Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καθαρίστρια γέννησε στην τουαλέτα του ΚΑΤ! — Δεν είπε ότι είναι έγκυος για να μη χάσει τη δουλειά!

Στην τουα­λέ­τα του ΚΑΤ γέν­νη­σε εργα­ζό­με­νη του νοσο­κο­μεί­ου. Σύμ­φω­να με την ίδια δε γνώ­ρι­ζε ότι ήταν έγκυος.

Η γυναί­κα, που δού­λευε ως καθα­ρί­στρια στα χει­ρουρ­γεία στο νοσο­κο­μείο, το πρωί της Πέμ­πτης ένιω­σε ξαφ­νι­κά έναν έντο­νο πόνο. Σύμ­φω­να με την ίδια, πήγε τουα­λέ­τα και γέν­νη­σε στη λεκάνη.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες ήταν 35 βδο­μά­δων έγκυος, ενώ υπάρ­χουν πλη­ρο­φο­ρί­ες ότι δεν είχε πει πως ήταν έγκυος φοβού­με­νη μη χάσει την εργα­σία της.

Μητέ­ρα και νεο­γνό μετα­φέρ­θη­καν άμε­σα στο «Έλε­να», εκεί όπου παρα­μέ­νει μέχρι και σήμε­ρα το πρό­ω­ρο μωρά­κι σε θερμοκοιτίδα.

 

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο