­τη­τα, με απο­τέ­λε­σμα τον θάνα­το του­λά­χι­στον 238 ανθρώ­πων και τη φυλά­κι­ση χιλιά­δων, με παρέμ­βα­ση μάλι­στα και στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων του Οργα­νι­σμού Συν­θή­κης για τη Συλ­λο­γι­κή Ασφά­λεια (CSTO, «αμυ­ντι­κό» σύμ­φω­νο υπό την ηγε­σία της Ρωσίας).

Στη συνέ­χεια ο Τοκά­γεφ προ­χώ­ρη­σε σε εκκα­θα­ρί­σεις κρα­τι­κών και κυβερ­νη­τι­κών αξιω­μα­τού­χων από την επο­χή του Ναζαρμπάγεφ.

Την περα­σμέ­νη Πέμ­πτη, λίγες μέρες πριν τις εκλο­γές, οι αρχές ανα­κοί­νω­σαν ότι συνέ­λα­βαν 7 οπα­δούς εξό­ρι­στου αντι­πο­λι­τευό­με­νου, με την κατη­γο­ρία της «υπο­κί­νη­σης πραξικοπήματος».

Μετά την κατα­στο­λή των κινη­το­ποι­ή­σε­ων, ο Τοκά­γεφ ανήγ­γει­λε συνταγ­μα­τι­κές και άλλες μεταρ­ρυθ­μί­σεις με στό­χο τον «εκσυγ­χρο­νι­σμό» του κρά­τους, την προ­σέλ­κυ­ση επεν­δύ­σε­ων και την εκτό­νω­ση της λαϊ­κής δυσα­ρέ­σκειας, καθώς και πρό­ω­ρες εκλο­γές για Πρό­ε­δρο και κοι­νο­βού­λιο, με στό­χο να εδραιώ­σει την εξου­σία του.

Εκλο­γι­κοί παρα­τη­ρη­τές του ΟΑΣΕ σημεί­ω­σαν ότι δεν έγι­ναν σεβα­στές «θεμε­λιώ­δεις ελευ­θε­ρί­ες» για «τους όρους και τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις του εκλέ­γε­σθαι» ή «την κατα­χώ­ρι­ση υποψηφιοτήτων».

Ο Ρώσος Πρό­ε­δρος Βλ. Πού­τιν συνε­χά­ρη τον Τοκά­γεφ για την επα­νε­κλο­γή του, χαρα­κτη­ρί­ζο­ντάς την «μια πει­στι­κή από­δει­ξη της εμπι­στο­σύ­νης των συμπα­τριω­τών σας».

Ριζο­σπά­στης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο