Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καζακστάν: Κάλεσμα για διεθνή αλληλεγγύη στους διαδηλωτές απευθύνει το Σοσιαλιστικό Κίνημα του Καζακστάν

Σε ανα­κοί­νω­σή του για τις μεγά­λες λαϊ­κές κινη­το­ποι­ή­σεις στη χώρα το Σοσια­λι­στι­κό Κίνη­μα του Καζακ­στάν απευ­θύ­νει κάλε­σμα στο διε­θνές κομ­μου­νι­στι­κό κίνη­μα και σε αρι­στε­ρές οργα­νώ­σεις να στα­θούν αλλη­λέγ­γυ­ες στον αγώ­να των εργα­ζό­με­νων του Καζακ­στάν, ενά­ντια στην στρα­τιω­τι­κή και αστυ­νο­μι­κή βία της κυβέρνησης.

Το Σοσια­λι­στι­κό Κίνη­μα τονί­ζει ότι οι εργα­τι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις έχουν ως βάση οικο­νο­μι­κά και κοι­νω­νι­κά αίτια, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της αύξη­σης των τιμών στο φυσι­κό αέριο, της κατα­βα­ρά­θρω­ση του βιο­τι­κού επι­πέ­δου του λαού, αλλά και της προ­σπά­θειας της κυβέρ­νη­σης Τοκά­εφ να ξεπου­λή­σει σε μονο­πω­λια­κούς ομί­λους τον ενερ­γεια­κό πλού­το της χώρας, τσα­κί­ζο­ντας ταυ­τό­χρο­να εργα­τι­κά δικαιώματα.

Σύμ­φω­να με την ανα­κοί­νω­ση, το Σοσια­λι­στι­κό Κίνη­μα του Καζακ­στάν απαιτεί:

— Να στα­μα­τή­σουν αμέ­σως οι εχθρο­πρα­ξί­ες ενα­ντί­ον του λαού και να απο­χω­ρή­σει ο στρα­τός από τις πόλεις.
— Την άμε­ση παραί­τη­ση όλων των κυβερ­νη­τι­κών στε­λε­χών που σχε­τί­ζο­νται με το καθε­στώς Ναζαρ­μπά­γιεφ, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου του προ­έ­δρου Τοκάγεφ.
— Την απε­λευ­θέ­ρω­ση όλων των συλ­λη­φθέ­ντων και πολι­τι­κών κρατούμενων.
— Την δια­σφά­λι­ση του δικαιώ­μα­τος των εργα­ζό­με­νων στη δημιουρ­γία συν­δι­κα­λι­στι­κών οργα­νώ­σε­ων, πολι­τι­κών κομ­μά­των και το δικαί­ω­μα στην απερ­γία και την συνάθροιση.
— Τη νομι­μο­ποί­η­ση της δρά­σης του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος του Καζακ­στάν* και του Σοσια­λι­στι­κού Κινή­μα­τος του Καζακστάν.
— Να γίνει πρά­ξη η απαί­τη­ση των δολο­φο­νη­μέ­νων εργα­τών της Ζανα­ό­ζεν*, δηλα­δή η εθνι­κο­ποί­η­ση, κάτω από εργα­τι­κό έλεγ­χο, της εξο­ρυ­κτι­κής βιο­μη­χα­νί­ας της χώρας.

*Η δρά­ση του ΚΚ Καζακ­στάν απα­γο­ρεύ­τη­κε από τις αρχές το 2015.

*Το 2011 το καθε­στώς του Νουρ­σουλ­τάν Ναζαρ­μπά­γιεφ έπνι­ξε στο αίμα τις ειρη­νι­κές δια­δη­λώ­σεις των απερ­γών εργα­τών των πετρε­λαϊ­κών εγκα­τα­στά­σε­ων της OzenMunaiGaz στην πόλη Ζανα­ό­νεν που βρί­σκε­ται στο δυτι­κό Καζακ­στάν. Η επέμ­βα­ση των στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων είχε ως απο­τέ­λε­σμα τη δολο­φο­νία περισ­σό­τε­ρων από 50 εργατών.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από idcommunism.com

Καζακ­στάν: Δεκά­δες νεκροί, περισ­σό­τε­ροι από χίλιοι τραυ­μα­τί­ες στις δια­δη­λώ­σεις, 62 στην εντατική

ΚΚΕ: Χαι­ρε­τί­ζει τις μεγά­λες εργα­τι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις στο Καζακστάν

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο