Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καζακστάν: Συνεχίζονται οι μεγάλες λαϊκές διαδηλώσεις — Όργιο καταστολής από την κυβέρνηση

Μεγά­λες λαϊ­κές κινη­το­ποι­ή­σεις, με απερ­γί­ες, δια­δη­λώ­σεις και κατα­λή­ψεις κρα­τι­κών κτι­ρί­ων, βρί­σκο­νται σε εξέ­λι­ξη τις τελευ­ταί­ες μέρες σε μια σει­ρά πόλεις του Καζακ­στάν, ενά­ντια στην ακρί­βεια, στην ανερ­γία και στα άλλα οξυ­μέ­να λαϊ­κά προ­βλή­μα­τα, με τους δια­δη­λω­τές και τους απερ­γούς να συνε­χί­ζουν τον αγώ­να τους κόντρα στη βίαιη κρα­τι­κή κατα­στο­λή από την αστυ­νο­μία, τον στρα­τό και την εθνοφρουρά.

Η από­φα­ση της κυβέρ­νη­σης να άρει τις ανώ­τα­τες τιμές του υγρο­ποι­η­μέ­νου φυσι­κού αερί­ου, εκτο­ξεύ­ο­ντας την τιμή του καυ­σί­μου, που χρη­σι­μο­ποιεί­ται εκτε­τα­μέ­να στη χώρα, ήταν η «στα­γό­να» που ξεχεί­λι­σε το ποτή­ρι. Ο λαός του Καζακ­στάν από την Κυρια­κή βγή­κε μαζι­κά στους δρό­μους διεκ­δι­κώ­ντας βελ­τί­ω­ση των συν­θη­κών ζωής, εργα­τι­κά δικαιώ­μα­τα, συν­δι­κα­λι­στι­κές και άλλες ελευ­θε­ρί­ες κ.λπ.

Ο Πρό­ε­δρος του Καζακ­στάν, Κασίμ — Τζο­μάρτ Τοκά­γεφ, απο­δέ­χθη­κε την παραί­τη­ση της κυβέρ­νη­σής του, σε μια προ­σπά­θεια να εκτο­νώ­σει τη λαϊ­κή οργή. Ο αντι­πρό­ε­δρος της κυβέρ­νη­σης θα ανα­λά­βει προ­σω­ρι­νά καθή­κο­ντα πρω­θυ­πουρ­γού, μέχρι τον σχη­μα­τι­σμό νέας κυβέρ­νη­σης. Ο Τοκά­γεφ ανέ­λα­βε επί­σης την προ­ε­δρία του Συμ­βου­λί­ου Ασφα­λεί­ας της χώρας και… υπο­σχέ­θη­κε ότι θα ενερ­γή­σει με τη «μέγι­στη σκλη­ρό­τη­τα» για την αντι­με­τώ­πι­ση των αντι­κυ­βερ­νη­τι­κών δια­δη­λώ­σε­ων, προ­σθέ­το­ντας πως υπάρ­χουν θύμα­τα μετα­ξύ των δυνά­με­ων ασφα­λεί­ας από τις ταρα­χές στο Αλμάτι.

Επί­σης, κήρυ­ξε σε κατά­στα­ση έκτα­κτης ανά­γκης όλη τη χώρα. Αρχι­κά είχαν κηρυ­χθεί σε κατά­στα­ση έκτα­κτης ανά­γκης για διά­στη­μα δυο βδο­μά­δων η πρω­τεύ­ου­σα Νουρ Σουλ­τάν, η μεγά­λη πόλη Αλμά­τι και η επαρ­χία Μαν­γκι­στά­ου, όπου οργα­νώ­νο­νται μεγά­λες κινη­το­ποι­ή­σεις δια­μαρ­τυ­ρί­ας τις τελευ­ταί­ες μέρες.

kazakhstan 4

Νωρίς σήμε­ρα το πρωί ακού­στη­καν ισχυ­ρές εκρή­ξεις στο κέντρο του Αλμά­τι, καθώς η αστυ­νο­μία εκδί­ω­ξε εκα­το­ντά­δες δια­δη­λω­τές από την κεντρι­κή πλα­τεία, εκτο­ξεύ­ο­ντας δακρυ­γό­να και χει­ρο­βομ­βί­δες κρό­του — λάμ­ψης. Στη συνέ­χεια ανα­φέρ­θη­κε ότι οι δια­δη­λω­τές είχαν κατα­λά­βει το δημαρ­χείο της πόλης, αλλά και το αερο­δρό­μιο του Αλμά­τι. Πάντως αρκε­τές εται­ρεί­ες ακύ­ρω­σαν πτή­σεις προς τη χώρα λόγω της έκρυθ­μης κατάστασης.

Το υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών δήλω­σε ότι κυβερ­νη­τι­κά κτί­ρια «δέχτη­καν επί­σης επί­θε­ση» στις πόλεις Shymkent και Taraz κατά τη διάρ­κεια της νύχτας.

Σύμ­φω­να με την αστυ­νο­μία, του­λά­χι­στον 200 δια­δη­λω­τές έχουν συλ­λη­φθεί μέχρι στιγ­μής για «παρα­βί­α­ση της δημό­σιας τάξης» και του­λά­χι­στον 500 είχαν τραυ­μα­τι­στεί, ανά­με­σά τους και αστυ­νο­μι­κοί. Το δε υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών έκα­νε λόγο για 8 νεκρούς και 317 τραυ­μα­τί­ες μετα­ξύ των δυνά­με­ων ασφαλείας.

kazakstan 2

Η τηλε­ό­ρα­ση μετέ­δω­σε ότι συνε­λή­φθη­σαν ο διευ­θυ­ντής εργο­στα­σί­ου επε­ξερ­γα­σί­ας αερί­ου και άλλος ένας αξιω­μα­τού­χος στην περιο­χή του Μαν­γκι­στά­ου. Κατη­γο­ρού­νται ότι «αύξη­σαν χωρίς λόγο την τιμή του αερί­ου», γεγο­νός που «προ­κά­λε­σε μαζι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις σε όλη τη χώρα».

Η περιο­χή του Μαν­γκι­στά­ου εξαρ­τά­ται από το υγρο­ποι­η­μέ­νο φυσι­κό αέριο, το οποίο απο­τε­λεί το βασι­κό καύ­σι­μο για τα αυτο­κί­νη­τα, και οποια­δή­πο­τε αύξη­ση της τιμής του προ­κα­λεί αύξη­ση της τιμής των προ­ϊ­ό­ντων δια­τρο­φής, η οποία έχει ήδη αυξη­θεί από το ξέσπα­σμα της πανδημίας.

Επί­σης, σύμ­φω­να με το «Reuters», σε απερ­γία προ­χώ­ρη­σαν εργα­ζό­με­νοι στην κοι­νο­πρα­ξία Καζακ­στάν — Κίνας παρα­γω­γής πετρε­λαί­ου «Mangistaumunaigas», επί­σης στην επαρ­χία Μανγκιστάου.

Σήμε­ρα το από­γευ­μα ανα­φέρ­θη­κε στη χώρα «εθνι­κής εμβέ­λειας βλά­βη στο ίντερ­νετ», γεγο­νός που δυσκό­λευε την ενημέρωση.

Αίτημα Τοκάγεφ στον Οργανισμό της Συνθήκης Συλλογικής Ασφάλειας

Η Ρωσία παρα­κο­λου­θεί στε­νά την κατά­στα­ση στο Καζακ­στάν και προει­δο­ποιεί ενά­ντια σε οποια­δή­πο­τε «εξω­τε­ρι­κή ανά­μει­ξη». Το Καζακ­στάν μπο­ρεί να επι­λύ­σει μόνο του τα προ­βλή­μα­τά του, επε­σή­μα­νε ο εκπρό­σω­πος του Κρεμ­λί­νου, Ντμ. Πεσκόφ.

Το ρωσι­κό ΥΠΕΞ κάλε­σε σε «ειρη­νι­κή επί­λυ­ση των προ­βλη­μά­των, στο πλαί­σιο του Συντάγ­μα­τος, του νόμου και του δια­λό­γου, και όχι μέσω ταρα­χών στους δρό­μους και παρα­βί­α­σης νόμων».

Αργά σήμε­ρα το βρά­δυ, σε δεύ­τε­ρο τηλε­ο­πτι­κό διάγ­γελ­μά του μέσα στην ίδια μέρα, ο Πρό­ε­δρος του Καζακ­στάν Κ. Τζ. Τοκά­γεφ ανα­κοί­νω­σε ότι απηύ­θυ­νε αίτη­μα στον Οργα­νι­σμό της Συν­θή­κης Συλ­λο­γι­κής Ασφά­λειας (CSTO) για να «βοη­θή­σει» το Καζακ­στάν απέ­να­ντι σε αυτό που απο­κά­λε­σε «τρο­μο­κρα­τι­κή απει­λή», κάνο­ντας επί­σης λόγο για «υπο­νό­μευ­ση της ακε­ραιό­τη­τας του κρά­τους» και «επί­θε­ση στους πολί­τες»… Το CSTO είναι το «αμυ­ντι­κό» σύμ­φω­νο υπό την ηγε­σία της Ρωσί­ας, στο οποίο συμ­με­τέ­χουν επί­σης Αρμε­νία, Λευ­κο­ρω­σία, Τατζι­κι­στάν, Καζακ­στάν και Κιργιστάν.

902.gr

ΚΚΕ: Χαι­ρε­τί­ζει τις μεγά­λες εργα­τι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις στο Καζακστάν

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο